MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 13586-2014 z dnia 2014-01-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia są dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach n/w obiektów Zamawiającego: - Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, -...
Termin składania ofert: 2014-01-22


Kielce: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w 2014r
Numer ogłoszenia: 69218 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13586 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w 2014r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach n/w obiektów Zamawiającego: - Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Barwinek 31 w okresie: od daty podpisania umowy do 31 .12. 2014 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno  - Usługowy GOTIX W.H. Gotowicz, Waldemar Gotowicz, Zamość ul. Merlina 5, 89-200 Szubin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56475,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 68819,12
 • Oferta z najniższą ceną: 66616,80 / Oferta z najwyższą ceną: 68819,12
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce dnia 20 lutego 2014r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zmianami ) na : Dostawę środków do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach w 2014r

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana  oferta  nr 1 Wykonawcy  : 

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy

“Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość,

89-200 Szubin

Za cenę:

 

68 819,12

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia   i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 3 oferty. Jedna oferta została wycofana przed terminem otwarcia.

Jedna oferta została odrzucona .

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy

“Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość,
89-200 Szubin

 

100,00

3

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

Oferta odrzucona

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż: 26 lutego 2014r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach
Numer ogłoszenia: 13586 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach n/w obiektów Zamawiającego: - Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Barwinek 31 w okresie: od daty podpisania umowy do 31 .12. 2014 r. Terminy i wielkości poszczególnych dostaw będą uzależnione od zapotrzebowania bieżącego na obiektach. Każdorazowa dostawa odbywać się będzie za zamówieniem Zamawiającego. Szczegółowy opis i zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawierają: a) Specyfikacja techniczna dostawy , stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ b) umowa , której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.20.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium -nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na podstawie posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako: należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każda; Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego wykazu dostaw, jak w zał. nr 5 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na podstawie dysponowania minimum jednym kierowcą posiadającym wymagane przepisami prawa tj. ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r Nr 199, poz.1671 ze zm.) - ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie wykazu osób, jak w zał. nr 8 do siwz, wg formuły: spełnia albo nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na podstawie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia 150 000,00 zł ( na jedno i więcej zdarzeń ) Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości , potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj: a) pozwolenia na obrót środkiem biobójczym ( wraz z załącznikami) wydanego na podstawie ustawy z dnia 13.09.2002r. O produktach biobójczych ( tekst jedn. Dz.U.2007.39.252) na środki: - podchloryn sodu stabilizowany o minimalnym stężeniu 147 g/l -ciecz; - środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej - ciecz b) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych na wszystkie środki, wystawione zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588) ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę zgodnie z opisem w rozdz. XIV pkt 1 lit.h) SIWZ.)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach tych podmiotów, wg wzoru jak w zał. nr 7 do siwz. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w sytuacji: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa; 2) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto; 3) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania siwz oraz ogłoszenia , a w szczególności : a) z powodu gdy producenci w okresie obowiązywania umowy zaprzestaną produkcji bądź dystrybucji środka do uzdatniania wody wymienionego w zamówieniu Zamawiającego i ofercie Wykonawcy i zajdzie konieczność - za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego - zastosowania innego środka o równoważnych właściwościach; b) zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na ew. zmianę technologii uzdatniania wody w obiektach zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, Ip, pok. nr 5 . Godziny pracy Zamawiającego : dni robocze ( pn.-pt.) w godz. od 7:30 do 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, Ip, sekretariat ..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załączniki od 1 do 10 do siwz
Załączniki od 1 do 10 do siwz

Powrót Stron:  1