MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka

Ogłoszenie o zamówieniu - unieważnieniu

Ogłoszenie nr 510281240-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 626634-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2.26 / 2 / 2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie 12 miesięcy - zamówienie IV częściowe

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: 
tak

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie dot. I cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 41 220,00 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp

 

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie dot. II cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 30 726,00 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp

 

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie dot. III cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 41 081,60 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp

 

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Hala Sportowa przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie dot. IV cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 27 450,72 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych

 

Unieważnienie postępowania

Kielce, dnia 2.12.2019 r.

N.ZP.2.26.105.2019

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej równowartości w zł 221 000,00 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pn: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w 2020 r - zamówienie IV częściowe 

1.      ZAWIADOMIENIE

( O UNIEWAŻNIENIU  I CZ. POSTĘPOWANIA)

Działając w trybie art. 93 ust. 2 i 3.2)  ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843), Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

u n i e w a ż n i a

postępowanie dot. I cz. zamówienia, pn: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8  w Kielcach

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Postępowanie dot. I cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 41 220,00 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.                     

2.      ZAWIADOMIENIE

( O UNIEWAŻNIENIU  II CZ. POSTĘPOWANIA)

Działając w trybie art. 93 ust. 2 i 3.2)  ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U.z 2019 r. poz.1843), Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

u n i e w a ż n i a

postępowanie dot. II cz. zamówienia, pn: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski  przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Postępowanie dot. II cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 30 726,00 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.                    

3.      ZAWIADOMIENIE

( O UNIEWAŻNIENIU  III CZ. POSTĘPOWANIA)

Działając w trybie art. 93 ust. 2 i 3.2)  ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843), Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

u n i e w a ż n i a

postępowanie dot. III cz. zamówienia, pn: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Postępowanie dot. III cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 41 081,60 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.                     

4.      ZAWIADOMIENIE

( O UNIEWAŻNIENIU  IV CZ. POSTĘPOWANIA)

Działając w trybie art. 93 ust. 2 i 3.2)  ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U.z 2019 r. poz.1843), Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

u n i e w a ż n i a

postępowanie dot. IV cz. zamówienia, pn: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Hala Sportowa przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Postępowanie dot. IV cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 27 450,72 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.                     

 

Informacja z otwarcia ofert 2.12.2019r

 

Kielce, dnia  02.12.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert   w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu

i  Rekreacji w Kielcach w 2020 r.   zamówienie IV częściowe

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  341 000,00 zł brutto, w tym:

 

- na Cz. I. =     153 000,00 zł

- na Cz. II.=      38 250,00 zł

- na Cz. III. =  110 500,00 zł

- na Cz. IV. =    38 250,00 zł

 

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert:

 

Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8
w Kielcach

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

FILPEX ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce

194 220,00 zł

5 cz. I

Usługi Hydrotechniczno-Budowlane

HYDROBUD Sp. z  o. o.
ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin

 

215 266,32 zł

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z  o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

 

270 391,68 zł

 

Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski  przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

FILPEX ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce

68 976,00 zł

5 cz. II

Usługi Hydrotechniczno-Budowlane

HYDROBUD Sp.  z  o. o.

ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin

124 740,00 zł

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z  o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

 

99 746,28 zł

 

Cz. III. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy
ul. Drogosza 2 w Kielcach 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

FILPEX ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce

198 612,00 zł

5 cz. III

Usługi Hydrotechniczno-Budowlane

HYDROBUD Sp. z  o. o.

ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin

 

151 581,60 zł

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z  o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

 

260 871,12 zł

 

Cz. IV. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Hala Sportowa ul. Warszawska 338
w Kielcach

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

FILPEX ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce

73 332,00 zł

5 cz. IV

Usługi Hydrotechniczno-Budowlane

HYDROBUD Sp. z  o. o.

ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin

 

75 420,00 zł

9

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z  o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

 

65 700,72 zł

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji - zobowiązany jest złożyć – oddzielnie dla każdej części :             

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5                      do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

W załączeniu ( do pobrania ): wzór oświadczenia

Załączniki:

Załącznik nr 5 do siwz Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do siwz Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 626634-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.mosir.kielce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 . sekretariat. Ip.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2020
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: cztery
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest:. Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach Cz. III. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach Cz. IV. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach 2.1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest: ENERIS SUROWCE S.A. Zakład w Kielcach w konsorcjum z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach. Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów. 2.2. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przechowuje na obiektach Zamawiającego: - wszystkie środki, tj. ręczniki papierowe , papier toaletowy, worki na śmieci, mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów, płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni, płyny, proszki do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek - posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania np.: atest na środki myjące i konserwujące oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - sprawne urządzenia do wykonywania czynności: odkurzacze, maszynę do mycia podłóg i posadzek. - Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenia do przechowywania środków higienicznych i czystości oraz sprzętu na terenie danych lokalizacji objętych usługą. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów i zakres czynności do wykonania w ramach usług świadczonych codziennie i okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków oraz powierzchni terenów zielonych - zawierają załączniki: - nr 6.I do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. I. - nr 6.II do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. II. - nr 6.III do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. III. - nr 6.IV do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. IV.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90911200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia 
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.) - tj. codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia, porządkowania terenu - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera projekt umowy ( załączniki nr 4.I -IV do SIWZ). 5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w w/w zakresie przez osoby posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 6. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji, oprócz tych co będą wykonywać u Zamawiającego usługi wymienione w pkt. 4 Rozdz. III. SIWZ - były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 7. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m ( dot. w szczególności pracy na Hali Legionów i Stadionie Piłkarskim ): - odbyły szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków, - posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi 8. Przed sporządzeniem oferty , aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług. Osoby do kontaktu: - dot. cz. I i II : Jacek Domoradzki - tel: 608 07 88 88 – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych: ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 - dot. cz. III: Dariusz Misiorowski - tel. : 662 019080 kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Drogosza 2 -dot. cz. IV: Krzysztof Latos – tel: 795 437291 - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń w zakresie określonym niniejszym zamówieniem. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3.1)c SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 20 osobami zdolnymi wykonać zamówienie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; Wymagana forma dokumentu: oryginał ( Wzór wymaganych oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału wymienionych w Rozdz. IX. pkt. 3.1. lit. a) i b) oraz oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, wym. w pkt. 3.2. lit. b), Zamawiający przekaże razem z wezwaniem do jego złożenia)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta w danej części zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów : 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej 2 usług polegających na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż: 100 000,00 zł brutto każda Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w Rozdz. XIV siwz. Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów: oświadczenie wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ) c) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000,00 zł Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę );
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania ( oddzielnie dla części) a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) oświadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danej części zamówienia (o ile dotyczy ! ) – wg wzoru, jak w zał. nr 7.1 ….7.4 do SIWZ ( cz. I – IV ). W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem ( np. podwykonawca, inny………) - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma – oryginał

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1.pkt. 1), 2), 3), 6) ustawy PZP. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP - w zakresie odnoszącym się do ceny - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową (tj. zastosowaną w momencie zawierania umowy) wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany ich wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie: ilości i wartości usług oraz terminu obowiązywania umowy - w sytuacji wystąpienia zmian organizacyjnych w strukturze jednostki Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, skutkujących podziałem bądź zmianą zakresu i ilości zamówień oraz skróceniem terminu ich realizacji. 5. Zmiany, o których mowa w ust.1, 2, 3 i 4 wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a/ codzienne wykonywanie usług porządkowych sprzątania i utrzymania czystości b/usługi porządkowe sprzątania związane z organizacją imprez masowych /meczy piłkarskich c/usługi okresowe Szczegółowy zakres i częstotliwość usług zawiera załącznik nr 6.I i 6.Ia) do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a/ codzienne wykonywanie usług porządkowych sprzątania i utrzymania czystości b/usługi porządkowe sprzątania związane z organizacją imprez masowych /meczy piłkarskich c/usługi okresowe Szczegółowy zakres i częstotliwość usług zawiera załącznik nr 6.II i 6 IIa) do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a/ codzienne wykonywanie usług porządkowych sprzątania i utrzymania czystości b/usługi porządkowe sprzątania związane z organizacją imprez masowych /meczy piłkarskich c/usługi okresowe. Szczegółowy zakres i częstotliwość usług zawiera załącznik nr 6.III. i 6. IIIa) do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiekcie: Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a/ codzienne wykonywanie usług porządkowych sprzątania i utrzymania czystości b/usługi porządkowe sprzątania związane z organizacją imprez masowych /meczy piłkarskich c/usługi okresowe Szczegółowy zakres i częstotliwość usług zawiera załącznik nr 6.IV i 6.IVa) do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

W załączeniu: do pobrania ze strony: www.mosir.kielce.pl

Załączniki:


SIWZ
SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty na cz.I
Załącznik nr 1 - formularz oferty na cz.I

Załącznik nr 1 - formularz oferty na cz. II
Załącznik nr 1 - formularz oferty na cz. II

Załącznik nr 1 - formularz oferty na cz. III
Załącznik nr 1 - formularz oferty na cz. III

Załącznik nr 1 - formularz oferty na cz. IV
Załącznik nr 1 - formularz oferty na cz. IV

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy na cz. I-IV
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy na cz. I-IV

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy na cz. I-IV
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy na cz. I-IV

Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz. I-IV
Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz. I-IV

Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. gr.kapitałowej na cz. I-IV
Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. gr.kapitałowej na cz. I-IV

Załącznik nr 6- opis cz. I
Załącznik nr 6- opis cz. I

Załącznik nr 6 - opis cz. II.
Załącznik nr 6 - opis cz. II.

Załącznik nr 6 - opis cz. III.
Załącznik nr 6 - opis cz. III.

Załącznik nr 6 - opis cz. IV.
Załącznik nr 6 - opis cz. IV.

Załącznik nr 7 ośw o udostepnieniu zasobów cz. I do IV
Załącznik nr 7 ośw o udostepnieniu zasobów cz. I do IV

Powrót Stron:  1