MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu d

Ogłoszeni o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 245146-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w okresie od 15.08.2014 r. do 14.08.2017r. Gaz ziemny powinien spełniać parametry...
Termin składania ofert: 2014-07-31


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 193219 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245146 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budzetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach, w okresie 3 lat..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5, 65.21.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DUON Marketing and Trading S.A., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 397848,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 469530,06
 • Oferta z najniższą ceną: 469530,06 / Oferta z najwyższą ceną: 479798,33
 • Waluta: PLN.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia: 06.08.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r., Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) na : Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy  Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3-Wykonawca : DUON Marketing and Trading S.A.  ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk:, za cenę 469 530,06 zł brutto
( słownie:  czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści 06/100 zł )

 

Uzasadnienie

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 %, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 3 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

1

GASPOL S.A.

Al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

98,75

2

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.

Region Karpacki

ul. W. Stwosza 7

33-100 Tarnów

97,86

3

DUON Marketing and Trading S.A.

ul. Heweliusza 11

80-890 Gdańsk

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze oferty, tj przed 12.08.2014 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 28.07.2014r

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 245146-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w okresie od 15.08.2014 r. do 14.08.2017r. Gaz ziemny powinien spełniać parametry...
Termin składania ofert: 2014-07-31


Numer ogłoszenia: 251760 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 245146 - 2014 data 22.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4)..
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w okresie od 15.08.2014 r. do 14.08.2017r.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w okresie od 20.08.2014 r. do 19.08.2017r.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekreatriat.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekretariat.

Zmiana treści siwz 28.07.2014r

Kielce, dnia 28.07.2014r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

25-018 Kielce ul. Żytnia 1

Tel: 41 3676716,  3676796  

Faks:  41 3676913

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

N.ZP.2.26. 46 / 2014

Zmiana treści siwz        

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.                           Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach

I. Działając w trybie art. 38 ust.4 pzp Zamawiający zmienia treść siwz, w ten sposób, że:

1. Rozdział III.3. SIWZ  przyjmuje brzmienie:

 3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w okresie od 20.08.2014 r. do 19.08.2017r.

2. Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia- przyjmuje brzmienie:

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 3 lata ( od 20 sierpnia 2014r do 19 sierpnia 2017r )

3. Rozdział   XVI ust. 1 i 2 : Miejsce oraz termin składania ofert przyjmuje brzmienie:

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, Ip., pokój nr 5 –w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2014r  do godz.10:00.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce;  oraz opisane:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

w xxxxxxxxxxxxxxxx

ul. xxxxxxxxxxxxxxxx

xx-xxx xxxxxxxxxxxxx

[ nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy ]

 

Oferta w postępowaniu na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach”

 

“Nie otwierać przed dniem 4 sierpnia 2014r., do godz10:00”

 

4. Rozdział XVII Miejsce oraz termin otwarcia ofert, ust. 1:  przyjmuje brzmienie:

2.      Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1,  25-018 Kielce, pokój nr 5 - w dniu 4 sierpnia 2014r. o godzinie 10:15.

 

5. Załącznik nr 2 do siwz ( formularz oferty )  – w pkt. 2. przyjmuje brzmienie:

 Zamówienie wykonamy w terminie: od 20.08.2014 r. do 19.08.2017r.

6. Załącznik nr 6 do siwz  przyjmuje brzmienie, jak w załączonym do niniejszej informacji  załączniku nr 6 do siwz :

II. Zgodnie z art. 38 ust. 4a) ustawy Pzp –powyższe zmiany zostaną potwierdzone w Biuletynie ZP ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.


W załączeniu- do pobrania:

SIWZ z zał. 1-6 po zmianach 28.07.2014r

( Wszystkie zmiany – czcionką w kolorze niebieskim)

 

Załączniki:

SIWZ z zał. 1-6 po zmianach 28.07.2014r
SIWZ z zał. 1-6 po zmianach 28.07.2014r

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 245146-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w okresie od 15.08.2014 r. do 14.08.2017r. Gaz ziemny powinien spełniać parametry...
Termin składania ofert: 2014-07-31


Numer ogłoszenia: 247660 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 245146 - 2014 data 22.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1)..
 • W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie: - złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, - aktualnie obowiązującej koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym - oświadczenia o zawartej umowie lub o promesie umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGNiG S.A Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;.
 • W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie: - złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, - aktualnie obowiązującej koncesji - oraz oświadczenia o zawartej umowie lub o promesie umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie..

Zmiana treści siwz

Kielce, dnia 24.07.2014r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

25-018 Kielce ul. Żytnia 1

Tel: 41 3676716,  3676796  

Faks:  41 3676913

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

  

Zmiana treści siwz 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.                           Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach

Działając w trybie art. 38 ust. 4 pzp – Zamawiający zmienia treść siwz, w ten sposób, że:

Rozdział VIII. Ust. 1.1), akapit pt: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku- przyjmuje brzmienie:

„…Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie:

-   złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy,

-   aktualnie obowiązującej koncesji

- oraz oświadczenia o zawartej umowie lub o promesie umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie…”

Ponieważ zmiana treści siwz  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to zgodnie z art. 38 ust. 4a) ustawy Pzp – Zamawiający zamieści w Biuletynie ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 245146 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w okresie od 15.08.2014 r. do 14.08.2017r. Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanego gazu w okresie 3 lat dostawy wynosi 198 000,00 m3 , w tym dla punktów poboru o planowanym poborze paliwa gazowego powyżej 10 m3/h: 198 000,00 m3 Wskazane powyżej zużycie gazu jest wartością szacunkową służącą jedynie do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych wyżej ilościach. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu nie pobrania szacunkowej ilości gazu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5, 65.21.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie: - złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, - aktualnie obowiązującej koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym - oświadczenia o zawartej umowie lub o promesie umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGNiG S.A Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, w zakresie art. 22 ust. 1 ppkt.2), 3), 4) Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy pzp należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz Wymagana forma dokumentu - oryginał b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekreatriat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ z zał. 1 do 6
SIWZ z zał. 1 do 6

Powrót Stron:  1