Przetwarzanie danych osobowych małoletnich

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO W CELU UCZESTNICTWA W IMPREZIE/ ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych małoletniego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żytniej1, zwany dalej MOSiR; MOSiR prowadzi operację przetwarzania danych osobowych małoletniego,
  2. podanie przez Pana/Panią danych osobowych małoletniego jest warunkiem zawarcia umowy na wykonanie usługi przez MOSiR Kielce. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez MOSiR usługi. (art.6, ust.1b RODO),
  3. odbiorcą danych osobowych małoletniego będzie ubezpieczyciel imprezy, jeśli ulegnie on wypadkowi podczas jej trwania,
  4. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych małoletniego ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych małoletniego w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
  5. dane osobowe małoletniego będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów, związanych z uczestnictwem w imprezie.
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych małoletniego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Administrator MOSiR Kielce