Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higieniczn

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Kielce: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2014.
Numer ogłoszenia: 520512 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy środków chemicznych, myjących, czyszczących i higienicznych oraz artykułów gospodarczych na potrzeby utrzymania czystości i porządku w obiektach Zamawiającego w Kielcach : 1. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 2. Hala Sportowa ul. Krakowska 72 3. ZOS ul. Szczecińska 1 ( Basen Letni - Lodowisko) 4. ZOS ul. Boczna 15 ( Hotel MARATON, Hala Legionów-tylko parkiet, Stadion l. a.) 5. ZOS ul. Ściegiennego 8 ( Hotel STADION, Hala Sportowa ) 6. Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 7. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 8. Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 9. Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 10. Kryta Pływalnia ul. Jurajska 7 11. Dział Ekonomiczno-Administracyjny - ul. Żytnia 1 ( Biuro MOSIR) Jest to zamówienie 3- częściowe , z których poszczególne części noszą nazwę: Cz. I. Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR Cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR Cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.50.00-8, 39.80.00.00-0, 39.83.00.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.13.00-9, 39.83.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a,, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122073,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 137426,99
 • Oferta z najniższą ceną: 137426,99 / Oferta z najwyższą ceną: 164197,45
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22195,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35104,12
 • Oferta z najniższą ceną: 35104,12 / Oferta z najwyższą ceną: 41538,75
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38197,65
 • Oferta z najniższą ceną: 38197,65 / Oferta z najwyższą ceną: 45823,21
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 200 tys. euro. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach. Na rynku funkcjonuje duża ilość Wykonawców zdolnych do wykonania dostaw. Zaproszona ilość Wykonawców ( 6) zapewnia konkurencyjność postępowania.

Zawiadomienie o wyborze ofert na cz.I, II i III.

Kielce, dnia  04.12. 2013r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Dot. w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę , na podstawie ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami/, pn: Dostawę  środków chemicznych, artykułów gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.

 

1.      Zawiadomienie o wyborze oferty ( cz. I)

Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje , że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana  oferta  nr 4 Wykonawcy  : 

 

P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 

25-116 Kielce

Za cenę:

137 426,99 zł

 

Uzasadnienie

Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia   i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu na cz. I. złożono 4 oferty. Wykluczono 1 Wykonawcę , odrzucono jedną ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

3

 

 

 

Biuro Techniczno Handlowe ASKON s.c.

Zbigniew Mucha , Mirosław Lepucki

ul. Krakowska 304

25-801 Kielce

 

  Wykonawca      wykluczony

4

 

 

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a

25-116 Kielce

 

100,00

7

 

 

 

„PARTNER” Robert Buras, Zdzisław Odziemek

Spółka Jawna

ul. Łanowa 45  25-147 Kielce

 

 

83,70

11

 

 

 

MERIDA O/Kielce

ul. Zakładowa 16E

25-670 Kielce

 

 

Oferta

odrzucona

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp - umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż 10 grudnia 2013r.

 

2.      Zawiadomienie o wyborze oferty( cz. II)

Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana  oferta  nr 5 Wykonawcy  : 

 

P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 

25-116 Kielce

Za cenę:

35 104,12 zł

 

Uzasadnienie 

Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia   i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu na cz. II. złożono 3 oferty. Nie wykluczono  Wykonawcy , nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

2

 

 

 

Biuro Techniczno Handlowe ASKON s.c.

Zbigniew Mucha , Mirosław Lepucki

ul. Krakowska 304

25-801 Kielce

 

 

87,04

5

 

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a

25-116 Kielce

 

100,00

8

 

 

 

 

„PARTNER”

Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45

25-147 Kielce

 

 

 

84,51

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp - umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż 10 grudnia 2013r.

 

3.      Zawiadomienie o wyborze oferty ( cz. III)

Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana  oferta  nr 6 Wykonawcy  : 

 

P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 

25-116 Kielce

Za cenę:

38 197,65 zł

 

Uzasadnienie 

Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia   i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu na cz. III. złożono 4 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy , odrzucono jedną ofertę. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

1

 

 

 

Biuro Techniczno Handlowe ASKON s.c.

Zbigniew Mucha , Mirosław Lepucki

ul. Krakowska 304

25-801 Kielce

 

        

          87,29

6

 

 

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a

25-116 Kielce

 

100,00

9

 

 

 

 

„PARTNER”

Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45

25-147 Kielce

 

 

83,36

10

 

 

 

MERIDA O/Kielce

ul. Zakładowa 16E

25-670 Kielce

 

 

Oferta

odrzucona

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp - umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż 10 grudnia 2013r.

Powrót Stron:  1