MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi bezpośredniej ochrony doraźnej obiektów MOSIR w okresie od 1.02.2020r do

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510013786-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Usługi bezpośredniej ochrony doraźnej obiektów MOSIR w okresie od 1.02.2020r do 02.01.2021r(11 miesięcy)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi bezpośredniej ochrony doraźnej obiektów MOSIR w okresie od 1.02.2020r do 02.01.2021r(11 miesięcy)

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) podjazdy mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu: –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 336 nocy na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 2) - 4) siwz . –2 razy w godzinach : 7.00 -19.00 przez 102 dni ( soboty, niedziele i święta ) na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2 ppkt: 1) - 4) siwz –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 266 nocy (oprócz: 20.06 - 31.08.2020) na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1) siwz, 2) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika Zamawiającego na 9 obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 5)-13); z ew. wsparciem grupy interwencyjnej 2.2. Wykaz lokalizacji i sposób wykonywania usługi 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 (basen /lodowisko) = 736 podjazdów a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7) oprócz okresu: 20.06-31.08.2020r) tj.: 266 nocy x 2 podjazdy = 532 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 2 x przez 102 dni (soboty, niedziele i święta ) w godz: 7-19 tj: 102 dni x 2 podjazdy = 204 podjazdy; 2) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 = 876 podjazdów a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu, we wszystkie noce tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.:336 nocy x 2 podjazdy -= 672 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19 tj: 102 dni x 2 podjazdy = 204 podjazdy 3) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 = 876 podjazdów a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu we wszystkie noce tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.:336 nocy x 2 podjazdy -= 672 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19 tj: 102 dni x 2 podjazdy = 204 podjazdy 4) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach = 876 podjazdów a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu we wszystkie noce tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 tj.: 336 nocy x 2 podjazdy = 672 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19 tj: 102 dni x 2 podjazdy = 204 podjazdy 5) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego przez cały czas trwania usługi. 6) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego przez cały okres trwania usługi. 7) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego przez cały okres trwania usługi. 8) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Marszałkowska 96 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego przez cały okres trwania usługi. 9) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego przez cały okres trwania usługi. 10) Kryta Pływalnia FOKA ul. Os. Barwinek 31 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego przez cały okres trwania usługi. 11) Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego przez cały okres trwania usługi. 12) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego przez cały okres trwania usługi. 13) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza ( hotel MARATON) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego przez cały okres trwania usługi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

 

Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 38261.02
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Ekotrade Sp. z o.o.w Warszawie Przedstawicielstwo w Kielcach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Na Stadion 50
Kod pocztowy: 25-127
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39160.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39160.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73441.20
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 6a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie to należy do zamówienia udzielanego w częściach. wartość tego zamówienia nie przekracza 20% wartości wszystkich zamówień udzielanych w częściach. Zgodnie z art. 6a) ustawy Pzp - Zamawiający miał prawo zastosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia i zastosował jeden z trybów przewidzianych w Regulaminie do 30 tys. euro.

 

Powrót Stron:  1