MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów ul. Boczna 15 w Ki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 261022-2014 z dnia 2014-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego, a w szczególności: 1) Dostawę i montaż zgodnie z Projektem i Specyfikacją: - punktów kamerowych systemu monitoringu, - wideoserwerów z...
Termin składania ofert: 2014-08-18


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 193271 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261022 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budzetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego, a w szczególności: 1) Dostawę i montaż zgodnie z Projektem i Specyfikacją: - punktów kamerowych systemu monitoringu, - wideoserwerów z oprogramowaniem rejestrującym, - urządzeń rejestrujących audio, - stacji operatorskich z niezbędnym wyposażeniem, - przełączników rdzeniowych sieci logicznej, - przełączników dostępowych sieci logicznej, - systemu zarządzającego siecią logiczną, - kontrolera punktów dostępowych sieci bezprzewodowej, - punktów dostępowych sieci bezprzewodowej, - drukarki termosublimacyjnej, - sieci elektrycznej i teletechnicznej (przewodowej i bezprzewodowej) systemu monitoringu, - demontaż do późniejszego wykorzystania istniejących elementów obecnie eksploatowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV 2) zaprogramowanie i skonfigurowanie całości systemu monitoringu wizyjnego, 3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego i osoby pracujące przy eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego po rozbudowie, 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej (tj. opis systemu - wykonanie, działanie i konfiguracja-wraz z rysunkami i schematami) - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa (zał. nr 10 do SIWZ ) b) specyfikacja dostawy i montażu ( zał. 11 do SIWZ) c) przedmiar robót ( załącznik nr 13 do SIWZ) Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Zał. Nr 11 do SIWZ podał przykładowe oprogramowanie, sprzęt i materiały umożliwiające realizację Projektu Wykonawczego zgodnie z założeniami. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca może zaoferować sprzęt, jak opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, stanowiących załącznik nr 10 i 11 do SIWZ - lub r ó w n o w a ż n y , z zastrzeżeniem, że zaoferowany równoważny sprzęt musi spełniać minimalne parametry opisane w załączniku nr 10 i 11 do SIWZ. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych, jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności załączając wymagane karty katalogowe sprzętu i oprogramowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.35.00-7, 72.71.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENSALTA Sp. z o.o., ul. Rynek Główny 33, 31-010 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 802514,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 926939,12
 • Oferta z najniższą ceną: 841132,60 / Oferta z najwyższą ceną: 926939,12
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce dnia 26.08.2014r

  

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r  Nr 113, poz. 759 ze zm./, pn: Dostawa i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów   ul. Boczna 15 w Kielcach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana Państwa oferta nr 2, tj. Wykonawcy :

ENSALTA Sp.  z o.o. ul. Rynek Główny 33 , 31-010   Kraków,  za cenę:  926 939,12 

( słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 12/100 )

 

Uzasadnienie

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 %, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, odrzucono 1  ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: CENA   = 100 %                   

1

CRANN Sp.  z o.o.  Ul. Budryka 4   

 30-072   Kraków

 

Oferta odrzucona

2

ENSALTA Sp.  z o.o.

ul. Rynek Główny 33 , 31-010   Kraków,

 

100,00

Zgodnie z art. 94 ust.1. 2) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. nie wcześniej niż 2.09.2014r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 261022-2014 z dnia 2014-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego, a w szczególności: 1) Dostawę i montaż zgodnie z Projektem i Specyfikacją: - punktów kamerowych systemu monitoringu, - wideoserwerów z...
Termin składania ofert: 2014-08-18


Numer ogłoszenia: 271168 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 261022 - 2014 data 05.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat..

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

Kielce dnia 13 sierpnia 2014r

Pytania i odpowiedzi

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.                                Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Dostawa i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów  ul. Boczna 15 w Kielcach

1.      Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję, że: w dniu 12 i 13 sierpnia 2014 r. wpłynęły  od Wykonawców do Zamawiającego pytania w sprawie  o wyjaśnienie treści SIWZ , których treść  zamieszczamy poniżej:

Pytania Cz. I.

1.      Projekt Pkt.6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przełączników rdzeniowych od jednego producenta , a przełączników dostępowych od innego producenta ?

2.      Projekt Pkt. 6.1.1. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie  1 przełącznika rdzeniowego ?

3.      Projekt Pkt. 6.1.3. Gdzie ma być zainstalowany system zarządzający przełącznikami ?

4.      Projekt Pkt. 6.2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie większej ilości serwerów rejestrujących, aniżeli 6 szt. posiadających sumarycznie nie mniej zasobów ?

5.      Jak należy rozumieć zapis dotyczący kwalifikacji osoby programującej system ?

 

W odpowiedzi na pytania do siwz , Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pyt. 1 Pkt. 6. Zamawiający podtrzymuje zapisy Dokumentacji Projektowej i SIWZ.

Zamawiający wymaga żeby przełączniki rdzeniowe i dostępowe pochodziły od jednego producenta.

Projekt Wykonawczy Pkt. 6

Ze względu na potrzebę zachowania pełnej kompatybilności między najbardziej newralgicznymi elementami składowymi systemu wszystkie przełączniki, serwery oraz oprogramowanie zarządzające wchodzące w skład zamówienia powinny pochodzić od jednego Producenta.

 

Pyt. 2 Pkt. 6.1.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy Dokumentacji Projektowej i SIWZ.

Ze względu na bezpieczeństwo i stabilność pracy całego Systemu Zamawiający wymaga dwóch przełączników rdzeniowych.

Projekt Wykonawczy Pkt. 6.1.1.

Rdzeń/szkielet sieci zrealizowany zostanie z zastosowaniem 2 przełączników, które zostaną zainstalowane w istniejących szafach RACK w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym.

Pyt. 3 Pkt. 6.1.3. System zarządzający powinien zostać zainstalowany na wideoserwerze pełniącym rolę serwera redundantnego.

Pyt. 4. Pkt. 6.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy Dokumentacji Projektowej i SIWZ.

Projekt Wykonawczy Pkt. 6.2.

W zależności od konfiguracji sprzętowej system zakłada zamontowanie 3 wideoserwerów lub 6 wideoserwerów równoważnych(3 kompletów po 2 serwery) nagrywających o równorzędnej funkcjonalności. W wymienionej ilości serwerów powinno znaleźć się urządzenie o funkcjonalności serwera zastępczego.

Pyt. 5. Zamawiający wymaga, aby osoba programująca system posiadała imienny certyfikat producenta lub oficjalnego dystrybutora na rynek polski potwierdzający kwalifikacje w zakresie konfigurowania, implementacji oraz wspierania użytkowania oferowanego systemu.

Odpowiedź do pyt. 5 – nosi charakter zmiany treści SIWZ

 

Pytania Cz. II.

1.      Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie 2 portów przełącznika do stworzenia stosu?

2.      Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gwarantujące odpowiednią liczbę portów w oparciu o możliwości stosu?

3.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przełączników o mocy 760 W zamiast 900 W na potrzeby POE ? Analiza ilości kamer oraz ich zapotrzebowania na moc  elektryczną wskazują, że jest to wystarczająca moc do obsługi systemu.

4.      Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kontrolera do obsługi WIFI  bez zintegrowanego firewalla? Funkcje firewalla pełniłoby niezależne urządzenie.

 

W odpowiedzi na pytania do siwz , Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

 

Pyt. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy Dokumentacji Projektowej i SIWZ.

Stos ma być zrealizowany za pomocą 2 kabli QSFP+ 40GE łączących porty przełączników rdzeniowych - 2 porty QSFP+ 40GE na przełącznik.

Projekt Wykonawczy Pkt. 6.1.1 pozycja 32.

Przełącznik musi być wyposażony w, co najmniej:

1. 2 moduły 10GE-SR.

2. 5 modułów 1000Base-T.

3. 1 metrowy pasywny kabel miedziany QSFP+ 40GE.

4. 4 kable Twinax 10GbE 5 metrów.

5. Uchwyty do montażu w szafie RACK.

6. Kabel zasilający

Pyt. 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy Dokumentacji Projektowej i SIWZ.

Przełączniki rdzeniowe muszą spełniać minimalne parametry techniczne:

Projekt Wykonawczy Pkt. 6.1.1 pozycja 17

Musi zapewniać realizacji stosu min. do 6 urządzeń, bądź realizować funkcjonalność stosu przez wykorzystanie modułów rozszerzeń pozwalającą uzyskać taką samą ilość portów 10GE, jak w wypadku stosu składającego się z 6 urządzeń.

 

Pyt. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy Dokumentacji Projektowej i SIWZ.

Zamawiający wymaga zastosowania przełączników o mocy na potrzeby POE z parametrami nie gorszymi niż opisano w projekcie.

System został zaprojektowany z uwzględnieniem skalowalności i potencjalnej rozbudowy w okresie 5 lat.

Projekt Wykonawczy Pkt. 6.1.2.2 pozycja 11

Obsługa min. 24 portów z funkcjonalnością PoE+ (802.3at – 30.8W na port), z budżetem mocy dedykowanym dla portów PoE min. 900W wykorzystaniem wewnętrznego zasilacza, bądź zasilaczy typu hot-plug. Musi mieć możliwość wyposażenia w redundantny zasilacz typu hot-plug.

Pyt. 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy Dokumentacji Projektowej i SIWZ.

Funkcja firewall(zapory ogniowej) musi być realizowana przez kontroler sieci bezprzewodowej bez zastosowania dodatkowych urządzeń.

Projekt Wykonawczy Pkt. 6.1.4.1 pozycja 1

Kontroler musi łączyć w jednym fizycznym urządzeniu funkcjonalności kontrolera sieci bezprzewodowej i urządzenia zapory ogniowej (ang. statefull firewall).


Zmiana treści siwz 13.08.2014

 

Kielce dnia 13 sierpnia 2014r


Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.   Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Dostawa i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów  ul. Boczna 15 w Kielcach

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

 

1)      ROZDZIAŁ XV. Pkt. 2 i 3  SIWZ: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT- przyjmuje brzmienie:

 

2. Termin składania ofert upływa w dniu  19 sierpnia  2014r  o godz. 10:00

    Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  19 sierpnia  2014r   o godz. 10:15

w siedzibie Zamawiającego.

Powyższa zmiana zostanie potwierdzona zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

 

2)      ROZDZIAŁ IX.2.4) SIWZ przyjmuje brzmienie:

4)        oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają:

- wymagane  uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane oraz uprawnienia  do  programowania systemu. wg wzoru, jak w zał. nr 9 do SIWZ  (  w oryginale  )

Zamawiający wymaga, aby osoba programująca system posiadała imienny certyfikat producenta lub oficjalnego dystrybutora na rynek polski potwierdzający kwalifikacje w zakresie konfigurowania, implementacji oraz wspierania użytkowania oferowanego systemu.

 

Załączniki:

SIWZ po zmianach 13.08.2014r
SIWZ po zmianach 13.08.2014r

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Dostawa i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 261022 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego, a w szczególności: 1) Dostawę i montaż zgodnie z Projektem i Specyfikacją: - punktów kamerowych systemu monitoringu, - wideoserwerów z oprogramowaniem rejestrującym, - urządzeń rejestrujących audio, - stacji operatorskich z niezbędnym wyposażeniem, - przełączników rdzeniowych sieci logicznej, - przełączników dostępowych sieci logicznej, - systemu zarządzającego siecią logiczną, - kontrolera punktów dostępowych sieci bezprzewodowej, - punktów dostępowych sieci bezprzewodowej, - drukarki termosublimacyjnej, - sieci elektrycznej i teletechnicznej (przewodowej i bezprzewodowej) systemu monitoringu, - demontaż do późniejszego wykorzystania istniejących elementów obecnie eksploatowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV 2) zaprogramowanie i skonfigurowanie całości systemu monitoringu wizyjnego, 3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego i osoby pracujące przy eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego po rozbudowie, 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej (tj. opis systemu - wykonanie, działanie i konfiguracja-wraz z rysunkami i schematami) - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa (zał. nr 10 do SIWZ ) b) specyfikacja dostawy i montażu ( zał. 11 do SIWZ) c) przedmiar robót ( załącznik nr 13 do SIWZ) Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Zał. Nr 11 do SIWZ podał przykładowe oprogramowanie, sprzęt i materiały umożliwiające realizację Projektu Wykonawczego zgodnie z założeniami. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca może zaoferować sprzęt, jak opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, stanowiących załącznik nr 10 i 11 do SIWZ - lub r ó w n o w a ż n y , z zastrzeżeniem, że zaoferowany równoważny sprzęt musi spełniać minimalne parametry opisane w załączniku nr 10 i 11 do SIWZ. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych, jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności załączając wymagane karty katalogowe sprzętu i oprogramowania. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca powinien: - zapoznać się ze specyfiką pracy i funkcją obiektu: Hala Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest : Dariusz Misiorowski - Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Boczna 15 . tel. 41 3676718 lub 662 019080 - wziąć pod uwagę fakt, że musi zapewnić nieprzerwaną pracę, działających w chwili obecnej na terenie obiektu, systemów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie organizacji imprez sportowych. Wszelkie działania Wykonawcy, które spowodują nieprawidłowe działania w/w systemów stanowią kosz i ryzyko Wykonawcy i jako takie powinny być wkalkulowane w wartość dostaw i montaży. W okresie prowadzenia prac będą się odbywały mecze oraz treningi zespołów sportowych. Czas trwania tych imprez został uwzględniony w terminie do wykonania zamówienia dla Wykonawcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.35.00-7, 72.71.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 18 000,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy 00.100 zł) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Dostawę i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako: należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem urządzeń do monitoringu wizyjnego, o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto każda; Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego wykazu dostaw, jak w zał. nr 4 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez : - dysponowanie co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane przynajmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. - dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do programowania systemu; Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie wykazu osób, jak w zał. nr 5 do siwz, wg formuły: spełnia albo nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia 150 000,00 zł ( na jedno i więcej zdarzeń ) Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach tych podmiotów, wg wzoru jak w zał. nr 7 do siwz. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują dokonanie istotnych zmian umowy: a) ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: - działania siły wyższej np. klęski żywiołowe w okresie planowego wykonywania umowy, , - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. nie planowane zdarzenia ) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac; b) ewentualnej zmiany osób nadzorujących wykonanie zamówienia. 3.Zmiany istotnych postanowień umowy zastaną wprowadzone na drodze aneksu do umowy po podpisaniu obustronnym protokołu uzasadniającego zmiany. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załącznik do siwz : 1 - 9
Załącznik do siwz : 1 - 9

Zał. 10. Dokumentacja Projektowa
Zał. 10. Dokumentacja Projektowa

Zał. 10.1.
Zał. 10.1.

Zał. 10.2.
Zał. 10.2.

Zał. 10.3.
Zał. 10.3.

Zał. 10.4.
Zał. 10.4.

Zał. 10.5.
Zał. 10.5.

Zał. 11. Specyfikacja techniczna dostawy i montażu
Zał. 11. Specyfikacja techniczna dostawy i montażu

zał. 12. Kosztorys Ofertowy
zał. 12. Kosztorys Ofertowy

Zał. 13. Przedmiar
Zał. 13. Przedmiar

Powrót Stron:  1