MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR

Ogłoszenie o zamówieniu

Kielce dnia: 29.04.2019r

Znak sprawy:  N.ZP.2.26.42.2019

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

25-018 Kielce ul. Żytnia 1

Tel: 41 3676716, 3676976

Fax: 41 3676913

adres strony internetowej: www.mosir.kielce.pl

adres e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

 

zaprasza

do składania ofert

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł

równowartości 30 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, o których mowa  w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ) Prawo zamówień publicznych  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Kielcach.

1.      Nazwa zamówienia: Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR

2.      Opis przedmiotu zamówienia:  zamówienie jest podzielone na cztery  części, z których każda nosi nazwę:

 

Cz. 1. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia FOKA Kielce ul.                              Os. Barwinek 31

Cz. 2. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia ORKA Kielce ul. Kujawska 18           

Cz. 3. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia JURAJSKA  Kielce ul. Jurajska 7

Cz. 4. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Sportowa Kielce ul. Ściegiennego  8

Zakres zamówienia dla każdej części obejmuje w szczególności:

- oczyszczenie  i ewentualnie odtłuszczenie drewna,

- usunięcie powstałych zacieków,

- wykonanie impregnacji więźb impregnatem.

Impregnację należy wykonać biobójczym preparatem, zwalczającym grzyby, owady,  niebarwiącym materiałów impregnowanych oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe (  wg klasyfikacji  ogniowej w zakresie reakcji na ogień – co najmniej  B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji  i właściwościach chemicznych.

Jeżeli impregnat sam w sobie nie stanowi warstwy wykończeniowej, chroniącej również przed działaniem wody i wilgoci -  to zaimpregnowane więźby dachowe należy pokryć ognioochronnym, bezbarwnym lakierem do drewna, dopuszczonym przez producenta impregnatu. Lakier musi posiadać odpowiedni atest do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest niepalność materiałów

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki ich realizacji zawiera umowa, której  wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Wartość zamówienia  wynosi  121950,00 zł netto, w tym dla poszczególnych części:

1)      30 500,00 zł netto

2)      30 500,00 zł netto

3)      30 500,00 zł netto

4)      30 450,00 zł netto

 

3.       Termin wykonania zamówienia:

 

Cz. 1. w terminie   5.08  - 15. 08.2019r

Cz. 2. w terminie  01.07 - 27.07.2019r

Cz. 3. w terminie  01.07 - 27.07.2019r

Cz. 4. w terminie  01.07 - 27.07.2019r

 

4.       Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:

 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek udziału jeśli wykaże, że:

a)      w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia obejmujące swym zakresem wykonanie robót budowlanych malarskich, zrealizowanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych;

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w  pkt. 5.2). 

b) dysponuje  osobami z odpowiednim doświadczeniem i aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do prac na wysokościach

c)     dysponuje atestowanym sprzętem, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w  pkt. 5.1).

5.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia warunków udziału:


1)   oświadczenie Wykonawcy, wg  wzoru jak w załączniku  nr 3  do zaproszenia  ( w   oryginale)

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do zaproszenia,

 

oraz z załączeniem dowodów* określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Na potrzeby spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w Wykazie należy wskazać co najmniej 2 takie roboty, nie więcej jednak niż 4.

 

Wymagana forma dokumentów:

- wykaz robót budowlanych – oryginał,

- dowody  dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”

 

6.      Opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

 

Zamawiający -  oceni warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia (5.1)  i wykazu robót (5.2), wg formuły: spełnia lub nie spełnia.

 

7.      W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda załączenia do oferty:

 

  a) karty charakterystyki zaproponowanego środka impregnującego/ karty technicznej

  b) ważnego pozwolenia na obrót środkiem biobójczym do impregnacji lub Aprobaty   Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej

  c) dokument dot. klasyfikacji ogniowej impregnatu (o ile klasyfikacja nie jest określona w innych dokumentach )

 

Wymagana forma dokumentu - kserokopia poświadczona „za zgodność  z oryginałem”


8.      Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

 

1)  pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 

2) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę na etapie składania ofert reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 

W przypadku braku wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia w ustalonym terminie brakujących  w ofertach dokumentów  i oświadczeń, a jeżeli:

a) uzupełnione dokumenty i oświadczenia ( wymienione w pkt. 5 )  nie potwierdzą spełniania warunków udziału lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń

     –  to Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę  z postepowania, a  oferta  nie będzie podlegała dalszej ocenie;

     b) dostarczone dokumenty ( o których mowa w pkt. 7 )  nie potwierdzą wymagań Zamawiającego w  stosunku do  produktu lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie tych dokumentów

      - to  Zamawiający odrzuci  ofertę Wykonawcy;

 

 

9.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1)      Ofertę na daną część należy sporządzić w następujący sposób:

- w postaci formularza ofertowego, wg zał. Nr 1 (od 1.I …do 1.IV)

- do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt. 5, 7 i 8  specyfikacji.

2)      Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 4, 3 lub 2 części, to koperta powinna zawierać :                      

- 4, 3 lub 2 formularze ofertowe wg zał. Nr 1 od 1.I …do 1.IV ( oddzielnie na każdą część) 

- i pozostałe wymagane dokumenty w 1 egzemplarzu ( wspólnym dla wszystkich wymienionych w nim części )

3)  Wykonawca może złożyć oferty na 4, 3, 2 części lub 1 część, w tym tylko jedną ofertę  na daną część zamówienia.

4)      Kopertę z ofertą ( na 4,3,2 lub 1 część)  należy opisać następująco:

 

-

 

adres Zamawiającego:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

    25-018 Kielce ul. Żytnia 1

-

napis:

Oferta na:  Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR  

Cz. (….) ( nazwa obiektu :……………………..…….)

Cz. (….) ( nazwa obiektu :……………………..…….)*

Cz. (….) ( nazwa obiektu :……………………..…….)*

Cz. (….) ( nazwa obiektu :……………………..…….)*

 

                                               *) o ile dotyczy

 

 

 

-

adres Wykonawcy:

(DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA)

imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym

adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu

 

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

5)     Oferty podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, sporządzone w sposób jak wyżej, można składać w następujący sposób:

       a) osobiście lub listownie na adres :

      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

      b) elektronicznie : w pliku PDF, na adres e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

      przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię w formie załączników do wiadomości:

-  oryginału dokumentów podpisanych przez upoważnione osoby ( dot. formularza ofertowego, oświadczenia, którym mowa w pkt. 5.1),  wykazu robót, pełnomocnictw )  

- oraz potwierdzonej kserokopii dowodów potwierdzających wykonanie robót oraz dokumentów wym. w pkt. 7. 

 

Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila!

 

6)      Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;

7)     Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach do niniejszej specyfikacji muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt.6);

8)      W celu prawidłowego przygotowania oferty - Wykonawca przed jej sporządzeniem jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej na poszczególnych obiektach.

9)      Informacje uzyskane w trakcie  wizji lokalnej  będą stanowić podstawę do sporządzenia oferty.

Informacji w tym zakresie udzielają:

- Zbigniew Król – zastępca kierownika Działu Ekonom.  Adm.  Sekcja Inwestycji                         i Eksploatacji. Tel:  41 3676716 w. 23 , 662 186939

- Kierownicy Obiektów:

Cz. 1. Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31  - Przemysław Chmiel,

tel:  41 367 68 38, 784 422957

Cz. 2. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 – Marzena Gołda,

tel: 41 342 00 51, 602 647688            

Cz. 3. Kryta Pływalnia Jurajska ul. Jurajska 7 – Zofia Kubicka ,

tel: 41 364 21 71,  784 560289

Cz. 4. Hala Sportowa ul. Ściegiennego  8 – Jacek Domoradzki,

tel:  41 36 76 714,  41 36 76 715,   41 36 76 706,  608 078888

Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Wizja lokalna stanowić będzie podstawę do sporządzenia oferty.

10)W cenie ryczałtowej każdej oferty należy uwzględnić wszystkie okoliczności konieczne do wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka obejmujący przykładowo: koszty robót przygotowawczych, transport, użycie specjalistycznego sprzętu, robót  porządkowych, uporządkowania terenu po robotach,  gwarancji, ewentualne koszty związane z odbiorami.

 

10.  Termin i miejsce składania ofert upływa w dniu :  9 maja 2019r. o godz. 10:00.

 

Miejsce składania ofert: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. Nr 5   

w dniu   9 maja 2019r.  o godz. 10:15.

 

11.  Opis kryteriów oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób  oceny ofert:

 

1.      Kryterium oceny ofert: 

a)      cena = 80%

b)     okres gwarancji na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego = 20%

 

Ad. a) Ilość punktów dla każdej oferty ( na daną część zamówienia) w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

                          C min.

               C =  ------------  x 80 %                              1 % - 1 punkt

                          C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad. – cena oferty badanej

 

Ad. b) Ilość punktów dla każdej oferty ( na daną część zamówienia) w tym kryterium zostanie wyliczona wg następujących zasad:

            Minimalny okres gwarancji wynosi  36 miesięcy.

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji na trwałość zabezpieczenia bio-   i ogniochronnego krótszy niż 36 miesięcy,  to jego oferta zostanie odrzucona.

Za wydłużenie gwarancji o 1 rok wykonawca otrzyma 5 pkt. przy czym:

 - jeżeli Wykonawca wskaże 36 miesięcy -  otrzyma  0 pkt, czyli: 

36 mies.                      = 0 pkt.,

48 mies.                      = 5 pkt.,

60 mies.                      = 10 pkt.,

72 mies.                      = 15 pkt.,

84 mies. i więcej         = 20 pkt.

2.Łączną ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych

w obu kryteriach.

3. Obliczenia w obydwu kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Uwaga!

W przypadku, gdy suma cen wszystkich najkorzystniejszych ofert przekroczy łącznie kwotę, jaką Zamawiający dysponuje na realizację wszystkich czterech części  zamówienia – to Zamawiający, w pierwszej kolejności wybierze oferty złożone w 1, 2  i  3 części zamówienia( czyli: dot. krytych pływalni ). 

12.  Zabezpieczenie zamówienia:

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 5% wartości umowy, w  następujących formach :

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6) zabezpieczenie może być wnoszone również w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do złożenia:  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia,  najpóźniej w dniu podpisania umowy..

13.  Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

 1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Król, tel.: 41 3676716  lub  662 186939

 2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:

     Halina Rutyna tel.: 41  3676716 w. 16  lub 662 186938

14. Ochrona danych osobowych  

1)      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

  • administratorem Pani/na danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1; 
  • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres                          e-mail: iodo@mosir.kielce.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO                                    w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR

§    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji celu,    dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana   dotyczących jest wymogiem związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w   sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

§      posiada Pani/Pan:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym ze specyfikacja zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

2)      Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia , składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

 

15.  Załączniki 

 

1.      Formularz ofertowy.

2.      Projekt umowy.

3.      Oświadczenie Wykonawcy.

4.      Wykaz wykonanych robót.

5.       Oświadczenie Wyk.dot. RODO*

     *(dot. osób fizycznych)

 

 

 

                                                                                 29.04.2019r  Mieczysław Tomala –dyrektor MOSIR

         ………………………………………………………………

      Data i podpis osoby upoważnionej do       reprezentowania Zamawiającego

 

Unieważnienie postępowania

Kielce dnia: 9.05. 2019r

 

N.ZP.2.26. 46. 2019

 

Dot. II  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w

 zł równowartości 30 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  na:

Impregnację więźb dachowych obiektów MOSIR – zamówienie 4 częściowe. 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Działając w imieniu Zamawiającego, niniejszym informuję, że  w/w  postępowaniu nie wpłynęła żadna ofertai związku z tym Zamawiający unieważnia to postępowanie.

Powrót Stron:  1