Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwan

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 18.12.2013 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. zamówienia publicznego na dostawy o wartości szacunkowej poniżej 14 tysięcy euro, w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, w roku 2014.


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach  uprzejmie informuje, że po rozpatrzeniu ofert cenowych na „Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2014 roku”- wybrano ofertę Firmy:

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„AN-BUD”  Andrzej Jakubczyk,  ul. Cisowa 39,  26-026 Bilcza, 
za cenę: 22 400,00 zł brutto rocznie

 

Informacja o rozszerzeniu zakresu zamówienia

Niniejszym - Zamawiający informuje, że  uzupełnił / rozszerzył zakres zamówienia o dwa  obiekty: przy ul. Barwinek 31 i Żytniej 31 w Kielcach.

W załączeniu:
aktualne egzemplarze: zaproszenia do składania ofert oraz załączników od 1-4 do zaproszenia.

Załączniki:

Załączniki od 1 do 4
Załączniki od 1 do 4

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Kielce, dnia 13 grudnia 2013r

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

25-018 KIELCE UL. ŻYTNIA 1

Tel./faks/ 41 3449239, 41 3440375

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamówienia@mosir.kielce.pl

 

ZAPROSZENIE

(do złożenia oferty cenowej)

 

Działając w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach  zaprasza do złożenia oferty cenowej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej równowartości w zł                   14 tysięcy euro, na:

Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii, w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2014 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a)  bieżącej konserwacji, kontroli pracy oraz usuwania awarii w kotłowniach gazowych zlokalizowanych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach

b) sporządzenie każdorazowo protokołu z przeglądu podpisanego przez osobę wykonującą przegląd, potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

Szczegółowy opis usługi bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz warunki jej wykonania zawierają  załączniki nr 1 – 4 do zaproszenia.

 

Wykonawca ma obowiązek wykonywania przeglądów i konserwacji wszystkich elementów kotłowni wchodzących w skład systemu grzewczego zgodnie z warunkami gwarancyjnymi i wymaganiami producentów poszczególnych urządzeń.

 

Oferty sporządzone na całość zamówienia,  na formularzu zestawienia ofertowego, stanowiącego zał. nr 2 - należy składać w formie pisemnej w terminie  do dnia:

 18 grudnia 2013 r do godziny 12.00.

 

na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 25-018  Kielce ul. Żytnia 1, I p. Sekretariat

lub elektronicznie na adres: zamówienia@mosir.kielce.pl

- przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości.

Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

 

Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę zostanie podpisana umowa o realizację usługi bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii, w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2014 r, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 3 do zaproszenia.

 

Wykonawcy - przed złożeniem oferty  - powinni dokonać wizji lokalnej i zapoznać się z charakterystyką urządzeń i pomieszczeń obiektów objętych zamówieniem.

Telefony kontaktowe do przedstawicieli poszczególnych obiektów:

- „Hala Legionów” Kielce, ul. Boczna 15- Dariusz Misiorowski ,   662 019 080

- Pływalnia „Delfin” Kielce, ul. Krakowska 2  -  Dariusz Woźniak,            602 470 831

-Hotel „Maraton”, Kielce, ul. Boczna 15       - Krzysztof  Latos,                795 437 291

- Stadion Piłkarski , hotel „Stadion”, Kielce  ul. Ściegiennego 8 –

Jacek  Domoradzki , 608 078 888

- Stadion Piłkarski, Kielce, ul. Szczepaniaka 29       – Paweł Wolicki,        795 452 457

- Kryta pływalnia „Foka” ul. Barwinek 31    -   Przemysław  Chmiel – 784 422 957

- Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1            - Andrzej  Tłuczyński tel: 691 705 123

Załączniki:


  1. Opis przedmiotu zamówienia –  zał. nr 1
  2. Zestawienie ofertowe –  zał. nr 2
  3. Projekt umowy – zał. nr 3
  4. Oświadczenie o spełnianiu warunków wykonania zamówienia – zał. nr 4  

Powrót Stron:  1