Roboty budowlane na terenie nieruchomości przy Hali Widowiskowo-Sportowej ul.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Roboty budowlane na terenie nieruchomości przy Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach w ramach zamówienia uzupełniającego.
Numer ogłoszenia: 533184 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane na terenie nieruchomości przy przy Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach w ramach zamówienia uzupełniającego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane na terenie nieruchomości przy przy Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach polegające na wyburzeniu budynku, wywiezieniu gruzu i wykonaniu słupków parkingowych, w ramach zamówienia uzupełniającego, dot. inwestycji pn: Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan, Ociesęki 87, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8939,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10026,16
  • Oferta z najniższą ceną: 10026,16 / Oferta z najwyższą ceną: 10026,16
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie uzupełniające polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w siwz i ogłoszeniu do zamówienia podstawowego.

Powrót Stron:  1