MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce, zgodnie

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kielce, dnia 24.04.2019 r.

 

N.ZP.2.26. 38. 2019

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w w/w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta wykonawcy:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.

43-143 Lędziny

ul. Lędzińska 8

 

z ceną: 28 026,78  zł brutto

( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych, 78/100 )

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 %, określonego w zaproszeniu do składania ofert.

 

Poniżej- zestawienie złożonych ofert

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

J.S. HAMILTON POLAND S.A

ul. Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

29 904,99 zł

2

JARS Sp. z o.o.

Łaski ul. Kościelna 2a

05-119 Legionowo

35 515,02 zł

3

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o. o.

ul. Lędzińska 8

43-143 Lędziny

28 026,78 zł

 

Mieczysław Tomala – Dyrektor MOSiR  

 

Zaproszenie do składania ofert

Kielce, dnia 10.04.2019 r.

Znak sprawy: N.ZP.2.26. 30.2019                                                  

Zaproszenie

do składania ofert

 

1.      Zamawiający : MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w trybie przetargu nieograniczonego

zaprasza

 

Wykonawców do składania ofert na: Wykonanie poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do zaproszenia. 

 

3.       Termin wykonania zamówienia: 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

 

4.       Warunki udziału: posiadanie przez laboratorium - w którym wykonywane będą badania -  akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o której mowa, w § 6 pkt 2 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, przy zastosowaniu metodyki referencyjnej badań stanowiących załącznik nr 4 do w/w rozporządzenia.

 

5.      Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu ich

potwierdzenia:*):

a)  oświadczenie Wykonawcy o treści, jak w załączniku nr 2 do zaproszenia(w oryginale)

b)  kserokopia akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, o którym mowa w pkt. 4.

 

6.      Opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: na podstawie oświadczenia i dokumentów Wykonawcy, o których mowa   w pkt. 5, wg formuły: spełnia lub nie spełnia

 

7.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

 

Na ofertę składają się:

- formularz ofertowy wg załącznika nr 3 do zaproszenia ( w oryginale )

- oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 2 do zaproszenia  ( w oryginale )

- parafowany wzór umowy wg załącznika nr 4 do zaproszenia  ( w kserokopii )

-  dokument akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji  ( w kserokopii )

- ew. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik.

( w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez notariusza)

 

Pisemną ofertę, w postaci formularza oferty podpisanego przez uprawnionego  przedstawiciela Wykonawcy wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie głównej MOSIR przy ul. Żytniej 1 w Kielcach: sekretariat I p.

Można również przesłać oferty za pomocą operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mosir.kielce.pl w formie zeskanowanego pliku.

 

8.      Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu

       oceny ofert: cena = 100 % .

 

9.      Termin składania ofert:   24.04.2019 r. godzina 10:00

 

10.  Inne: Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Przemysław Chmiel,

tel.: 41 3676905, 784 422 957.

 

11.  Załączniki :

1)      Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

2)      Oświadczenie  Wykonawcy załącznik - nr 2

3)      Formularz oferty-  załącznik nr 3

4)      Projekt umowy - załącznik nr 4

 

Załączniki:

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 3 - Formularz oferty
Zał. nr 3 - Formularz oferty

Zał. nr 4 - projekt umowy
Zał. nr 4 - projekt umowy

Informacja Zamawiającego

 

Kielce, dnia  17.04.2019 r.

 


N.ZP.2.26. 33. 2019

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.


                                  Informacja Zamawiającego

 

 

Zamawiający informuje, że uwzględniając pytanie wykonawcy dotyczące dnia poboru próbek wody i publikacji wyników, wyraża zgodę na zmianę dni przy zachowaniu tego samego tygodnia w którym próbka została pobrana a jej wyniki opublikowane.

 

 

 

Powrót Stron:  1