Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreac

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 477574-2013 z dnia 2013-11-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013 roku samochodu osobowo - ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. Opis przedmiotu zamówienia Minimalne...
Termin składania ofert: 2013-11-29


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 522858 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 477574 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013 roku samochodu osobowo - ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TANDEM Sp. z o. o., ul. Czeladzka 67, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 98646,00
 • Oferta z najniższą ceną: 98646,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103960,00
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia: 05.12.2013 r.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r., Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) na : Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 : TANDEM Sp. z o. o., ul. Czeladzka 67, 42-500 Będzin, Filia Kielce ul. Transportowców 16, 25-672 Kielce, za cenę 98 646,00 zł brutto
( słownie:  dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć 00/100 zł )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  80% , zużycie energii 10%, emisja dwutlenku węgla 7 % emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów ( łącznie) 3 % określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty.

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Pkt w kryterium:

CENA   = 80 %

Pkt w kryterium:
zużycie energii
= 10%,

Pkt w kryterium: emisja dwutlenku
węgla = 7 %

Pkt w kryterium: emisja zanieczyszczeń
 = 3%

Pkt łącznie

1

TRAX Sp. z o. o.

ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź

75,91

10,00

7,00

3,00

95,91

2

TANDEM Sp. z o. o.,
ul. Czeladzka 67,
42-500 Będzin,
Filia Kielce
ul. Transportowców 16,
25-672 Kielce

80,00

10,00

7,00

3,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze oferty, tj przed 09.12.2013 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 25.11.2013

 

Kielce, dnia 25 listopada 2013 r.

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r., Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) pn : Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach

  

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

 

Działając w trybie art.  38  ust. 1 – 4  ustawy Pzp  – Zamawiający  informuje, że w dniu  25.11.2013r  wpłynęło od Wykonawcy  pytanie w sprawie o wyjaśnienie treści siwz, którego treść oraz odpowiedź Zamawiającego jest zamieszczona niżej:

  

1)      Czy Zamawiający dopuszcza samochód, który nie posiada systemu ESP i kontroli trakcji, a posiada takie systemy jak ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania i rozdziały siły hamowania?

 

Odpowiedź:  Tak - Zamawiający dopuszcza samochód, który nie posiada systemu ESP i kontroli trakcji, a posiada takie systemy jak ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania i rozdziały siły hamowania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 477574 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013 roku samochodu osobowo - ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. Opis przedmiotu zamówienia Minimalne parametry techniczne, które musi spełnić oferta. Rodzaj Pojazdu 1. Samochód osobowo - ciężarowy fabrycznie nowy o niskiej emisji spalin. 2. Rok produkcji 2013 3. Samochód ciężarowy z przedłużoną kabiną osobową, (drugi rząd siedzeń dla 3 osób). 4. Adaptacja wnętrza na bazie furgonu dostawczego. Przestrzeń pasażerska oddzielona zabudową od przestrzeni ładunkowej. 5. Samochód po adaptacji musi posiadać ważne badanie VAT oraz homologację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, samochodu skompletowanego 6 - miejscowego - ciężarowego, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części ( Dz. U. z 2013r poz. 407) Opis Zabudowy 1. Rząd 3 foteli w oryginalnej tapicerce z regulowanymi zagłówkami oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Możliwość demontażu foteli. Fotele muszą posiadać dodatkowe mocowanie. 2. Dodatkowe oświetlenie przedziału osobowego. 3. Podsufitka w przedziale pasażerskim wytapicerowana do przegrody. 4. Podłoga w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażowej wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokrytej wykładziną antypoślizgową, wykończona kątownikiem aluminiowym. 5. Boczek niski, tapicerowany w przestrzeni pasażerskiej 6. Wysłonki tapicerowane po usunięciu przegrody. 7. Dwie szyby przyciemnione w drugim rzędzie. 8. Wysłonka okienna z ABS-u (naprzeciw drzwi przesuwnych) 9. Przegroda bagażowa pełna wykonana ze sklejki tapicerowanej. Możliwość demontażu i przestawiania przegrody. Przegroda uchylna w dolnej części. 10. W przestrzeni ładunkowej boki samochodu wykonane ze sklejki pokrytej drewnochronem lub wytapicerowane materiałem (skaj lub welur) wraz z listwą do mocowania pasów. 11. Nadkola w części bagażowej osłonięte nakładkami, wykonanymi z ABS-u lub innego tworzywa o podobnych właściwościach. Nadwozie 1. Długość całkowita nie mniejsza niż 5000 mm i nie większa niż 5500 mm 2. Rozstaw osi nie mniejszy niż 3300mm 3. Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1.900 mm i nie większa niż 2.100mm 4. Szerokość całkowita bez lusterek nie mniejsza niż 1900 i nie większa niż 2000mm. 5. Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej po jednej stronie pojazdu. 6. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem 180 stopni 7. Obręcze kół stalowe nie mniejsze niż 15, wyposażone w kołpaki 8. Lakier metalik, kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wyposażenie kabiny 1. Liczba miejsc 3+3 2. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. 3. Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy. 4. Reflektory przeciwmgielne. 5. Fotel kierowcy regulowany w dwóch płaszczyznach 6. Kolumna kierownicy regulowana 7. Radioodtwarzacz CD MP3 z instalacją głośnikową, złączem Bluetooth. zestawem głośnomówiącym i anteną. 8. Klimatyzacja z rozprowadzeniem powietrza na cała kabinę pasażerską. 9. Czujniki cofania lub kamera cofania 10. Tapicerka kabiny kierowcy i pasażerów w kolorze szarym, beżowym, popielatym. 11. Drugi komplet opon (letnie bądź zimowe, w zależności od tego, które są zamontowane przy dostawie). 12. Pełnowymiarowe koło zapasowe. 13. Komplet dywaników gumowych. 14. Apteczka typu EURO. 15. Trójkąt, gaśnica, lewarek, komplet kluczy fabrycznych. Silnik i układ przeniesienia napędu 1. Norma emisji spalin Euro 5 2. Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 110 KM 3. Pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1850 cm3 i nie większa niż 2549 cm3 4. Zużycie paliwa w cyklu miejskim nie większe niż 10 l 100km 5. Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim nie większe niż 8 l 100km 6. Skrzynia biegów nie mniej niż 6 biegowa manualna (6 przełożeń do jazdy do przodu + bieg wsteczny) Systemy wpływające na bezpieczeństwo jazdy. 1. Wspomaganie układu kierowniczego. 2. Wspomaganie układu hamulcowego. 3. Systemy kontroli jazdy a. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ( ABS) b. System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR) 4. Przednie poduszki powietrzne - minimum dla kierowcy. 5. Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe z napinaczami. Zabezpieczenie przed kradzieżą. 1. Immobiliser. 2. Autoalarm z niezależnym zasilaniem. 3. Centralny zamek sterowany pilotem ( drzwi kierowcy i pasażerów). 4. Blokada drzwi podczas jazdy. Warunki gwarancji. Samochód objęty gwarancją i rękojmią na okresy nie krótsze niż: a. na silnik i podzespoły - minimum 2 lata, bez limitu kilometrów. b. na powłokę lakierniczą - minimum 2 lata. c. na zabudowę - minimum 2 lata. d. na perforację nadwozia - minimum 10 lat. Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu. II.1.4). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera: 1)Specyfikacja dostawy, zał. nr 1 do siwz. 2) umowa , której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ II.1. 5). Informacje dodatkowe: Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardach jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. produktu o nie gorszych parametrach technicznych i standardach jakościowych (produkt równoważny). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego parametrom, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 29 ust. 3 tejże ustawy). Wskazanie producenta, nazwy firm i nazw własnych przedmiotu zamówienia służy jedynie określeniu parametrów zamawianego asortymentu, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, jak w zał. nr 3 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, jak w zał. nr 3 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, jak w zał. nr 3 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, jak w zał. nr 3 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale) b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; (oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza!!!) c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; ( w oryginale )

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Zużycie energii - 10
 • 3 - Emisja dwutlenku węgla - 7
 • 4 - Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (łącznie ) - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą nastąpić w sytuacji kiedy: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy. 2) Zmiany mogą dotyczyć przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach niniejszej umowy. 3) Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1 Strony mają prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności: a) zmiany parametrów przedmiotu umowy na wyższe ( korzystniejsze dla Kupującego) w cenie pojazdu oferowanego; b) zmiany terminu wykonania umowy w związku z wydłużeniem procedury rejestracji pojazdu przez Sprzedającego; c) zmiany siedziby jednej ze stron umowy; d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu: do pobrania ze strony internetowej:

1.      SIWZ

2.      Załączniki do siwz: 1-7

Załączniki:

SIWZ na dostawę samochodu
SIWZ na dostawę samochodu

Załączniki od 1 do 7 do siwz
Załączniki od 1 do 7 do siwz

Powrót Stron:  1