MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Stadion Lekkoatletyczny
Adres: 25-093 Kielce, ul. Leszka Drogosza 1
Tel: 41 362 91 16,
41 348 09 69
Fax: 41 361 42 58
E-mail:: stadion.la@mosir.kielce.pl

Stadion lekkoatletyczny położony jest w obrębie Parku Kultury i Wypoczynku. Jest to ulubione miejsce do aktywnego wypoczynku mieszkańców Kielc. Na stokach góry Pierścienicy znajduje się orczykowy wyciąg narciarski. Dla miłośników spacerów i biegów jest nieskończona ilość ścieżek i duktów leśnych. Dla amatorów sportów rowerowych wokół góry Pierścienicy, wytyczono dwa szlaki rowerowe, a w pobliżu treningowego boiska sportowego urządzono rowerowy tor przeszkód. W parku znajdują się także: ścieżka zdrowia, siłownie na świeżym powietrzu, plac zabaw dla najmłodszych oraz odpłatny park linowy.

Proponujemy noclegi w naszym Hotelu Maraton znajdującym się przy stadionie lekkoatletycznym.

W okolicach znajdują się:

 • 300 m - wzgórze "Kadzielnia" z rezerwatem geologicznym i amfiteatrem na 7.000 osób
 • 100 m - stadion piłkarski MOSiR, gdzie swoje mecze rozgrywa drużyna Korony Kielce
 • 1 km - orczykowy wyciąg narciarski długości 420 m, skocznia narciarska i naturalny tor saneczkowy
 • 200 m - początek szlaku turystycznego "czarny") prowadzącego na górę Biesak (381 m n.p.m.)
 • 25 min - dojście do szlaku niebieskiego łączącego Widełki, Daleszyce, Górę Telegraf (406 m n.p.m.- orczykowy wyciąg narciarski 450 m),  z Pasmem Posłowickim, Zagórskim (Jaskinia Raj) i Pasmem Chęcińskim Gór Świętokrzyskich


Stadion L.A posiada nawierzchnię tartanową typu COMPUR SW. W poprzednich latach odbywały się tu duże imprezy l.a - mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów, Memoriał Janusza Kusocińskiego - 1992 r.
W bezpośrednim sąsiedztwie leży kompleks lasów iglastych. Znakomite warunki do uprawiania atletyki terenowej, biegów przełajowych, narciarstwa, kolarstwa szosowego i górskiego.


Istnieje możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kursokonferencji, obozów i zgrupowań sportowych, imprez integracyjnych itp.

 

UWAGA! Treningi osób niepełnoletnich w siłowni tylko z opiekunem.

 1. 1.     CENNIK KORZYSTANIA ZE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

 

L.p.

Rodzaj usługi

Cena w zł brutto/ 60 minut

 

1.

Treningi sportowe na stadionie LA – grupa zorganizowana

 (od 10 osób)

 

100,00

 

2.

Impreza artystyczna, estradowa itp. imprezy komercyjne

do 3 godzin

- każda następna godzina

 

5000,00

1000,00

 

3.

 

Zawody sportowe (1 godzina)

 

300,00

 

4.

Użytkownicy indywidualni - miesięczny karnet wstępu dla 1 osoby uprawniający do korzystania ze stadionu (wydawany imiennie na dany miesiąc)

 

10,00

 

5.

Siłownia: 

- indywidualnie (1 godzina)

- grupa zorganizowana (od 10 osób) (1 godzina)

- olimpijczycy i paraolimpijczycy, którzy podczas Igrzysk Olimpijskich reprezentowali kieleckie kluby sportowe lub urodzili się w Kielcach za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki, wydanego przez PKOL, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących.

 

12,00

100,00

 

1,00

 

6.

Wynajem sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu na zawody lekkoatletyczne (Foto-finish)

 

700,00/ dzień

 

7.

 

Wynajem 1 szatni dla zawodników

 

10,00

8.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup weteranów poszkodowanych

Bezpłatnie, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążana wg. cennika.

 

 

1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może,
w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.


REGULAMIN STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

PRZY UL. LESZKA DROGOSZA 1 W KIELCACH

 

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego, znajdującego się w Kielcach, przy ul. Leszka Drogosza 1 w Kielcach (zwanego dalej „Stadionem”).
 2. Stadion jest obiektem stanowiącym własność Gminy Kielce, administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach.
 3. Stadion składa się z:

1)      areny sportowej lekkoatletycznej;

2)      trybun;

3)      domku sędziowskiego;

4)      pomieszczeń funkcyjnych w przyziemiu Hotelu Maraton;

5)      toalet publicznych.

 1. Stadion jest czynny codziennie w okresie od 1 marca do 30 listopada zgodnie z ustalonym harmonogramem:

1)      marzec, kwiecień, październik, listopad: od godziny 7.00 do godziny 21.00;

2)      od 1 maja do 30 września: od godziny 7.00 do godziny 22.00.

 1. Korzystający ze Stadionu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów p.poż. i bhp, zachowywania się zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników obsługi stadionu.
 2. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje (w tym używające wulgaryzmów), przepisy niniejszego Regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi stadionu mogą zostać wyproszone z terenu stadionu oraz pociągnięte do odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 3. Korzystanie ze stadionu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, akceptacją jego treści i zobowiązaniem się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 4. Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  w  niniejszym  Regulaminie oraz  ustalania dodatkowych regulacji, zasad i postanowień, które uzna za niezbędne do funkcjonowania i eksploatacji Stadionu. Zmiany te zostaną podane do wiadomości wszystkim korzystającym.

 

 

§ 2.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU

 

 1. Stadion jest miejscem przeznaczonym do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
 2. Ze Stadionu mogą korzystać:

1)      grupy zorganizowane (np. szkolne) oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne - według ustalonego wcześniej harmonogramu rezerwacji oraz po podpisaniu stosownej umowy lub porozumienia;

2)      użytkownicy indywidualni - w terminach nie objętych rezerwacją, po wniesieniu opłaty w recepcji Hotelu Maraton.

 1. Za korzystanie ze stadionu lekkoatletycznego pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 2. Kierownictwo Stadionu zastrzega sobie prawo do wyłączania określonych jego obszarów z użytkowania oraz zmiany harmonogramu rezerwacji.
 3. Na terenie Stadionu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w szczególności handlowej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody Administratora.
 4. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do używania stroju i obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu, z wyjątkiem uczestników imprez przebywających wyłącznie w strefie kibica.
 5. Za grupy korzystające ze Stadionu pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, prowadzący zajęcia, nauczyciele), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków i innych szkód osobowych.
 6. Odpowiedzialność za utrzymanie czystości w udostępnianych powierzchniach i pomieszczeniach Stadionu ponosi osoba, której te powierzchnie udostępniono. Wszystkie śmieci, odpadki itp. powstałe w wyniku eksploatacji udostępnionych powierzchni i pomieszczeń winny być umieszczane przez każdą osobę, której udostępniono powierzchnie Stadionu, w miejscach do tego celu przeznaczonych.

 

 

§ 3.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania ze Stadionu zgodnie z jego przeznaczeniem, na terenie Stadionu zabrania się:

1)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem Stadionu, np. jazdy po bieżni na rowerach, hulajnogach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, nartorolkami itp.;

2)      niszczenia wyposażenia i urządzeń Stadionu oraz płyty boiska sportowego i bieżni;

3)      używania obuwia piłkarskiego;

4)      zakłócania zajęć i treningów;

5)      wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;

6)      palenia tytoniu, sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

7)      wnoszenia broni lub jej atrap, środków pirotechnicznych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;

8)      wnoszenia pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia;

9)      wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

10)  przebywania i korzystania ze Stadionu poza godzinami otwarcia;

11)  zaśmiecania obiektu;

12)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

13)  nieobyczajnego zachowania, w tym załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami publicznymi.

 1. Zabrania się korzystania ze Stadionu osobom z przeciwskazaniem lekarskim.
 2. Osoby w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać ze Stadionu stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością oraz na własne ryzyko.
 3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Osoby niepełnosprawne, z udokumentowaną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, powinny przebywać na Stadionie wraz z opiekunem.
 5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie Kierownikowi Obiektu/ Administratorowi.

 

 

§ 4.

GRUPY ZORGANIZOWANE

 

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających ze Stadionu, odbywających trening, zajęcia wychowania fizycznego, czy zajęcia rekreacyjne pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej osoby posiadającej stosowne uprawnienia (zwanego dalej „Opiekunem grupy”).
 2. Do obowiązków Opiekuna grupy należy w szczególności:

1)      dopilnowanie, aby korzystanie ze Stadionu odbywało się zgodnie z harmonogramem rezerwacji;

2)      zapoznanie korzystających z Regulaminem Stadionu oraz zobowiązanie korzystających do jego przestrzegania;

3)      każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego po względem ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłaszane Kierownikowi Obiektu / Administratorowi;

4)      stała kontrola zachowania się korzystających w czasie całego pobytu na Stadionie;

5)      przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od korzystających złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego.

 1. Do obowiązków korzystającego w ramach pobytu grupy zorganizowanej należy w szczególności:

1)      bezwzględne podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia oraz Opiekuna grupy;

2)      przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych korzystających ze Stadionu lub mogących spowodować wypadek;

3)      sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub Opiekunowi grupy wszystkich sytuacji mogących doprowadzić do wypadku, w tym do własnego złego samopoczucia i braku możliwości dalszego wykonania ćwiczeń;

4)      opróżnienie szafek ubraniowych, zabranie odzieży i rzeczy osobistych oraz pozostawienie szafek ubraniowych w należytej czystości.

 1. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć.
 2. Po zakończeniu zajęć/pobytu należy bezzwłocznie opuścić Stadion. Korzystający przedłużający pobyt będą zobowiązani do uiszczenia dopłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Stadionu.
 3. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez korzystających podczas przebywania na terenie Stadionu.
 4. Pracownicy obsługi Stadionu mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na Stadionie, a w razie stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu zakazać korzystania z obiektu.

 

 

§ 5.

IMPREZY

 

 1. Warunkiem zorganizowania imprezy na obiekcie jest podpisanie umowy cywilnoprawnej.
 2. W przypadku organizacji imprez masowych na terenie Stadionu organizator zobowiązany jest do wydania i udostępnienia uczestnikom Regulaminu Imprezy. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.
 3. Postanowienia Regulaminu Imprezy mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, ale nie mogą z nimi pozostawać w sprzeczności, zwłaszcza w zakresie zachowania higieny i zasad bezpieczeństwa.
 4. Organizator imprezy może w szczególności określić w sposób odmienny zasady wstępu na teren Stadionu.
 5. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie Stadionu w trakcie imprez, przed jej rozpoczęciem jak i po zakończeniu odpowiada organizator imprezy.

 

 

§ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Korzystający ze Stadionu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych im do użytkowania.
 2. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób nieletnich przebywających na terenie stadionu.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na Stadionie przez korzystających, w tym nie odpowiada za ich kradzież, bez względu na to, czy z tytułu korzystania ze Stadionu poniesione zostały opłaty, czy korzystanie takie odbywało się nieodpłatnie.
 4. Administrator nie odpowiada za wypadki będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie skargi i wnioski mogą być składane w administracji Stadionu.
 6. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające ze Stadionu może skutkować nakazem do bezzwłocznego opuszczenia Stadionu.

 

 

§ 7.

MONITORING, DANE OSOBOWE

 

 1. Administrator jest uprawniony do fotografowania, filmowania i upubliczniania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku korzystających.
 2. Korzystanie ze Stadionu, udział w imprezie lub zajęciach sportowych oznacza dobrowolne oraz bezpłatne wyrażenie zgody przez uczestnika na utrwalenie wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań w serwisach internetowych prowadzonych przez Administratora lub w innych formach publikacyjnych, na wszelkich polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskich i prawach pokrewnych, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Administratora, a ich wykorzystanie w innych celach jest zabronione.
 3. Dane osobowe osób korzystających ze Stadionu, uczestnika imprez lub zajęć sportowych w postaci wizerunku mogą być przetwarzane przez Administratora, m. in. w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. Osobom przebywającym na terenie obiektu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
 4. Poprzez wejście na teren obiektu i przystąpienie do udziału w wydarzeniach organizowanych na Stadionie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w powyższym zakresie.
 5. Na terenie Stadionu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, przeznaczony do obserwowania i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób oraz mienia publicznego i prywatnego. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring obiektu prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 6. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: wizerunek, tablice rejestracyjne pojazdów, numery boczne pojazdów.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych.

 

 

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator Stadionu zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na Stadionie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych.
 2. Szczegółowe obowiązki i zasady bezpieczeństwa określają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
 3. Załącznikiem do Regulaminu jest klauzula informacyjna.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r.

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce (dalej: MOSiR).
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@mosir.kielce.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w celu:

1)      zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów administrowanych przez MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

2)      zapewnienia bezpieczeństwa pracowników MOSiR oraz ochrony mienia na terenie obiektów administrowanych przez MOSiR ( art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

 1. Przetwarzanie danych osobowych w celu dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w wydarzeniach organizowanych na Stadionie.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku danych osobowych zarejestrowanych w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub jeżeli MOSiR powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, a także osobom, które wykażą interes prawny o udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi w zakresie utrzymania technicznego systemu monitoringu oraz promocji MOSiR.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia (w sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO) oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Załączniki do pobrania:

Powrót