MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa środków chemicznych, artykułów gospodarczych i higienicznych do obie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2015
Numer ogłoszenia: 261077 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce,
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy środków chemicznych, myjących, czyszczących i higienicznych oraz artykułów gospodarczych na potrzeby utrzymania czystości i porządku w obiektach Zamawiającego w Kielcach : 1. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 2. Hala Sportowa ul. Krakowska 72 3. ZOS ul. Szczecińska 1 ( Basen Letni - Lodowisko) 4. ZOS ul. Boczna 15 ( Hotel MARATON, Hala Legionów-tylko parkiet, Stadion l. a.) 5. ZOS ul. Ściegiennego 8 ( Hotel STADION, Hala Sportowa ) 6. Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 7. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 8. Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 9. Kryta Pływalnia FOKA ul. Os. Barwinek 31 10. Kryta Pływalnia ul. Jurajska 7 11. Dział Ekonomiczno-Administracyjny -
ul. Żytnia 1 ( Biuro MOSIR) 12. Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Boczna 15 Jest to zamówienie 3- częściowe , z których poszczególne części noszą nazwę: Cz. I. Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR Cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR Cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.50.00-8, 39.80.00.00-0, 39.83.00.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.13.00-9, 39.83.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 147474,26
 • Oferta z najniższą ceną: 147474,26 / Oferta z najwyższą ceną: 153378,18
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40246,44
 • Oferta z najniższą ceną: 40246,44 / Oferta z najwyższą ceną: 42779,76
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 45221,93
 • Oferta z najniższą ceną: 45221,93 / Oferta z najwyższą ceną: 48480,94
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 207 000 euro. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach. Na rynku funkcjonuje duża ilość Wykonawców zdolnych do wykonania dostaw. Zaproszona ilość Wykonawców (5) zapewnia konkurencyjność postępowania.

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I, cz. II i cz. III

Kielce, dnia  10.12.2014 r.

 

Dot. postepowania w sprawie  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /(DZ. U. Z 2013 r. poz. 984, 1047 I 1473 oraz  z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)., pn: Dostawa środków chemicznych, artykułów   gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kielcach w roku 2015.

 

Cz. I. Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR

 

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

za cenę: 147 474,26 zł ( słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery  26/100 )


Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

 

1

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a

25-116 Kielce

100,00

 

2

 

„PARTNER”

Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45

25-147 Kielce

96,15

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta  przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż: 16 grudnia 2014 r.

 

Cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR

 

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

za cenę: 40 246,44 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć  44/100 )

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

 

1

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a

25-116 Kielce

100,00

 

2

 

„PARTNER”

Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45

25-147 Kielce

94,08

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta  przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż: 16 grudnia 2014 r.

Cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

 

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że                         w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

za cenę:  45 221,93 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden 93/100 )

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

 

1

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a

25-116 Kielce

100,00

 

2

„PARTNER”

Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45

25-147 Kielce

93,28

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta  przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż: 16 grudnia 2014 r.

Powrót Stron:  1