Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. III

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93506-2013 z dnia 2013-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Cz. I. Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 1/ Przebudowa pomieszczenia Sędziów 2/ Roboty malarskie hali widowiskowo- sportowej 3/ Roboty malarskie i posadzkowe korytarzy (wykładziny rulonowe pvc gr. 2,0) 4/ Przebudowa schodów...
Termin składania ofert: 2013-03-22


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia1.
Numer ogłoszenia: 60561 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93506 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia1..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Cz. I. Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 1/ Przebudowa pomieszczenia Sędziów 2/ Roboty malarskie hali widowiskowo- sportowej 3/ Roboty malarskie i posadzkowe korytarzy (wykładziny rulonowe pvc gr. 2,0) 4/ Przebudowa schodów zewnętrznych 5/ Naprawa elewacji południowej i roboty porządkowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół hali Cz. II. Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Bocznej 15 1/ wymiana siedzisk na trybunach, o konstrukcji w postaci podwójnej ściany oparcia wysokości 32-36 cm, z odpływem wód opadowych usytuowanym w środkowej części siedziska. Siedziska powinny być odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV Powinny posiadać atest trudnopalności i toksyczności. Kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym . 2/ docieplenie elewacji północnej i południowej budynku hotelowo-sportowego 3/ malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku W-C i budynku sędziowskiego 4/ uzupełnienie murków oporowych okładzinami z płyt piaskowca 5/ malowanie olejne balustrad i ogrodzenia 6/ wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej 7/ wykonanie parkingu wewnętrznego o nawierzchni z kostki brukowej 8/ wymiana słupów stalowych oświetleniowych zewnętrznych Cz. III. Hala Legionów ul. Boczna 15 1/ Czyszczenie i lakierowanie posadzki sportowej z deszczułek oraz malowanie linii boisk sportowych - wymagany lakier o wysokiej zawartości zmodyfikowanej żywicy syntetycznej, posiadający współczynnik tarcia ślizgowego odpowiadający wymaganiom normy DIN 18032-2 , normy DIN 71-3, DIN 53160-odporność na ślinę i pot, antypoślizgowy, nie palny, wysokiej ścieralności, półmat. - malowanie linii boisk sportowych - wg obowiązujących przepisów organizacji międzynarodowych FIBA, FIVB, EHF..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.44.30.00-4, 45.21.22.24-2, 45.43.21.14-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Czyszczenie i lakierowanie posadzek sportowych z deszczułek oraz malowanie linii wyznaczających boiska sportowe w Hali Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Teneo s.c. Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62574,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57751,50
 • Oferta z najniższą ceną: 57751,50 / Oferta z najwyższą ceną: 67974,09
 • Waluta: PLN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. I i cz. II

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93506-2013 z dnia 2013-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Cz. I. Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 1/ Przebudowa pomieszczenia Sędziów 2/ Roboty malarskie hali widowiskowo- sportowej 3/ Roboty malarskie i posadzkowe korytarzy (wykładziny rulonowe pvc gr. 2,0) 4/ Przebudowa schodów...
Termin składania ofert: 2013-03-22


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia1
Numer ogłoszenia: 56371 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93506 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Cz. I. Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 1/ Przebudowa pomieszczenia Sędziów 2/ Roboty malarskie hali widowiskowo- sportowej 3/ Roboty malarskie i posadzkowe korytarzy (wykładziny rulonowe pvc gr. 2,0) 4/ Przebudowa schodów zewnętrznych 5/ Naprawa elewacji południowej i roboty porządkowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół hali Cz. II. Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Bocznej 15 1/ wymiana siedzisk na trybunach, o konstrukcji w postaci podwójnej ściany oparcia wysokości 32-36 cm, z odpływem wód opadowych usytuowanym w środkowej części siedziska. Siedziska powinny być odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV Powinny posiadać atest trudnopalności i toksyczności. Kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym . 2/ docieplenie elewacji północnej i południowej budynku hotelowo-sportowego 3/ malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku W-C i budynku sędziowskiego 4/ uzupełnienie murków oporowych okładzinami z płyt piaskowca 5/ malowanie olejne balustrad i ogrodzenia 6/ wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej 7/ wykonanie parkingu wewnętrznego o nawierzchni z kostki brukowej 8/ wymiana słupów stalowych oświetleniowych zewnętrznych Cz. III. Hala Legionów ul. Boczna 15 1/ Czyszczenie i lakierowanie posadzki sportowej z deszczułek oraz malowanie linii boisk sportowych - wymagany lakier o wysokiej zawartości zmodyfikowanej żywicy syntetycznej, posiadający współczynnik tarcia ślizgowego odpowiadający wymaganiom normy DIN 18032-2 , normy DIN 71-3, DIN 53160-odporność na ślinę i pot, antypoślizgowy, nie palny, wysokiej ścieralności, półmat. - malowanie linii boisk sportowych - wg obowiązujących przepisów organizacji międzynarodowych FIBA, FIVB, EHF.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.44.30.00-4, 45.21.22.24-2, 45.43.21.14-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego, naprawa elewacji budynku hotelowo sportowego wraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budowlane Prace Izolacyjne Jan Tyrała, Ociesęki 87, Raków, 26-065 Ciesęki, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 868663,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 499999,99
 • Oferta z najniższą ceną: 499999,99 / Oferta z najwyższą ceną: 999983,85
 • Waluta: PLN.
Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa pomieszczeń oraz naprawa elewacji Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan, Ociesęki 87, Raków, 26-065 Ociosęki, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 223324,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 223324,33
 • Oferta z najniższą ceną: 223324,33 / Oferta z najwyższą ceną: 258254,03
 • Waluta: PLN.
 

Ogłoszenie o wyborze oferty cz. III

Kielce, dnia 05.04.2013 r. 

OGŁOSZENIE

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.                                Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia1.  
 
Dot. cz. III. Czyszczenie i lakierowanie posadzek sportowych z deszczułek oraz  malowanie linii wyznaczających boiska sportowe w  Hali  Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach

1.      Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 1 Wykonawcy: 

Teneo s.c. Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

za cenę: 57 751,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 50/100)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zawiera najniższą cenę. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Wykluczono jednego wykonawcę, odrzucono jedną  ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Cz. III.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

Teneo s.c.

Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

100,00

100,00

7

Firma Usługowo-Budowlana

KoParkiet Jerzy Kozień

ul. Konopnickiej 4a/18, 38-300 Gorlice

84,96

84,96

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  11 kwietnia 2013 r.

O terminie podpisania umowy  Strony będą się informować  osobnym pismem

2. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.2 ustawy pzp - w imieniu Zamawiającego uprzejmie informuję, że w niniejszym postępowaniu  - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy pzp -została  o d r z u c o n a   oferta Wykonawcy:

Oferta nr 18 - Firma Handlowo Usługowa SPORTEX Iwona Wierzbicka,
ul. Ściegiennego 69, 25-380 Kielce


3. Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych -  w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp został  w y k l u c z o n y Wykonawca: TENEO  Piotr Gregorczyk, ul. Trylogii 2/16,  01-982 Warszawa,  a oferta na mocy art. 24 ust. 4 ustawy została odrzucona.

Ogłoszenie o wyborze oferty cz. II

Kielce, dnia 03.04.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.                                Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia1.  

 

Dot. cz. II: Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego , naprawa  elewacji budynku hotelowo- sportowego wraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 10 Wykonawcy: 

Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan, Ociesęki 87,  26-035 Raków,

 

za cenę: 499 999,99zł ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100)

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zawiera najniższą cenę. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 9 ofert. Nie wykluczono żadnego wykonawcy, odrzucono 1 ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Cz. II.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

6

Przedsiębiorstwo Budowlane

IREX Ireneusz Zieja

ul. Zagnańska 46, 25-528 Kielce

68,98

68,98

10

Budowlane Prace Izolacyjne

Tyrała Jan

Ociesęki 87, 26-035 Raków

100,00

100,00

13

Zakład Handlowo-Usługowy

TOM-BUD

ul. Batalionów Chłopskich 77/7

25-671 Kielce

61,68

61,68

14

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe

C.M.T. Snopek HOTEX Sp. J.

ul. Batalionów Chłopskich 57A, 25-671 Kielce

61,48

61,48

16

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

PER-MIR Mirosław Perlak

ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce

59,04

59,04

19

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

FILPEX

ul. Jeziorańskiego 73, 25-408 Kielce

50,00

50,00

21

Heinich - Investment

ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce

69,10

69,10

24

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

HEWANAG Andrzej Kęcki

ul. Zagnańska 220 A, 25-563 Kielce

71,49

71,49

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  9 kwietnia 2013 r.

O terminie podpisania umowy  Strony będą się informować  osobnym pismem.

Ogłoszenie o wyborze na cz. I

Kielce, dnia 02.04.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia1.  

dot. cz. I  Przebudowa pomieszczeń oraz naprawa elewacji  Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 9 Wykonawcy: 

Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan, Ociesęki 87,  26-035 Raków,

 

za cenę: 149 422,86 zł ( słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa 86/100 )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zawiera najniższą cenę. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 11 ofert. Nie wykluczono żadnego wykonawcy, odrzucono 2 oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Cz. I.                                                                                                

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

5

Przedsiębiorstwo Budowlane

IREX Ireneusz Zieja

ul. Zagnańska 46, 25-528 Kielce

71,55

71,55

8

EKO BUD
Hurtownia i Usługi Budowlane

ul. Gwarków 1, 25-739 Kielce

74,71

74,71

9

Budowlane Prace Izolacyjne

Tyrała Jan

Ociesęki 87, 26-035 Raków

100,00

100,00

11

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Grej-2 Grzegorz Bafia

ul. Sienkiewicza 28/15, 25-301 Kielce

78,45

78,45

12

Zakład Handlowo-Usługowy

TOM-BUD

ul. Batalionów Chłopskich 77/7

25-671 Kielce

57,85

57,85

15

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

PER-MIR Mirosław Perlak

ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce

81,52

81,52

17

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

STOS Szymon Stojanowski

ul. Ściegiennego 124 A, 26-026 Morawica

82,03

82,03

22

Heinich – Investment

ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce

66,25

66,25

23

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

HEWANAG Andrzej Kęcki

ul. Zagnańska 220 A, 25-563 Kielce

74,37

74,37

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  8 kwietnia 2013 r.

O terminie podpisania umowy  Strony będą się informować  osobnym pismem.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia1 Jest to zamówienie (3) - częściowe
Numer ogłoszenia: 93506 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia1 Jest to zamówienie (3) - częściowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Cz. I. Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 1/ Przebudowa pomieszczenia Sędziów 2/ Roboty malarskie hali widowiskowo- sportowej 3/ Roboty malarskie i posadzkowe korytarzy (wykładziny rulonowe pvc gr. 2,0) 4/ Przebudowa schodów zewnętrznych 5/ Naprawa elewacji południowej i roboty porządkowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół hali

 Cz. II. Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Bocznej 15 1/ wymiana siedzisk na trybunach, o konstrukcji w postaci podwójnej ściany oparcia wysokości 32-36 cm, z odpływem wód opadowych usytuowanym w środkowej części siedziska. Siedziska powinny być odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV Powinny posiadać atest trudnopalności i toksyczności. Kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym . 2/ docieplenie elewacji północnej i południowej budynku hotelowo-sportowego 3/ malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku W-C i budynku sędziowskiego 4/ uzupełnienie murków oporowych okładzinami z płyt piaskowca 5/ malowanie olejne balustrad i ogrodzenia 6/ wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej 7/ wykonanie parkingu wewnętrznego o nawierzchni z kostki brukowej 8/ wymiana słupów stalowych oświetleniowych zewnętrznych

Cz. III. Hala Legionów ul. Boczna 15 1/ Czyszczenie i lakierowanie posadzki sportowej z deszczułek oraz malowanie linii boisk sportowych - wymagany lakier o wysokiej zawartości zmodyfikowanej żywicy syntetycznej, posiadający współczynnik tarcia ślizgowego odpowiadający wymaganiom normy DIN 18032-2 , normy DIN 71-3, DIN 53160-odporność na ślinę i pot, antypoślizgowy, nie palny, wysokiej ścieralności, półmat. - malowanie linii boisk sportowych - wg obowiązujących przepisów organizacji międzynarodowych FIBA, FIVB, EHF

Szczegółowy zakres robot do wykonania został określony w przedmiarach robót będących załącznikiem nr 10 do SIWZ Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w stosunku do materiałów wskazanych przykładowo w siwz oraz Przedmiarze Robót Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą również posiadały parametry i właściwości zgodne z normami wskazanymi w Rozdz. III. pkt. 2 siwz .

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności załączając do oferty dokumenty potwierdzające, wymogi Zamawiającego zawarte w niniejszej siwz oraz Przedmiarze Robót tj. że: - w cz. II - dostarczone siedziska posiadają atest trudnopalności i toksyczności oraz odporności na promieniowanie UV. - w cz. III - zaproponowane materiały posiadają: atest potwierdzający pełną zgodność z normą: DIN 18032-2:2001, DIN 71- 3, DIN 53160 oraz atest higieniczny PZH lub równoważny. Zaoferowanie materiałów o właściwościach innych, niższych niż opisane w pkt. III.2 siwz oraz w załączniku nr 10 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze siwz.

 Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze terenem przyszłych robót na obiektach oraz uzyskać informacje, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie spraw merytorycznych zamówienia jest: Michalski Bogusław - insp. nadzoru bud. Tel: 41 3449239 w.23 lub 692 005123.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje - dla każdej części oddzielnie - udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego każdej z części.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.27.00-2, 45.21.22.25-9, 45.23.31.61-5, 45.26.23.50-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.42.11.31-1, 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8, 45.44.30.00-4, 45.44.22.00-9, 45.41.00.00-4, 45.21.22.24-2, 45.43.21.14-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść dla każdej części oddzielnie - wadium w kwocie:

cz. I 6500,00 zł sł: sześć tysięcy pięćset zł

cz. II 26000,00 zł sł: dwadzieścia sześć tysięcy

cz. III 1800,00 zł sł: jeden tysiąc osiemset

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)gwarancjach bankowych d)gwarancjach ubezpieczeniowych e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Bank ING O Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem Wadium w przetargu na cz. pn. 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot.cz. I. Przebudowa pomieszczeń oraz naprawa elewacji Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych które potwierdzą wykonanie w ramach jednej umowy : robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie, w tym co najmniej jednej roboty na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto Dot. cz. II. Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego naprawa elewacji budynku hotelowo - sportowego wraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych które potwierdzą wykonanie w ramach jednej umowy robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie, w tym co najmniej jednej roboty na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto Dot. Cz. III. Czyszczenie i lakierowanie posadzek sportowych z deszczułek oraz malowanie linii wyznaczających boiska sportowe w Hali Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych, które potwierdzą wykonanie w ramach jednej umowy robót polegających na czyszczeniu i lakierowaniu posadzek wykonanych z deszczułek w halach sportowych oraz malowaniu linii wyznaczających boiska sportowe, w tym co najmniej 3-ch robót, każda na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku wiedzy i doświadczenia dla każdej części odrębnie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • cena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. cz. I, II. Wykonawca musi wykazać ( osobno dla I i II części ) że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi należeć do właściwej izby samorządu zawodowego Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla każdej części odrębnie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2.Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania dla każdej części oddzielnie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp a)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, c)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o Ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 3.Oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ dla każdej części oddzielnie Dot. cz. I, II i III. a)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ b)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, wydanych przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Wykaz należy załączyć na druku zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej SIWZ. Dowodami, o których mowa wyżej są 1)poświadczenia, lub 2)inne dokumenty potwierdzające wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ich ukończenie jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty co najmniej dla cz. I. poświadczenie (lub inny dokument ) potwierdzający, że co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie, której wartość w ramach jednej umowy wynosiła minimum 200 000 zł brutto, została wykonana w sposób należyty oraz wskazująca, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. dla cz. II poświadczenie (lub inny dokument) potwierdzający, że co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie, której wartość w ramach jednej umowy wynosiła minimum 500 000 zł brutto, została wykonana w sposób należyty oraz wskazująca, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. dla cz. III poświadczenia (lub inne dokumenty ) potwierdzające, że co najmniej trzy roboty budowlane polegające na czyszczeniu i lakierowaniu posadzek wykonanych z deszczułek w halach sportowych, na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każda (w ramach jednej umowy) oraz malowaniu linii wyznaczających boiska sportowe zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dot. Cz. I i II. c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru jak w zał. nr 4 do siwz. d) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego ( jeżeli taki wymóg na tę osobę nakłada Prawo budowlane ) wg wzoru, jak w zał. nr 8 do siwz 5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VIII.2. siwz ( w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy pzp ( co powinno wynikać z treści Wykazów jako zał. nr 4 i 5 do siwz należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz b)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia c)pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy. d)w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą dla cz. I w stosunku do siedzisk na stadion l.a. dokumentu zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone siedziska posiadają atest trudnopalności i toksyczności oraz odporności na promieniowanie UV. dla cz. III w stosunku do farby do malowania linii boisk w Hali Legionów dokumentu zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że zaproponowane do malowania farby posiadają atest potwierdzający pełną zgodność środków z normą DIN 18032-2:2001 ,DIN 71- 3, DIN 53160 atest higieniczny PZH lub równoważny na środki do lakierowania, malowania i impregnacji

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 7 do SIWZ. 2. Przewidywane zmiany istotnych postanowień umowy: a) w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - wstrzymania robót przez Zamawiającego; b) w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wykonania umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami: - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego, - przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. - zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w przedmiarze, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego przedmiaru robót. - koniecznością zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, pok. nr 5 50 zł za 1 egz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa pomieszczeń oraz naprawa elewacji Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przebudowa pomieszczenia Sędziów 2. Roboty malarskie hali widowiskowo- sportowej 3. Roboty malarskie i posadzkowe korytarzy (wykładziny rulonowe pvc gr. 2,0) 4. Przebudowa schodów zewnętrznych 5. Naprawa elewacji południowej i roboty porządkowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół hali.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.27.00-2, 45.23.31.61-5, 45.26.23.50-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.42.11.11-1, 45.43.11.00-8, 45.21.22.25-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego , naprawa elewacji budynku hotelowo- sportowego wraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.wymiana siedzisk na trybunach, o konstrukcji w postaci podwójnej ściany oparcia wysokości 32-36 cm, z odpływem wód opadowych usytuowanym w środkowej części siedziska. Siedziska powinny być odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV Powinny posiadać atest trudnopalności i toksyczności. Kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym . 2. docieplenie elewacji północnej i południowej budynku hotelowo-sportowego 3. malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku W-C i budynku sędziowskiego 4. uzupełnienie murków oporowych okładzinami z płyt piaskowca 5. malowanie olejne balustrad i ogrodzenia 6. wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej 7. wykonanie parkingu wewnętrznego o nawierzchni z kostki brukowej 8. wymiana słupów stalowych oświetleniowych zewnętrznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.44.22.00-9, 45.41.00.00-4, 45.21.22.24-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Czyszczenie i lakierowanie posadzek sportowych z deszczułek oraz malowanie linii wyznaczających boiska sportowe w Hali Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czyszczenie i lakierowanie posadzki sportowej z deszczułek oraz malowanie linii boisk sportowych - wymagany lakier o wysokiej zawartości zmodyfikowanej żywicy syntetycznej, posiadający współczynnik tarcia ślizgowego odpowiadający wymaganiom normy DIN 18032-2 , normy DIN 71-3, DIN 53160-odporność na ślinę i pot, antypoślizgowy, nie palny, wysokiej ścieralności, półmat. - malowanie linii boisk sportowych - wg obowiązujących przepisów organizacji międzynarodowych FIBA, FIVB, EHF.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.14-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 9
SIWZ z zał. od 1 do 9

Zał. nr 10.1 Przedmiary Robót - Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1
Zał. nr 10.1 Przedmiary Robót - Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1

Zał. nr 10.2 Przedmiary Robót - Stadion Lekkoatletyczny
Zał. nr 10.2 Przedmiary Robót - Stadion Lekkoatletyczny

Zał. nr 10.3 Przedmiary Robót - Hala Legionów ul. Boczna 15
Zał. nr 10.3 Przedmiary Robót - Hala Legionów ul. Boczna 15

Powrót Stron:  1