MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreac

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 342750-2014 z dnia 2014-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Opis przedmiotu zamówienia: zamówienie jest dwuczęściowe. Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce Nazwa II części:...
Termin składania ofert: 2014-10-28


Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 256811 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342750 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2015 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Jest to zamówienie jest dwuczęściowe. Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku Przedmiotem I części zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. ppkt: 1), 2),3),4),10) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach - w okresie od: 1 stycznia 2015 r. od godziny 7.00 do 2 stycznia 2016 r. do godziny 7.00 Przedmiotem II części zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: świadczenie usług odbioru gotówki z utargów na obiektach Zamawiającego położonych na terenie miasta Kielce, w których znajdują się punkty kasowe oraz jej konwoju do Banku Zamawiającego: ING Banku Śląskiego przy ul. Silnicznej 26 w Kielcach - w okresie: od 1 stycznia 2015 r. do 2 stycznia 2016 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K. (Lider konsorcjum) Impel Security Polska Sp. z o. o. Impel Monitoring Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 613978,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 420496,00
 • Oferta z najniższą ceną: 420496,00 / Oferta z najwyższą ceną: 669777,44
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Ochrony REWERS Jerzy Adamczyk, ul. Polna 15, 26-085 Ćmińsk, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18253,20
 • Oferta z najniższą ceną: 1810,93 / Oferta z najwyższą ceną: 27973,89
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze cz. II

Kielce, dnia  20.11.2014 r.

 

Dot. postepowania w sprawie  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz.U.2010.113.759 ze zm.), pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Cz. II. Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku

 

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Wykonawcy:  Agencja Ochrony „REWERS” Jerzy Adamczyk  Ćmińsk ul. Polna 15, 26-085 Miedziana Góra, za cenę: 18 253,20   ( słownie:  osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy 20/100)

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz . Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w II części  postępowania przedstawia najniższą cenę.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 %, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu na cz. II. złożono 6 ofert. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono 1  ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

CENA   = 100

%                   

1

Agencja Ochrony „REWERS” Jerzy Adamczyk

ul. Polna 15, Ćmińsk

 

100,00

4 B

 

Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (Lider konsorcjum)

Impel Security Polska Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław ( partner konsorcjum)

Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław ( partner konsorcjum)

 

       

          Odrzucona

7

EKOTRADE Sp. z o. o.

ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa

85,50

8

Poczta Polska S.A

Centrum Usług Koncesjonowanych

Sekcja Ochrony w Kielcach

Plac Niepodległości 2, 25-001 Kielce

66,48

9

Agencja Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230

30-394 Kraków (Lider Konsorcjum)

Justus D.W.A. Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230

30-394 Kraków (Partner Konsorcjum)

Justus C.M.A. Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230

30-394 Kraków (Partner Konsorcjum)

65,25

 

11

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Karabela-CK” Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

82,65

Zgodnie z art. 94 ust.1. 2) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. nie wcześniej niż 26.11.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty cz. I

Kielce, dnia  12.11.2014 r.

 

Dot. postepowania w sprawie  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz.U.2010.113.759 ze zm.), pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Cz. I. Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce

 

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że  w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana Państwa oferta, tj. oferta nr 2 Konsorcjum Firm :

Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (Lider konsorcjum)

Impel Security Polska Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław ( partner konsorcjum)

Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław ( partner konsorcjum)

 

za cenę: 420 938,80 zł  ( słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem  80/100 )

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz . Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w I części  postępowania przedstawia najniższą cenę.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 %, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 6 ofert. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono 1  ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

CENA   = 100 pkt                  

2

Grupa DSF Sp. z o. o.  (Lider konsorcjum)

ul. Powstańców 4a, lok.67 

05-091 Ząbki

DSF Grupa Sławomir Duba   (Partner konsorcjum)

ul. Powstańców 4a, lok.67

05-091 Ząbki

 

84,82

 

4 A

Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (Lider konsorcjum)

Impel Security Polska Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław ( Partner konsorcjum)

Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław ( Partner konsorcjum)

 

100,00

5

ARGOS 1 Sp. z o. o.

os. Sosnówka 1 B

26-060 Chęciny

 

96,33

6

EKOTRADE Sp. z o. o.

ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa

 

62,84

10

Agencja Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230

30-394 Kraków (Lider Konsorcjum)

Justus D.W.A. Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230;    30-394 Kraków (Partner Konsorcjum)

Justus C.M.A. Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230;   30-394 Kraków (Partner Konsorcjum)

 

Oferta

Odrzucona

12

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Karabela-CK” Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34;   25-312 Kielce

 

69,96

Zgodnie z art. 94 ust.1. 2) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. nie wcześniej niż 18.11.2014r.

 

Zmiana treści siwz 21.10.2014r

Kielce dnia 21.10.2014r

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 207 000 euro,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na: Ochronę fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

1. Działając w trybie  art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający zmienia treść siwz w ten sposób, że:

1)      Treść Rozdz. VIII.2.2) cz. II. przyjmuje brzmienie:

„…2) sytuacji ekonomicznej i finansowej

tj: posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu  potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. w zakresie wykonywania usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 euro wraz z zapłatą składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia…”.

2)      Treść Rozdz. IX.3.g) siwz przyjmuje brzmienie:

„…g) dokument opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. w zakresie wykonywania usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł ( dla cz. I )  oraz 20  000  euro ( dla cz. II ) wraz z dokumentem zapłaty składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia  ( osobno dla cz. I i II )

2. Powyższa zmiana powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu w części III.3.5) ogłoszenia.

Załączniki:

Siwz po zmianach 21.10.2014
Siwz po zmianach 21.10.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.10.2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 342750-2014 z dnia 2014-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Opis przedmiotu zamówienia: zamówienie jest dwuczęściowe. Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce Nazwa II części:...
Termin składania ofert: 2014-10-28


Numer ogłoszenia: 350620 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 342750 - 2014 data 15.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
 • W ogłoszeniu jest: Dot. Cz. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia, na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 100.000,00 zł wraz z zapłatą składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu polisy, o którym mowa w rozdziale . IX. Pkt. 3 g) siwz, metodą: spełnia lub nie spełnia.
 • W ogłoszeniu powinno być: Dot. Cz. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia, na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 20 000 euro wraz z zapłatą składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu polisy, o którym mowa w rozdziale . IX. Pkt. 3 g) siwz, metodą: spełnia lub nie spełnia.

Pytania do siwz i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 20.10.2014r

Kielce dnia 20.10.2014r

PYTANIA  I  ODPOWIEDZI  DO  SIWZ

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 207 000 euro,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na: Ochronę fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp   - Zamawiający informuje, że w dniu 16.10.                               i  17.10. 2014 r od Wykonawców  wpłynęły  pytania o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi Zamawiającego na te pytania zamieszczamy poniżej:

1.       1. „… Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy realizujący usługę byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie , na których obiektach przedmiot umowy może być realizowany przez pracowników nie posiadających wpisu na listę  kwalifikowanych pracowników ochrony…”

Odpowiedź  Zamawiającego

Dot. cz. I. zamówienia -   zgodnie z treścią Rozdz. VIII.A.2.3.c) siwz  – Zamawiający wymaga aby bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia opisana  dla cz. I. zamówienia była sprawowana przez pracowników ochrony posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;

Dot. cz. II. zamówienia    – w stosunku do pracowników ochrony wykonujących czynności konwojowania pieniędzy z obiektów Zamawiającego wykazanych w Rozdz. III. siwz :  „Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony”  - Zamawiający nie stawia warunku posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

 

2.       2. W kolumnie sześć (…) zestawienia - załącznika do formularza ofertowego: I.II. Zestawienie ofertowe odbioru i transportu gotówki przetargu na ochronę fizyczną osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -

 wartość netto usługi liczona jest za dwanaście miesięcy, natomiast w kolumnie nr. trzy okres wykonania usługi podany  jest w różnej ilości miesięcy. Czy wartość usługi w kolumnie sześć powinna być wyliczona w okresie dwunastu miesięcy czy też w okresie wykonania usługi podanej w kolumnie trzy.

Odpowiedź  Zamawiającego:

Wartość usługi w kolumnie sześć  ( 6 ) Zestawienia ofertowego, stanowiącego zał. do formularza ofertowego nr  1. II - powinna być wyliczona za  okres wykonywania usługi podany  w kolumnie trzy (3). Zamawia

Zamawiający poprawia  załącznik , w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie jak w                   załączeniu do niniejszej odpowiedzi.

Wyjaśnienie to    nosi charakter  zmiany treść siwz, nie powodującej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  w zakresie załącznika do formularza ofertowego ( zał. 1.II. do siwz ) w części dotyczącej opisu w kol. Szóstej ( 6 )   Zestawienia ofertowego

W załączeniu:

Zał. 1.II. do siwz po zmianach 20.10.2014r

 

Załączniki:

Zał. do formularza ofertowego 1.II. po zm. 20.10.2014r
Zał. do formularza ofertowego 1.II. po zm. 20.10.2014r

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Numer ogłoszenia: 342750 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: zamówienie jest dwuczęściowe. Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku 2.1) . Przedmiotem I części zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. ppkt: 1), 2),3),4),10) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. w okresie od: 1 stycznia 2015 r od godziny 7.00 do 2 stycznia 2016 r do godziny 7.00. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 48 544 godziny. ( przyjęto w oparciu o kalendarz na 2015 r. ) Liczba ta posłuży do porównania ceny ofert. Rzeczywista liczba godzin będzie wynikała z założeń zawartych w pkt. III. 2 siwz oraz ew. ustaleń bieżących (dot.np. ochrony Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 ) ( wg mapy Google ) trasa 1 objazdu patrolowego obiektów objętych tą formą ochrony wynosi ok. 20 km 2.2). Przedmiotem II części zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: świadczenie usług odbioru gotówki z utargów na obiektach Zamawiającego położonych na terenie miasta Kielce, w których znajdują się punkty kasowe oraz jej konwoju do Banku Zamawiającego: ING Banku Śląskiego przy ul. Silnicznej 26 w Kielcach - w okresie: od 1 stycznia 2015r do 2 stycznia 2016r Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów i nieruchomości przeznaczonych do ochrony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszego zakresu ochrony z przyczyn nieznanych na etapie sporządzania siwz - jeżeli takie wystąpią i będą korzystne dla Zamawiającego. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest: Andrzej Mazur-kierownik Działu Ekonomiczno-Administracyjnego w MOSiR , tel.: 41 3676716 wew.12.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje dla każdej części oddzielnie udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do cz. I. postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł (sł.: dziesięć tysięcy 00100) Na cz. II. nie jest wymagane wadium 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2015 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. CZ.I.i II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,tj: posiadają ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu koncesji wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. Cz.I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają wiedzę i doświadczenie rozumianego jako należyte wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch usług, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda, poświadczonych za należyte wykonanie ( dot. cz. I) Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia Dla Cz.II. - nie jest wymagany warunek wiedzy i doświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. Cz. I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj: a) dysponują co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce. b) dysponują systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. f) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 9 metodą spełnia lub nie spełnia. Dla Cz.II. - nie jest wymagany warunek posiadania potencjału technicznego
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. Cz. I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: dysponują co najmniej 25 osobami posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu Wykonawcy wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d), e) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia. Dla Cz.II. - nie jest wymagany warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. Cz. I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia, na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 2 000.000,00 zł wraz z zapłatą składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu polisy, o którym mowa w pkt. IX 3 g) siwz, metodą: spełnia lub nie spełnia Dot. Cz. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia, na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 100.000,00 zł wraz z zapłatą składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu polisy, o którym mowa w rozdziale . IX. Pkt. 3 g) siwz, metodą: spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  co najmniej dwóch usług ochrony, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda. ( tylko dla cz. I ! );
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale). Treść dokumentu tego innego podmiotu powinna zawierać informacje, z których ma jasno wynikać , czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostepniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do nich, a w szczególności : - zakres dostępnych zasobów; - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!) c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy dopuszczalne są w warunkach przewidzianych w § 12 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Zytnia1 , Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Zytnia1 , Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załączniki do siwz od 1 do 10
Załączniki do siwz od 1 do 10

Powrót Stron:  1