Praca w MOSiR
  1. sprzątaczka na halę sportową ul. Żytnia 1
  2. sprzątaczka/sprzedawca biletów na krytą pływalnię MOSiR ul. Jurajska 7
  3. sprzątaczka na halę sportową/miejsca noclegowe ul. Krakowska 72 i halę sportową ul. Warszawska 338
  4. sprzątaczka/sprzedawca biletów na krytą pływalnię MOSiR ul. Marszałkowska 96

Kierownik pływalni – Kryta Pływalnia ,,Foka” ul. Barwinek 31.

  

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH, UL. ŻYTNIA 1

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze:

Kierownik pływalni – Kryta Pływalnia ,,Foka” ul. Barwinek 31.

 

Główny zakres zadań na stanowisku:

·         kierowanie działalnością obiektu, prowadzenie i utrzymanie krytej pływalni, kierowanie zespołem podległych pracowników, realizacja planów ekonomiczno-technicznych dotyczących obiektu, udostępnienie pływalni do celów rekreacyjno-sportowych, organizacja imprez sportowych,

·         współpraca z Dyrektorem MOSiR.

·         odpowiedzialność służbowa i materialna za powierzone mienie i środki pieniężne;

·         współpraca z instytucjami kultury fizycznej i obiektami o zbliżonym charakterze;

 

Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem pracy (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku – wymagania formalne)

-        wykształcenie wyższe i minimum 5-letni staż pracy,

-        obywatelstwo polskie,

-        spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem pracy:

-        znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania przepisów prawa w zakresie ustaw:

o kulturze fizycznej, o bezpieczeństwie imprez masowych, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, o finansach publicznych,

o ochronie danych osobowych (RODO), Kodeks postępowania administracyjnego, przepisy BHP i P.poż.

-        łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

-        doświadczenie w organizacji imprez sportowych;

-        umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu;

-        poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i staranność w jej wykonywaniu;

-        operatywność, kreatywność w podejmowanych działaniach;

-        biegła obsługa komputera;

-        mile widziane uprawnienia w zakresie nauki pływania i innych dyscyplin sportowych,

-        znajomość co najmniej jednego języka obcego w mowie.

 

Wymagane cechy osobowe:

·         umiejętność podejmowania decyzji i kierowania zespołem;

·         umiejętność analitycznego myślenia;

·         wysoka kultura osobista, uczciwość;

·         komunikatywność;

·         opanowanie, odporność na stres.

 

Warunki pracy:

Wymiar etatu: 1,0

Miejsce wykonywania pracy: Kryta Pływalnia ,,Foka” ul. Barwinek 31 w Kielcach.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

·         praca na pływalni i terenie przyległym; praca poza terenem pływalni;

·         praca w zespole; konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, nagłych i stresowych;

·         szkolenia, konsultacje.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

·         stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze. Bezpośredni kontakt z kontrahentami pływalni.

·         Bezpieczne warunki pracy – praca w budynku Krytej pływalni „Foka”, ul. Barwinek 31, budynek parterowy, nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR w Kielcach:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Kielce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty – podpisane:

·         życiorys – CV, uwzględniający przebieg nauki i pracy zawodowej opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27    kwietnia     2016     r.     w     sprawie     ochrony     osób     fizycznych     w     związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

·         podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

·         kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia lub dokumenty potwierdzające okres i rodzaj prowadzonej działalności, itp.),

·         inne, dodatkowe  dokumenty  o  posiadanych  uprawnieniach,  szkoleniach,  kwalifikacjach  i umiejętnościach;

·         podpisane oświadczenia kandydata (Załącznik nr1 do ogłoszenia):

-     o posiadanym obywatelstwie,

-     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-     że nie był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

·         podpisana   informacja    o   przetwarzaniu   danych   osobowych   do    celów   rekrutacji    w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (Załącznik nr 2 do ogłoszenia):

·       kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr3 do ogłoszenia):

 

Dodatkowe informacje:

– pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym  stanowisku  urzędniczym,   w   rozumieniu   przepisów   art.   16   ust.   3   ustawy   o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć  służbę przygotowawczą, o  której  mowa w art. 19 ww. ustawy.

 

 

Kompletne   aplikacje   należy   składać    w    terminie    do    dnia    10.12.2019    r.    (włącznie) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żytniej 1 (sekretariat, I p) lub przesłać pocztą    (liczy    się    data    stempla    pocztowego),    na    adres:     Miejski    Ośrodek    Sportu     i Rekreacji w Kielcach, 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko:

 Kierownik pływalni – Kryta Pływalnia ,,Foka” ul. Barwinek 31 Kielce.


Uwaga:

1.              Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach    ul.     Żytnia    1,   25-018          Kielce.     Kontakt           z   Inspektorem          Ochrony   Danych  W MOSiR  pod  nr tel. 41 36 76 796, 41 36 716 wew. 12 lub za pośrednictwem e-mail: iodo@mosir.kielce.pl Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).

2.              O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, lub mailem.

3.              Postępowanie kwalifikacyjne w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

4.              Dokumenty         rekrutacyjne         złożone        po      terminie,         niekompletne,          podlegają        odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

5.              Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

6.              Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 3676796; 41 3676716 wew. 21 lub 17.

7.              Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu, na stronie internetowej MOSiR w zakładce PRACA oraz w siedzibie MOSiR ul. Żytnia 1 w Kielcach na tablicy ogłoszeń.

Załączniki:

Kierownik pływalni – Kryta Pływalnia ,,Foka” ul. Barwinek 31. - nabór

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach zostały wprowadzone nowe zasady przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO.

   W związku z powyższym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach informuje, że przyjmuje podania oraz curriculum vitae (CV) jedynie w uzasadnionym celu, a wiec tylko wtedy, kiedy jest prowadzona rekrutacja na konkretne stanowisko pracy. Będą to nabory na wolne stanowiska urzędnicze, ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rekrutacja na pozostałe stanowiska pomocnicze i usługi, ogłaszana na stronie MOSiR Kielce.

   W pozostałych przypadkach w/w dokumenty nie będą przyjmowane ani przechowywane.

   Po zatrudnieniu pracownika podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. W przypadku niezatrudnienia, złożone dokumenty będą jeszcze przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach przez okres do 1 roku, w celu wykorzystania do kolejnej rekrutacji na dane stanowisko, jeśli zainteresowana osoba wyrazi na to zgodę oraz nie odbierze swojej dokumentacji związanej z naborem/rekrutacją.