MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114088-2014 z dnia 2014-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności : Etap 1. - opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r Dz. U. z 2004r. Nr. 202 poz. 2072 z póź. zm. w sprawie...
Termin składania ofert: 2014-04-18


Kielce: Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 93809 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114088 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Etap 1. - opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r. Nr. 202 poz. 2072 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego; - sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego, - wykonanie projektu fotometrycznego wykonanego na bazie projektowanych opraw projektorowych oraz proponowanego sprzętu. Symulacja ta musi potwierdzać osiągnięcie oczekiwanego efektu oświetleniowego po wykonaniu wszelkich prac projektowych. Obliczenia powinny uwzględniać istniejące oraz projektowane oprawy zamontowane na stadionie wraz z wyznaczeniem miejsca i ilości dodatkowych opraw (fabrycznie nowych) poprawiających jakość oświetlenia Etap 2. - dostawa i montaż oświetlenia, - wykonanie badan i pomiarów: - rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń - skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej - rezystancji uziemienia - badania rzeczywistych natężeń oświetlenia zgodnie z: - normą PN-EN 12193:2007 - Światło i oświetlenie, Oświetlenie w sporcie. - UEFA Stadium Infrastructure. Edition 2010 - 24.03.2010 r( tłum: zał. 11 do siwz) - Guide to the artifical lighting of indoor and outdoor sports venues AGFISEBU - marzec 2006 ( tłum. Zał. 12 do siwz ) - przeprowadzenie rozruchu systemów i szkolenia personelu Zamawiającego, - wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w 2 -ch egz. 3. Wszystkie zastosowane przez wykonawcę elementy wchodzące w cały system oświetlenia meczowego muszą posiadać deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej oraz oznaczenie CE..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.60.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6, 45.31.10.00-0, 45.31.73.00-5, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Energo - Inwest Jacek Mielczarek, Dębe 5G, 05-140 Serock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 368000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 435089,13
 • Oferta z najniższą ceną: 435089,13 / Oferta z najwyższą ceną: 549687,00
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 23 kwietnia 2014 r.

  

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Rozbudowa oświetlenia meczowego  płyty głównej  Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana  oferta  nr 2 Wykonawcy  : 

 

Energo – Inwest Jacek Mielczarek

Dębe 5G, 05-140 Serock

Za cenę:

435 089,13 zł

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w  kryterium

CENA   = 100 %

1

Konsorcium:

-   ZCS Polska Sp. z o. o.  ul. Oskara Kolberga 23/68, 81-881 Sopot ( LIDER)            

- BULLAIT  Andrzej Ciuchta   ul. Okulickiego 13/21 

82-300 Elbląg

 

79,00

2

Energo – Inwest   Jacek Mielczarek

Dębe 5G, 05-140 Serock

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta  przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż: 29 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 114088 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności :

Etap 1. - opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r Dz. U. z 2004r. Nr. 202 poz. 2072 z póź. zm. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego; - sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego, - wykonanie projektu fotometrycznego wykonanego na bazie projektowanych opraw projektorowych oraz proponowanego sprzętu. Symulacja ta musi potwierdzać osiągnięcie oczekiwanego efektu oświetleniowego po wykonaniu wszelkich prac projektowych. Obliczenia powinny uwzględniać istniejące oraz projektowane oprawy zamontowane na stadionie wraz z wyznaczeniem miejsca i ilości dodatkowych opraw fabrycznie nowych poprawiających jakość oświetlenia

Etap 2. - dostawa i montaż oświetlenia, - wykonanie badan i pomiarów: rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej rezystancji uziemienia badania rzeczywistych natężeń oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12193:2007 - Światło i oświetlenie, Oświetlenie w sporcie. przeprowadzenie rozruchu systemów i szkolenia personelu Zamawiającego, - wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w 2 -ch egz. 3. Wszystkie zastosowane przez wykonawcę elementy wchodzące w cały system oświetlenia meczowego muszą posiadać deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej oraz oznaczenie CE. 4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa: a. Program Funkcjonalno-użytkowy stanowiącym załącznik nr 10 do siwz. b. wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 7 do siwz. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. Uwaga! Montaż nowych naświetlaczy może odbyć się tylko i wyłącznie przy użyciu i pomocy osób posiadających uprawnienia alpinistyczne - brak możliwości wjazdu na powierzchnię płyty boiska, jak i wykorzystania podnośnika koszowego (zwyżki). Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie sportowym - w tym czasie mogą się odbywać treningi i mecze ligowe. Szczegółowy harmonogram prac i montażu urządzeń należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu. Ponadto - w przypadku organizacji imprezy sportowej w trakcie trwania zamówienia - Wykonawca musi zapewnić na terenie obiektu pracę systemów oświetleniowych gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz optymalne parametry oświetlenia na potrzeby transmisji ew. meczów w TV. 6. W celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu SP Zamawiający organizuje spotkanie z Wykonawcami oraz udostępni obiekt na potrzeby wizji w dniu 11 kwietnia 2014r o godz: 9.00. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie spraw merytorycznych zamówienia są: - Jacek Domoradzki - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 - Tel: 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706 lub 608 07 88 88 - Wojciech Wesołowski - kierownik zespołu obsługi technicznej obiektów ul. Ściegiennego 8 Tel: 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706 lub 664 027136.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, do wysokości 50% zamówienia podstawowego .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.60.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6, 45.31.10.00-0, 45.31.73.00-5, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 11 000 zł ( słownie: jedenaście tysięcy zł) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8 ppkt 2 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych które potwierdzą wykonanie w ramach jednej umowy : - robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem specjalistycznych opraw projektorowych oświetlenia zewnętrznego na obiektach użyteczności publicznej, na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł brutto każda. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje co najmniej: a) jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b) jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Osoby te muszą należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) i d) SIWZ, jako zał. nr 4 i 8 do siwz, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że posiada opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000 zł ( na jedno i więcej zdarzeń) Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonej kserokopii dokumentu, wym. w rozdz. IX pkt.3 lit. e) siwz, metodą spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia załączył do oferty co najmniej : - poświadczenie (lub inny dokument ) potwierdzający, że co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem specjalistycznych opraw projektorowych oświetlenia zewnętrznego na obiektach użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł brutto każda - - zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymagana forma dokumentu - oryginał;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XII SIWZ Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VIII.2. siwz ( w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy pzp ( co powinno wynikać z treści Wykazów jako zał. nr 4 i 5 do siwz ) należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz Wymagana forma dokumentu - oryginał b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują istotne zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy w następujących przypadkach: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ( opady atmosferyczne - ulewne deszcze powyżej 3 dni, powodzie, opady śniegu, gradobicia, inne klęski żywiołowe), 5) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 6) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym umową ( np. w związku z odbywającymi się w tym czasie imprezami sportowymi na stadionie) Powyższe zmiany zostaną potwierdzone aneksem do umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót, zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych instalacji, g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, i) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; j) koniecznością uwzględnienia robót dodatkowych, na skutek wydanych w toku realizacji zaleceń właściwych służb i inspekcji. 3.Przy modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębniają: 1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej, 2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne, 3) roboty w ramach zamówień dodatkowych, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których nie przewidywała dokumentacja projektowa i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. 4.Zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust 3 pkt. 1 i 2, mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy, którego podstawę stanowić będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 5.Zawarcie umowy na roboty dodatkowe, o której mowa w ust. 3 pkt. 3, możliwe będzie po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, podstawę którego stanowić będzie protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zaakceptowany przez Zamawiającego , a podpisany przez Wykonawcę , Inspektora Nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 25-18 KIELCE UL. ŻYTNIA 1, Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 25-18 KIELCE UL. ŻYTNIA 1, Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załączniki od 1 do 9
Załączniki od 1 do 9

Zał. nr 10 PFU
Zał. nr 10 PFU

Zał. do PFU nr 10 -1.1
Zał. do PFU nr 10 -1.1

Zał. do PFU nr 10 -1.2
Zał. do PFU nr 10 -1.2

Zał. do PFU nr 10 -1.3
Zał. do PFU nr 10 -1.3

Zał. do PFU nr 10 -1.4
Zał. do PFU nr 10 -1.4

Zał. do PFU nr 10 -1.5
Zał. do PFU nr 10 -1.5

Zał. do PFU nr 10 -2.1
Zał. do PFU nr 10 -2.1

Zał. do PFU nr 10 -2.2
Zał. do PFU nr 10 -2.2

Zał. do PFU nr 10 -2.3
Zał. do PFU nr 10 -2.3

Zał. do PFU nr 10 -2.4
Zał. do PFU nr 10 -2.4

Zał. do PFU nr 10 -2.5
Zał. do PFU nr 10 -2.5

Zał. do PFU nr 10 -2.6
Zał. do PFU nr 10 -2.6

Zał. do PFU nr 10 -2.7
Zał. do PFU nr 10 -2.7

Zał. do PFU nr 10 -2.8
Zał. do PFU nr 10 -2.8

Zał. do PFU nr 10 -2.9
Zał. do PFU nr 10 -2.9

Zał. do PFU nr 10 -2.10
Zał. do PFU nr 10 -2.10

Zał. do PFU nr 10 -3.1
Zał. do PFU nr 10 -3.1

Zał. do PFU nr 10 -3.2
Zał. do PFU nr 10 -3.2

Zał. do PFU nr 10 -3.3
Zał. do PFU nr 10 -3.3

Zał. do PFU nr 10 -3.4
Zał. do PFU nr 10 -3.4

Zał. do PFU nr 10 -3.5
Zał. do PFU nr 10 -3.5

Zał. do PFU nr 10 -4.1
Zał. do PFU nr 10 -4.1

Zał. do PFU nr 10 -4.2
Zał. do PFU nr 10 -4.2

Ogłoszenie o zmioanie treści SIWZ

Kielce, dnia 7 kwietnia 2014 r.

Z A M A W I A J A C Y

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

25-018 KIELCE UL. ŻYTNIA 1

Tel. 41 3676716, 3676796

Fax:   41 3676913

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamówienia@mosir.kielce.pl

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść siwz, w ten sposób, że:

1.      Rozdz. III. ust.2 ppkt. Etap 2 siwz - przyjmuje brzmienie ( zmiana zaznaczona niebieską kursywą ) :

Etap 2.

-  dostawa i montaż oświetlenia,

-  wykonanie badan i pomiarów:

 •  rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń
 • skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej
 • rezystancji uziemienia
 • badania rzeczywistych natężeń oświetlenia zgodnie z:

- normą PN-EN 12193:2007 –     Światło i oświetlenie, Oświetlenie w sporcie.

- UEFA Stadium Infrastructure. Edition 2010 – 24.03.2010 r( tłum: zał. 11 do siwz)

- Guide to the artifical lighting of indoor and outdoor sports venues AGFIS/EBU –  marzec 2006
( tłum.
Zał. 12 do siwz )

 • przeprowadzenie rozruchu systemów i szkolenia personelu Zamawiającego,
 • wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w 2 –ch egz.

 

2.      Dodaje się zał. nr 11 i nr 12 do siwz w brzmieniu, jak w załączeniu.

 

3.      Jednocześnie – zgodnie z art. 38 ust.4a) ustawy Pzp - powyższa zmiana zostanie potwierdzona zmianą ogłoszenia o zamówieniu ( II.1.4)

Załączniki:

SIWZ po zmianach 07.04.2014
SIWZ po zmianach 07.04.2014

Zał. nr 11
Zał. nr 11

Zał. nr 12
Zał. nr 12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114088-2014 z dnia 2014-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności : Etap 1. - opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r Dz. U. z 2004r. Nr. 202 poz. 2072 z póź. zm. w sprawie...
Termin składania ofert: 2014-04-18


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 116822 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114088 - 2014 data 03.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Etap 2. - dostawa i montaż oświetlenia, - wykonanie badan i pomiarów: rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej rezystancji uziemienia badania rzeczywistych natężeń oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12193:2007 - Światło i oświetlenie, Oświetlenie w sporcie. przeprowadzenie rozruchu systemów i szkolenia personelu Zamawiającego, - wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w 2 -ch egz..
 • W ogłoszeniu powinno być: Etap 2. - dostawa i montaż oświetlenia, - wykonanie badan i pomiarów: - rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń - skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej - rezystancji uziemienia - badania rzeczywistych natężeń oświetlenia zgodnie z: - normą PN-EN 12193:2007 - Światło i oświetlenie, Oświetlenie w sporcie. - UEFA Stadium Infrastructure. Edition 2010 - 24.03.2010 r( tłum: zał. 11 do siwz) - Guide to the artifical lighting of indoor and outdoor sports venues AGFIS-EBU - marzec 2006 ( tłum. Zał. 12 do siwz ) - przeprowadzenie rozruchu systemów i szkolenia personelu Zamawiającego, - wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w 2 -ch egz..

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z 11.04.2014r

Kielce, dnia 11 kwietnia 2014r.

Z A M A W I A J AC Y

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

25-018 KIELCE UL. ŻYTNIA 1

Tel. 41 3676716, 3676796

Fax:   41 3676913

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamówienia@mosir.kielce.pl

ZAWIADOMIENIE

( O ZMIANIE TREŚCI SIWZ  )

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść zał. nr 10 siwz , tj. Programu Funkcjonalno – Użytkowego  w ten sposób, że:

1.      Pkt. 1  Rozdz. 1.1 . PFU : Ogólny opis przedmiotu zamówienia - przyjmuje brzmienie:

1.  Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji systemu oświetlenia płyty głównej, a  w szczególności:

 • zwiększenie sprawności oświetlenia podstawowego poprzez dostawę i wymianę w istniejących projektorach wszystkich źródeł światła na nowe (148 szt.)
 • czyszczenie szyby i odbłyśników projektora  ( 148 szt )
 •  dostawę i wymianę układów zasilających (148szt)w/w projektory w układy przystosowane do współpracy ze źródłami o charakterystyce wskazanej w dalszej części PFU
 • zaprojektowanie, dostawę i montaż dodatkowych projektorów oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych zlokalizowanych nad zadaszeniem stadionu w ilości 32 kpl. na belce, do której są zamocowane liny odciągowe łączące maszt z konstrukcją nośną zadaszenia.
 • zaprojektowanie, dostawę i montaż dodatkowych układów zasilających do nowych projektorów sportowych w ilości 32szt.
 • całość , tj. 180 naświetlaczy musi posiadać  źródła światła o takich samych parametrach
 • zaprojektowanie, dostawę niezbędnych materiałów i rozbudowę istniejących szaf rozdzielczych oraz sterowniczych zlokalizowanych w rozdzielniach technicznych
 • zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych linii sieci zasilających dodatkowe projektory
 • dostawę i ułożenie dla nowoprojektowanego systemu oświetleniowego, jak również wymianę istniejącego systemu rur, złączek sztywnych, kształtek ochronnych oraz na rozprowadzeniu giętkich przewodów peszel ( odpornych na UV ) dla linii zasilających projektory zlokalizowane na konstrukcjach wsporczych ponad poziomem zadaszenia stadionu
 • wykonanie nowych uszczelnień przejść linii sieci zasilających po ich przeprowadzeniu przez powierzchnię płyt poliwęglanowych stanowiących zadaszenie stadionu.
 • dostawę oraz ułożenie(odpowiednio w korytach kablowych, rurach ochronnych oraz przewodach typy peszel odpornych na działanie UV) okablowania zasilającego istniejące projektory - 148 odcinków - zamontowanych ponad poziomem zadaszenia stadionu . Konieczna wymiana całych odcinków kablowych, tj. od rozdzielni do naświetlacza.

W zakres zamówienia nie wchodzi wymiana okablowania istniejących projektorów zamontowanych pod dachem stadionu.

2. Rozdz. 1.2. PFU: Wymagania odnośnie warunków oświetleniowych  - przyjmuje brzmienie:

Oświetlenie płyty głównej musi spełniać następujące wymagania i zalecenia:

·         Spełnienie wymogów oświetleniowych UEFA i PZPN, przyjętych do stosowania w Polsce uchwałą Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 7/42 z dnia 12 maja 2003 roku oraz zgodnych z Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną.

·         Spełnienie wymogów zawartych w normie PN-EN 12193:2007 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie”.

·         UEFA Stadium Infrastructure. Edition 2010 – 24.03.2010 r.

·         Guide to the artifical lighting of indoor and outdoor sports venues AGFIS/EBU – marzec 2006

·         Podręcznik Licencyjny PZPN – System Licencyjny dla klubów Ekstraklasy na sezon 20142015

·         zalecenia UEFA “Guidelines and Recommendations for Floodlighting for all UEFA Competitions

·         raport techniczny  CIE (INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION)  - Publ. No CIE 83,

 

Powierzchnia podstawowa (wymiary płyty głównej boiska piłkarskiego), która musi być oświetlona : 105 m x 65 m

Przedmiotowa adaptacja musi realizować następujące poziomy oświetlenia:

 • Poszczególne poziomy wynikające ze sposobu realizacji aktualnego systemu oświetleniowego tj. poziom bezpieczeństwa, treningu, poziom dla zawodów bez TV, oraz nowo zaprojektowany poziom dla zawodów z transmisją TV o parametrach zdefiniowanych w podręczniku licencyjnym PZPN str. 37, pkt. l.11. kat. A.

Wskaźniki olśnienia GR ≤ 50 dla 30 obserwatorów rozłożonych na całym boisku;

Wskaźnik cienistości 60/40

Wskaźnik oddawania barw lamp min 90

Wszystkie obliczenia należy wykonać na wysokości 1,5m dla natężenia pionowego i 0,0m dla natężenia poziomego.

Adaptacja systemu musibyć oparta na szczegółowo udokumentowanym współczynniku utrzymania MF.

3. Rozdz. 1.4. PFU: Wymagania dotyczące urządzeń oświetleniowych i źródeł światła  - przyjmuje brzmienie:

Do realizacji przedmiotowego zadania należy stosować nowoczesne projektory oświetleniowe przystosowane do źródeł metalo-halogenkowych o mocy minimalnej 2000W.

Podstawowe minimalne wymagane parametry techniczne:

projektor sportowy, stopień szczelności IP 65, stopień wytrzymałości mechanicznej IK08, obudowa i ramka: odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz szklany: grubość min. 4mm, wzmacniane termicznie, spełniające wymogi normy PN EN 60598-2-5., odbłyśnik o rozsyle symetryczno-obrotowym, dostęp do oprawy od tyłu, automatyczne odcięcie zasilania po otwarciu oprawy, max. wymiary projektora  566 x 626 x 285 mm, waga max: 16,00 kg,Scx=0.21m2 (dopuszczona tolerancja +/-5%), moc przyłączeniowa 2075W, cos ɸ>0.98, minimum 5 rozsyłów światła, sprawność oprawy powyżej 82% (dla min. 5 rozsyłów), oprawa współpracująca z lampą dwustronnie trzonkowaną, oprawa standardowo wyposażona w układ do nacelowywania maksymalnej światłości w określony punkt murawy.

Lampa metalohalogenkowa o mocy 2000W i strumieniu świetlnym 200 000 lm dwustronnie trzonkowana o Ra  min. 90 oraz temperaturze barwowej Tk 6000K, i skuteczności świetlnej min 110 lm/W. Temperatura cieplna wydzielana przez źródło światła nie może powodować zniszczenia oprawy!

Projektory zasilane będą z rozdzielni oddziałowych RO oraz ROA zlokalizowanych w 4 różnych częściach stadionu. W rozdzielniach tych istnieją rezerwy przeznaczone na potrzebę rozbudowy istniejącego systemu oświetlenia meczowego. Układy stabilizacyjno-zapłonowe zamontowane będą w poszczególnych rozdzielniach oddziałowych na przygotowanych przez wykonawcę konstrukcjach wsporczych.

Wszystkie zastosowane przez wykonawcę elementy wchodzące w cały system oświetlenia meczowego mają posiadać deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej oraz oznaczenie CE.

Powyższa zmiana siwz  - nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

Załącznik nr 10 do siwz PFU po zm. 11.04.2014
Załącznik nr 10 do siwz PFU po zm. 11.04.2014

Załącznik nr 10 do siwz PFU po zm. 11.04.
Załącznik nr 10 do siwz PFU po zm. 11.04.

Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 14.04.2014r

Kielce, dnia 14.04.2014 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.                                Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Rozbudowa oświetlenia meczowego  płyty głównej  Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

1. Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – Zamawiający informuje, że w dniu 14.04.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania  od Wykonawcy w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ, których treść oraz odpowiedzi Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

1. Ad 1.1

Dostawę oraz ułożenie (odpowiednio w korytach kablowych, rurach ochronnych oraz przewodach typy peszęl odpornych na działanie UV) okablowania zasilającego istniejące projektory -148 odcinków ~ zamontowanych ponad poziomem zadaszenia stadionu.

Wg posiadanych informacji nad poziomem zadaszenia jest zamontowane 48 szt. opraw oświetleniowych.

Czy w zamówieniu należy uwzględnić wymianę przewodów do 48 szt. opraw?

Odpowiedź: W zmienionym zał. do siwz nr 1 (  PFU ) z dnia 11.04.2014r wkradł się błąd.

Należy wymienić tylko całe odcinki od projektora do rozdzieli zasilającej dla 48 naświetlaczy zainstalowanych nad poziomem  zadaszenia.

Powyższa zmiana- powoduje zmianę treści zał.nr 10 siwz w tym zakresie.

2. Ad 1.4

Lampa metalohalogenkowa o mocy 200W i strumieniu świetlnym 200 000 Im dwustronnie trzonkowana o Ra min. 90 oraz temperaturze barwowej Tk >6000K, i skuteczności świetlnej min 110 Im/W

Czy w zamówieniu należy uwzględnić skuteczność świetlną 100 Im/W ?

Odpowiedź: Tak. Powinno być: „… i skuteczności świetlnej min. 100 lm/W..”

Powyższa zmiana- powoduje zmianę treści zał.nr 10 siwz w tym zakresie.

 

3. Ad 1.6 p 1

Czy zamawiający posiada informację od konstruktora na temat możliwości zamontowania dodatkowych opraw na istniejących wysięgnikach ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający jest w posiadaniu pozytywnej, pisemnej opinii konstruktora w sprawie możliwości zamontowania dodatkowych, kompletnych projektorów na istniejących wysięgnikach.

4. Ad 1.8

Czy oferent musi dostarczać kompletny projektor w przypadku jeśli jest on taki sam jak oprawy zamontowane obecnie na stadionie ?

Odpowiedź: Tak.

5. Czy zamawiający dopuszcza referencje z ostatnich 10 lat lub innych obiektów niż

obiekty użyteczności publicznej ?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisem §1.1.ppkt.2)  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r , poz. 231) - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą                                            i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Od tej zasady nie ma odstępstwa.

Zamawiający – z uwagi na szczególny charakter obiektu objętego zamówieniem – nie wyraża zgody na zmianę warunku dot. wiedzy i doświadczenia tj. na przedstawienie wykazu robót i poświadczenia ich wykonania z obiektów innych, niż użyteczności publicznej.  

2. Zmiana treści SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 pzp – Zamawiający zmienia treść zał. nr 10 do siwz, w ten sposób, że:

1)      1) Pkt. 1.1. PFU zdanie : • dostawę oraz ułożenie(odpowiednio w korytach kablowych, rurach ochronnych oraz przewodach typy peszel odpornych na działanie UV) okablowania zasilającego istniejące projektory - 148 odcinków - zamontowanych ponad poziomem zadaszenia stadionu – winno brzmieć: •     dostawę oraz ułożenie(odpowiednio w korytach kablowych, rurach ochronnych oraz przewodach typy peszel odpornych na działanie UV) okablowania zasilającego istniejące projektory - 48 odcinków - zamontowanych ponad poziomem zadaszenia stadionu;

2)      2) Pkt. 1.4. PFU zdanie: Lampa metalohalogenkowa o mocy 2000W i strumieniu świetlnym 200 000 lm dwustronnie trzonkowana o Ra min.90 oraz temperaturze barwowej Tk≥ 6000K, i skuteczności świetlnej min 110 lm/W – winno brzmieć:

Lampa metalohalogenkowa o mocy 2000W i strumieniu świetlnym 200 000 lm dwustronnie trzonkowana o Ra min.90 oraz temperaturze barwowej Tk≥ 6000K, i skuteczności świetlnej min 100 lm/W

Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

Załącznik nr 10 do siwz PFU po zm. 14.04.2014
Załącznik nr 10 do siwz PFU po zm. 14.04.2014

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z 15.04.2014r

Kielce dnia 15 kwietnia 2014r 

Zmiana treści SIWZ

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.    Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Rozbudowa oświetlenia meczowego  płyty głównej  Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Działając w trybie art. 38 ust. 4 pzp – Zamawiający zmienia treść zał. nr 10 do siwz, w ten sposób, że:

·         Pkt. 1.4. PFU zdanie: Lampa metalohalogenkowa o mocy 2000W i strumieniu świetlnym 200 000 lm dwustronnie trzonkowana o Ra min.90 oraz temperaturze barwowej Tk≥ 6000K, i skuteczności świetlnej min 110 lm/W –


przyjmuje brzmienie :

 

Lampa metalohalogenkowa o mocy min. 2000 W i strumieniu świetlnym min.    200 000 lm dwustronnie trzonkowana o Ra min. 83 oraz temperaturze barwowej Tk≥ 6000K, i skuteczności świetlnej min. 100 lm/W.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

Załącznik nr 10 do siwz PFU po zm. 15.04.2014
Załącznik nr 10 do siwz PFU po zm. 15.04.2014

Powrót Stron:  1