KALENDARZ IMPREZ
  Praca w MOSiR

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1 poszukuje do pracy ratowników wodnych na kryte pływalnie na sezon 2018/2019.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1 poszukuje do pracy ratowników wodnych na kryte pływalnie na sezon 2018/2019.

  Wymagane dokumenty:

  1.      Legitymacja ratownika wodnego

  2.      Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

  3.      Poświadczenie opłacanych składek za 2018 r.

  4.      Ważne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.08.2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu     i Rekreacji przy ul. Żytniej 1 (sekretariat, I p).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 0413676796 wew. 21, 17.

   

   

  Każde CV powinno być opatrzone zgodą kandydata na przetwarzanie jego danych przez pracodawcę w procesie rekrutacyjnym.

  Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko na potrzeby danej rekrutacji, powinna ona brzmieć następująco:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zarówno na potrzeby danej rekrutacji ale także na potrzeby przyszłych rekrutacji, które odbędą się na dane stanowisko w ciągu 1 roku, wówczas klauzula powinna brzmieć następująco:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  CV bez jednej z w/w klauzuli nie będą rozpatrywane.

   

  Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żytniej 1, 25-018 Kielce, zwany dalej MOSiR. MOSiR prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 41 36 76 796, 41 36 716 wew. 12 lub za pośrednictwem e-mail: andrzej.mazur@mosir.kielce.pl

   

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procesem rekrutacji.

  4. W zależności od rodzaju wyrażonej zgody, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby danej rekrutacji lub także na potrzeby przyszłych rekrutacji na dane stanowisko, które odbędą się w terminie 1 roku. Po tym okresie zostaną zniszczone.

  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

     W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach zostały wprowadzone nowe zasady przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO.

     W związku z powyższym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach informuje, że przyjmuje podania oraz curriculum vitae (CV) jedynie w uzasadnionym celu, a wiec tylko wtedy, kiedy jest prowadzona rekrutacja na konkretne stanowisko pracy. Będą to nabory na wolne stanowiska urzędnicze, ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rekrutacja na pozostałe stanowiska pomocnicze i usługi, ogłaszana na stronie MOSiR Kielce.

     W pozostałych przypadkach w/w dokumenty nie będą przyjmowane ani przechowywane.

     Po zatrudnieniu pracownika podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. W przypadku niezatrudnienia, złożone dokumenty będą jeszcze przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach przez okres do 1 roku, w celu wykorzystania do kolejnej rekrutacji na dane stanowisko, jeśli zainteresowana osoba wyrazi na to zgodę oraz nie odbierze swojej dokumentacji związanej z naborem/rekrutacją.