Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w imprezie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W CELU UCZESTNICTWA W IMPREZIE, ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żytniej 1, zwany dalej MOSiR; MOSiR prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie, organizowanej przez Dział Organizacji Imprez MOSiR Kielce. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w imprezie. (art.6, ust.1b RODO)
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie ubezpieczyciel imprezy, jeśli ulegnie Pan/Pani wypadkowi podczas jej trwania.
  4. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów, związanych z uczestnictwem w imprezie.
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administrator MOSiR Kielce