MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510281201-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 619889-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): II.DU.2.26.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie jest podzielone na dwie części. 1.1.Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.00 1.2 Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2020r do 31.12.2020 r

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.00

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie dot. I cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 37 342,22 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2020r do 31.12.2020 r

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 21995.82
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: malgorzata.baran@poczta-polska.pl
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Kod pocztowy: 00-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22475.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22475.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26547.35
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. II

Kielce, dnia 26.11.2019 r.

N.ZP.2.26.101.2019

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości  w zł 221000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020-  cz. II. Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2020r do 31.12.2020r

 

ZAWIADOMIENIE

( o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. II )

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w  w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Cz. II. Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2020r do 31.12.2020r;

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Poczta Polska S.A, Pion Poczta Polska Ochrona, Region PPO Południe,

ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków

 

- w kryterium Cena: za 22 475,79 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące  czterysta siedemdziesiąt pięć 79/100 )

- w kryterium  Doświadczenie osób: za 57 osób

 

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 % i Doświadczenie  osób z wagą 40% określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w tej części wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

kryterium:

Cena = 60 %

Ilość pkt wg

kryterium:

Doświadczenie osób = 40% 

Ilość pkt

łącznie

1

Ekotrade Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Kielcach

Aleja na Stadion 50, 25-127 Kielce

50,80

40,00

 

90,80

 

4

Poczta Polska S.A

Pion Poczta Polska Ochrona

Region PPO Południe,

ul. Prokocimska 6,

30-900 Kraków

60,00

40,00

 

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Unieważnienie I cz. postępowania

Kielce, dnia 18.11.2019 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości   w zł  221 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna osób i mienia  w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020 – zamówienie II częściowe.

 

ZAWIADOMIENIE

( O UNIEWAŻNIENIU  I CZ. POSTĘPOWANIA)

Działając w trybie art. 93 ust. 2 i 3.2)  ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843), Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

u n i e w a ż n i a

postępowanie dot. I cz. zamówienia, pn: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce
w okresie: od 2 stycznia 2020r od godziny 7.00  do  2 stycznia 2021r do  godziny 7.00;
                         na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4)
 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Postępowanie dot. I cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 37 342,22 kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.                     

Informacja z otwarcia ofert

 

Kielce, dnia  18.11.2019 r.

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020 - zamówienie II częściowe.

 

1.      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na   CZ. I.

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu na cz. I. pn: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie:

 2 stycznia 2020r od godziny 7.00  -  2 stycznia 2021 r. do  godziny 7.00

 

1.        Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I cz. zamówienia wynosi: 400 000,00  zł brutto

2.        Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

w zł

(brutto)

Doświad.

osóby

 

w tym za :

 

2

 

 

Impel Safety Sp. z o. o. ul. Ślężna 118,           53-111 Wrocław- (lider)

Impel Facility Services Sp. z o. o. ul. Ślężna 118,          53-111 Wrocław

Impel Provider Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Technical Security Sp. z o. o. ul. Ślężna 118,    53-111 Wrocław

ITM  Poland S.A. ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

475 878,20

6 osób

1 godz.       

24,30 zł

1 podjazd    

 9,56 zł

1 mies.

87,74 zł

       

 

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KARABELA CK Sp. z o. o.  - (lider)

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o. (Partner)

ul. Warszawska 34/507

25-312 Kielce

437 324,22

6 osób

1 godz.       

21,43 zł

1 podjazd    

 12,30 zł

1 mies. 

99,35 zł

      

 

2.      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na   CZ. II.

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu na cz. II. pn: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2020r do 31.12.2020 r

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie II cz. zamówienia wynosi: 27 054,86 zł  brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

w zł

(brutto)

Doświad.

osóby

1

Ekotrade Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Kielcach

Aleja na Stadion 50, 25-127 Kielce

26 547,35

7 osób

 

 

 

4

Poczta Polska S.A

Pion Poczta Polska Ochrona

Region PPO Południe, ul. Prokocimska 6,

30-900 Kraków

22 475,79

57 osób

 

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji - Wykonawca zobowiązany jest złożyć :                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5.I  i / lub  5.II do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

W załączeniu - do  pobrania :

Oświadczenie o grupie kapitałowej    – wg zał. nr 5.I i 5.II. do siwz.

Załączniki:

Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej- zał. nr 5 do siwz
Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej- zał. nr 5 do siwz

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie nr 619889-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.mosir.kielce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak. Inny sposób:
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. Ip. sekretariat.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: dwie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 Zamówienie jest podzielone na dwie części.

1.1.Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.00 1.2

Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2020r do 31.12.2020 r Szczegółowy opis każdej z dwóch części jest zamieszczony w załączniku do ogłoszenia dot. ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

79711000-1

79715000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 341886,00
Waluta: pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-01-02

 


II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) tj. osoby wyznaczone do: - bezpośredniej ochrony mienia i osób na obiektach Zamawiającego, - patrolu podjazdowego, - konwojowania gotówki, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania dotyczące obowiązków w tym zakresie Wykonawcy oraz uprawnień do kontroli przez Zamawiającego zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I. i 4.II do siwz. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie odpowiedniej do należytego wykonania czynności ochrony na poszczególnych obiektach. Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy Wykonawcy sprawujący usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz w patrolu na obiektach Zamawiającego ( z wyłączeniem osób nadzorujących i kontrolujących pracę pracowników Wykonawcy ) posiadali wpis na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z wyłączeniem schorzeń specjalnych oznaczonych symbolami: (02-P) choroby psychiczne, (01-U) upośledzenie umysłowe, (12-C) całościowe zaburzenia rozwojowe, (O-6E) epilepsja, (04-O) niewidomi w stopniu umiarkowanym. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy sprawujący usługę konwojowania gotówki posiadali wpis na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 

Dot. Cz. I i II. Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności , tj: posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 

Cz. I. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 1 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.

Cz. II. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 100 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 

Cz. I. a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy kres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - licząc wstecz od dnia terminu składania ofert ) wykonał lub wykonuje min. 2 zamówienia z których każde polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. : - co najmniej 2 pracownikami bezpośrednio nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usług, posiadających co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe, jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia - co najmniej 12 pracownikami bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, posiadającymi co najmniej 3-letni staż pracy c) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia, tj.: - co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce, posiadającymi łączność radiowo-dyspozytorską i GSM - dysponowanie systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego

Cz. II. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 5 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia i posiadającymi co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Cz. I i II. a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp. Wymagana forma dokumentów: - oświadczenia Wykonawcy – oryginał - dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Cz. I. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta w cz. I. zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów : 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV pkt.5 SIWZ. b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej dwóch usług ochrony, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz. Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów: oświadczenie wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ) d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj: zawierający informację o: - ilości firmowo oznakowanych samochodów na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce, - systemie urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( w oryginale) d) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę )

Cz. II. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta w cz. II. zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów : 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ); c) dokumentu ( np. polisy…) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Cz. I i II. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie. 1. Zgodnie z art. 22a) ust.1 Pzp - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdz. IX. ust.1.ppkt.2) Cz. B SIWZ, stanowiących załącznik nr 2.I i 2. II i 3.I i 3.II do siwz. - przedkłada wraz z ofertą i oświadczeniami zobowiązanie Podmiotu udostepniającego zasoby, wg wzoru jak w załączniku nr 6.I i 6.II do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie. Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie. Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

Doświadczenie osób

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy dopuszczalne są w warunkach przewidzianych w § 12 umowy wg załącznika nr. 4.I lub 4.II. do siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie:                     2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.00

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: • fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 1.3. ppkt: 1), 2),3) siwz. • podjazdy grup patrolowych wraz z obchodem obiektu –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 366 nocy na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 1.3. ppkt: 11),12),13) siwz . • podjazdy grup patrolowych wraz z obchodem obiektu –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 296 nocy na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji 1.3. ppkt: 3) siwz • podjazdy grup patrolowych wraz z obchodem obiektu –2 razy w godzinach : 7.00 -19.00 przez 111 dni ( soboty, niedziele i święta ) na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 1.3. ppkt: 3), 11),12),13) siwz • dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego wymienionych w Wykazie Lokalizacji 1.3. ppkt: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12 ) 13) siwz - oraz gotowość do zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej - we wszystkich obiektach. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli i obchodów ) na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 1.3. ppkt: 1) 2) 3) siwz w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 17 574 godziny. 1.2. Przewidywana liczba podjazdów grup patrolowych wraz z obchodem obiektów wyniesie: 3 676 podjazdów, w tym: - na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 1.3. ppkt: 3) 11),12),13) siwz, we wszystkie dni, w godz: 19-7 wyniesie: 2 788 podjazdów - na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 1.3. ppkt: 3) 11),12),13) siwz w soboty, niedziele i święta w godzinach: 7-19 wyniesie: 888 podjazdów. Liczby te posłużą do porównania ceny ofert. Rzeczywista liczba godzin będzie wynikała z sumy założeń zawartych w Rozdz. . III. siwz oraz ustaleń bieżących dot. ochrony Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 ( o ile będą inne niż w siwz) Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I i 4. II do SIWZ 1.3. Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION, hala sportowa, stadion piłkarski) = 11 712 godzin a) we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego (366 x 24 )= 8 784 b) we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 2200 a 600 (366 x 8 ) = 2 928 2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza ( hotel MARATON , stadion l.a., Hala Legionów) = 4 392 godziny a) Hala Legionów: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego ( 366 x 12 ) = 4 392 3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1(basen /lodowisko)= 1470 godzin i 814 podjazdów a) w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1000 a 1900 łącznie do 70 dni ( 70 x 9) = 630 godz; b) w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 r we wszystkie noce tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 łącznie do 70 nocy ( 70 x12) = 840 godz; c) podjazd grupy patrolowej wraz z obchodem obiektu 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7) oprócz 70 nocy , o których mowa w ppkt. b) tj.: 296 nocy x 2 podjazdy = 592 podjazdy d) podjazd grupy patrolowej wraz z obchodem obiektu 2 x przez 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) w godz: 7-19 tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy 4) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 5) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 6) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 7) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Marszałkowska 96 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 8) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 9) Kryta Pływalnia FOKA ul. Os. Barwinek 31 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 10) Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego. 11) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 = 954 podjazdy - Podjazd grupy patrolowej we wszystkie dni tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.: łącznie: 366 nocy x 2 podjazdy -= 732 podjazdy - Podjazd grupy patrolowej 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19) tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy 12) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 = 954 podjazdy - Podjazd grupy patrolowej wraz z obchodem obiektu we wszystkie dni tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.: łącznie: 366 nocy x 2 podjazdy -= 732 podjazdy - Podjazd grupy patrolowej wraz z obchodem obiektu 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19) tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy 13) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach = 954 podjazdy - Podjazd grupy patrolowej wraz z obchodem obiektu we wszystkie dni tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.: łącznie: 366 nocy x 2 podjazdy -= 732 podjazdy - Podjazd grupy patrolowej wraz z obchodem obiektu 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19) tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy 1.4. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w: a) 20szt. pilotów anty napadowych z funkcją odbioru sygnału: - po 1 szt. dla 3-ch hoteli MOSIR ul. Drogosza 1, Ściegiennego 8 Krakowska 72, (łącznie 3 szt). - po 1 szt. dla stanowisk kasowych w pływalniach: ul. Jurajska7, Marszałkowska 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt) - po 1 szt. dla konserwatorów w pływalniach: ul. Jurajska 7, Marszałkowska 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt) - 2 szt. na Basen letni / Lodowisko ul. Szczecińska 1 (2 szt) - 2 szt. dla pracowników Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 ( 2 szt) - 1 szt. dla pracowników Hali Sportowej ul. Warszawska 338 ( 1 szt.) - 1 szt. dla pracownika Stadionu piłkarskiego ul. Szczepaniaka 29 ( 1 szt) - 1 szt. dla pracownika obiektu Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 ( 1 szt) b) czytniki kontroli pracy pracownika ochrony fizycznej oraz w czasie podjazdu patrolu na obiektach wskazanych w ust. 1.3. ppkt: 1) 2 ) 3) oraz 11) 12) 13) - do demontażu po zakończeniu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 79711000-1, 79715000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

Doświadczenie osób

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) tj. osoby wyznaczone do: - bezpośredniej ochrony mienia i osób na obiektach Zamawiającego, - patrolu podjazdowego, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania dotyczące obowiązków w tym zakresie Wykonawcy oraz uprawnień do kontroli przez Zamawiającego zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I. do siwz. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie odpowiedniej do należytego wykonania czynności ochrony na poszczególnych obiektach. Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy Wykonawcy sprawujący usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz w patrolu na obiektach Zamawiającego ( z wyłączeniem osób nadzorujących i kontrolujących pracę pracowników Wykonawcy ) posiadali wpis na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z wyłączeniem schorzeń specjalnych oznaczonych symbolami: (02-P) choroby psychiczne, (01-U) upośledzenie umysłowe, (12-C) całościowe zaburzenia rozwojowe, (O-6E) epilepsja, (04-O) niewidomi w stopniu umiarkowanym.

Część nr:

2

Nazwa:

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od            2 stycznia 2020r do 31.12.2020 r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. PRZEDMIOTEM II cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: 1) przyjmowanie z punktów kasowych w Obiektach Zamawiającego, zamkniętych wpłat z gotówką w tzw. bezpiecznych kopertach, przystosowanych do wrzutni elektronicznego skarbca nocnego ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26; 2) przewóz samochodem depozytów pieniężnych, o których mowa w pkt. 1) 3) deponowanie wpłat z gotówką do wrzutni skarbca ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w dniu ich przejęcia z punktów kasowych. Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy w ramach II części zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.II. do SIWZ 2.1. Wykaz lokalizacji i sposób wykonywania usługi odbioru i konwojowania gotówki Cz. II. 1) Hotele MOSiR: a) Hotel STADION przy ul. Ściegiennego 8 – przez 12 miesięcy b) Hotel MARATON w Kielcach ul. Drogosza 1 – przez 12 miesięcy 2) Kryte Pływalnie MOSIR: a) Pływalnia „DELFIN" w Kielcach ul. Krakowska – przez 11 miesięcy b) Pływalnia „ORKA” w Kielcach ul. Kujawska 18 – przez 11 miesięcy c) Pływalnia „MORS" w Kielcach ul. Marszałkowska 96 – przez 10 miesięcy d) Pływalnia „JURAJSKA" w Kielcach ul. Jurajska 7- przez 11 miesięcy e) Pływalnia „FOKA" w Kielcach ul. Barwinek 31- przez 11 miesięcy f) Basen Letni ul. Szczecińska 1 – przez 2 mies ( 07-08) i 1 tydzień (20-30.06) Świadczenie usług wym. w cz. II. dla: - Hoteli - odbywać się będzie całorocznie, przez 12 miesięcy ( Rozdz. III. 2.1) w dni powszednie, trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki oraz - po uwzględnieniu innych, doraźnych potrzeb Zleceniodawcy, za porozumieniem między Stronami - także w inne dni tygodnia, średnio 13 razy w miesiącu; - Krytych Pływalni odbywać się będzie w okresach 10 lub 11 miesięcy ( zgodnie z treścią Rozdz. III.2.1): w dni powszednie trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki oraz - po uwzględnieniu większych, doraźnych potrzeb Zleceniodawcy, za porozumieniem między Stronami - także w inne dni tygodnia, średnio 13 razy w miesiącu; Maksymalna wartość dziennego konwoju gotówki z krytych pływalni i hoteli łącznie nie przekroczy kwoty : 30 000,00 zł; - Basenu Letniego- odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia, również w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy; średnio: 20 razy w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu oraz 4 razy pomiędzy 20 a 30 czerwca 2020r. Maksymalna wartość dziennego konwoju gotówki z Basenu nie przekroczy: 15 000,00 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

Doświadczenie osób

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) tj. osoby wyznaczone do: - konwojowania gotówki, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania dotyczące obowiązków w tym zakresie Wykonawcy oraz uprawnień do kontroli przez Zamawiającego zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.II do siwz. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie odpowiedniej do należytego wykonania czynności ochrony na poszczególnych obiektach. Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z wyłączeniem schorzeń specjalnych oznaczonych symbolami: (02-P) choroby psychiczne, (01-U) upośledzenie umysłowe, (12-C) całościowe zaburzenia rozwojowe, (O-6E) epilepsja, (04-O) niewidomi w stopniu umiarkowanym. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy sprawujący usługę konwojowania gotówki posiadali wpis na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Załączniki: ( do pobrania ze strony: www.mosir.kielce.pl)

1.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy na bpdw
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy na bpdw

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy na wu
Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy na wu

Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz. I.
Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz. I.

Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz.II.
Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz.II.

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy gr. kapit.
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy gr. kapit.

Załącznik nr 6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Powrót Stron:  1