MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w krytych pływalniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach
Numer ogłoszenia: 14304 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w krytych pływalniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w 2014 r dla obiektów Zamawiającego: 1) krytej pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2; 2) krytej pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96; 3) krytej pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18; 4) krytej pływalni przy ul. Jurajskiej 7; 5) krytej pływalni FOKA przy ul. Oś. Barwinek 31 w okresie : 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX W.H. Gotowicz Waldemar Gotowicz, Zamość, Merlina 5, 89-200 Szubin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5134,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4951,37

 • Oferta z najniższą ceną: 4951,37 / Oferta z najwyższą ceną: 4951,37

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z odstąpieniem Zamawiającego od umowy ( z winy Wykonawcy), na dostawę środków do uzdatniania wody basenowej w 2014 roku na krytych pływalniach będących w zarządzie MOSiR Kielce, niezbędne jest do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia nowego postępowania zapewnienie ciągłości dostaw środków do uzdatniania wody basenowej, aby kryte pływalnie mogły kontynuować działalność.


Powrót Stron:  1