MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510323559-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2020 – zamówienie III częściowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera: 1) Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawierają zestawienia ofertowe, stanowiące załączniki nr 1.1a), 1.2a) i 1.3a) do siwz . 2) Umowa, której wspólny wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz. Środki chemiczne ( cz. I ), artykuły gospodarcze (cz. II ) i higieniczne (cz. III), dostarczane będą przez Wykonawcę na jego koszt do poszczególnych obiektów Zamawiającego, jeden raz w kwartale, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w ilościach wskazanych w zgłoszeniu. Rzeczywisty zakres i wartości dostaw będą wynikać z zapotrzebowania bieżącego oraz wartości poszczególnych dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości środków i artykułów, niż określonej w załączniku do siwz i ofercie , bez prawa roszczenia Wykonawcy o zapłatę różnicy wynagrodzenia do kwoty umownej. Zamawiający wymaga, aby dostarczane środki posiadały oryginalną etykietę w języku polskim, z pełnym wymaganym opisem (Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1225) Produkty biobójcze na które wydano pozwolenie na obrót powinny być oznakowane zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 9 października 2015r o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 122, 138, 650, 1000, 1637.)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 39800000-0

Dodatkowe kody CPV: 39811100-1, 39813000-4, 39830000-9, 39831240-8, 39831300-9, 39831600-2, 39525800-6, 33711900-6, 33741100-7, 39224300-1, 33760000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Dostawa chemicznych środków czystości do obiektów MOSIR w roku 2020

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 86605.04
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, 25-116 Kielce
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pińczowska 1A,
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 104739.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104739.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114882.27
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR w roku 2020

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23825.87
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: PUH IMPOLEX R. SZCZEPANIAK i S-KA Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zbożowa 9c
Kod pocztowy: 25-416
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28990.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28990.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29730.12
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR w roku 2020

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28329.29
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolberga 4,
Kod pocztowy: 25-620
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30821.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30821.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35543.31
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69-73  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 221 tys. euro. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów powszechnie dostępnych, których możliwość nabycia ma każdy, o ustalonych standardach posiadających powtarzalne cechy jakościowe i techniczne produktów. Na rynku funkcjonuje duża ilość Wykonawców zdolnych do wykonania dostaw. Zaproszona ilość Wykonawców ( 6) zapewnia konkurencyjność postępowania. Cena jest podstawowym czynnikiem cenotwórczym oferty. Na koszty wykonania zamówienia składa się : cena za poszczególne produkty wraz z dostawą ich do obiektów Zamawiającego. Koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione w sposób szczegółowy, poprzez: określenie w opisie zamówienia ( z podziałem na części ) cech jakościowych i technicznych każdego zamawianego produktu oddzielnie oraz zapotrzebowania na poszczególne produkty w okresie 1 roku.

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz.I, cz.II i cz.III

Kielce, dnia  10.12.2019 r.

N.ZP.2.26.110.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie zapytania o cenę pn: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach  w roku 2020 – zamówienie III częściowe.


1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. I.

Cz. I. Dostawa chemicznych  środków czystości do obiektów MOSIR w roku 2020 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. I postępowania  o udzielenie ww. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano:

 ofertę nr 5 Wykonawcy: DTJ Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce

- za cenę: 104 739,05 zł brutto ( sto cztery tysiące siedemset trzydzieści dziewięć 05/100 zł)

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt

 

ŁĄCZNIE

2

PUH IMPOLEX R. Szczepaniak i S-ka Spółka Jawna

ul. Zbożowa 9C, 25-416 Kielce

91,17

91,17

5

DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce

 

100,00

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

2.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. II.

Cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR w roku 2020

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. II postępowania  o udzielenie ww. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano:

ofertę nr 3 Wykonawcy:  IMPOLEX  R. Szczepaniak i s-ka Sp. Jawna, 25-416 Kielce 
ul. Zbożowa 9c; 

- za cenę: 28 990,02 zł brutto ( sł: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt  02/100 zł)

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %, określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt

 

ŁĄCZNIE

3

PUH IMPOLEX R. Szczepaniak i S-ka Spółka Jawna

ul. Zbożowa 9C, 25-416 Kielce

100,00

 

100,00

6

DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce

 

97,51

97,51

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

3.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. III.

Cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR w roku 2020

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. III postępowania  o udzielenie ww. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano:

ofertę nr 8  Wykonawcy: MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce

- za cenę: 30 821,34 zł brutto (trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia jeden  34/100) 

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %, określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt

 

ŁĄCZNIE

1

PARTNER Robert Buras, Zdzisław Odziemek Sp. J

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

86,71

86,71

4

Biuro Techniczn0-Handlowe
ASKON S.C

ul. Krakowska 304, 25-801 Kielce

90,23

90,23

7

DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce

92,59

92,59

8

MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska

ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce

100,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia  25.11.2019 r.


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r, poz.1986) pn: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach  w roku 2020- zamówienie 3 częściowe.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu:

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

197 500,00 zł brutto, w tym na:

- cz. I.  Dostawa chemicznych  środków czystości do obiektów MOSIR: 125 413,00

- cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR: 32 587,00

- cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR: 39 500,00


2. Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert.

 

Cz. I. Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

 

2

PUH IMPOLEX R. Szczepaniak i S-ka Spółka Jawna

ul. Zbożowa 9C, 25-416 Kielce

114 882,27 zł

5

DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce

 

104 739,05 zł

 

Cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

3

PUH IMPOLEX R. Szczepaniak i S-ka Spółka Jawna

ul. Zbożowa 9C, 25-416 Kielce

28 990,02 zł

6

DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce

 

29 730,12 zł


Cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

 

1

PARTNER Robert Buras, Zdzisław Odziemek Sp. J

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

35 543,31 zł

4

Biuro Techniczn0-Handlowe
ASKON S.C

ul. Krakowska 304, 25-801 Kielce

34 159,19 zł

7

DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce

33 287,06 zł

8

MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska

ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce

30 821,34 zł


3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , zobowiązany jest złożyć :                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączeniu do niniejszej Informacji ( Załącznik nr 6 do SIWZ )

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał


  

 

Załączniki:

Zał. nr 6 do siwz ośw dot. gr.kapitałowej
Zał. nr 6 do siwz ośw dot. gr.kapitałowej

Powrót Stron:  1