Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. I. i II.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 226855-2013 z dnia 2013-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia udzielanego w 3-ch częściach - są dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach n/w obiektów Zamawiającego, eksploatowanych całorocznie i sezonowo. Cz. I. Dostawa środków...
Termin składania ofert: 2013-11-13


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2014.
Numer ogłoszenia: 502216 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226855 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia udzielanego w 3-ch częściach - są dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach obiektów Zamawiającego, eksploatowanych całorocznie i sezonowo..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.31.31.23-9, 24.31.31.26-0, 24.31.14.00-1, 24.31.31.21-5, 24.96.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2014: - Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Barwinek 31 w okresie: od 1. 01. 2014 r. do 31 .12. 2014 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VOLLMER Basen Serwis Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 16, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74061,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 74593,35
 • Oferta z najniższą ceną: 74593,35 / Oferta z najwyższą ceną: 105355,65
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2014: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2014 r. do 31.08.2014 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX W.H. Gotowicz Waldemar Gotowicz ,, Szubin Merlina 5, 89-200 Zamość, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9006,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9881,82
 • Oferta z najniższą ceną: 9881,82 / Oferta z najwyższą ceną: 12431,61
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I

Kielce, dnia 21 listopada 2013 r.

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2014.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na cz. I.

 

(Dostawa środków do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach

w roku 2014)

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana  oferta,  tj.: oferta  nr 3 Wykonawcy  : 

 

VOLLMER – Basen Serwis Sp. z o. o.ul. Szymanowskiego 16, 59-900 Zgorzelec

Za cenę:

74 593,35 

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia   i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu na cz. I. złożono 5 ofert. Nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

1

NEMO Dariusz Mróz

ul. Kościelna 3 a

Łajski, 05-119 Legionowo

 

70,80

3

VOLLMER – Basen Serwis Sp. z o. o.

ul. Szymanowskiego 16, 59-900 Zgorzelec

 

100,00

5

Zakład Produkcyjno-Usługowy

“Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość,
89-200 Szubin

 

 

98,43

6

F.H.U. ALARTUS – Artur Fabin

ul. Plebiscytowa 28/7, 40-036 Katowice

93,83

7

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

88,27

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż  25. 11. 2013 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II

Kielce, dnia 21 listopada 2013 r.

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2014.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na cz. II.

(Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR   w Kielcach w roku 2014:- Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1)

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana  oferta,  tj.: oferta nr 5  Wykonawcy  : 

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy

“Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość,

89-200 Szubin

Za cenę:

 

9 881,82 zł

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia   i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu na cz. II. złożono 4 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

2

NEMO Dariusz Mróz

ul. Kościelna 3 a

Łajski, 05-119 Legionowo

 

 

79,49

4

VOLLMER – Basen Serwis Sp. z o. o.

ul. Szymanowskiego 16, 59-900 Zgorzelec

 

84,32

5

Zakład Produkcyjno-Usługowy

“Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość,
89-200 Szubin

 

100,00

7

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

92,66

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż  27.11. 2013r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. III postępowania

Kielce dnia: 21.11.2012r

 

ZAWIADOMIENIE

 ( o unieważnieniu cz. III postępowania )

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r., Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) na : Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2014.


Działając w oparciu o art. 93 ust. 2  ustawy pzp - Zamawiający informuje, że:

 

unieważnia

 

postępowanie  w zakresie  III części  pn: Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR   w Kielcach w roku 2014 wraz z legalizacją 8 butli na chlor ciekły gazowy , o poj. 50 l każda, będących własnością Zamawiającego- Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 , w okresie: od  1.05.2014 r.  do  31.08.2014 r.

 

Uzasadnienie

 

W   w/w  postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podstawa prawna: art. 93  ust. 1 pkt.1 ustawy pzp.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2014.
Numer ogłoszenia: 226855 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia udzielanego w 3-ch częściach - są dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach n/w obiektów Zamawiającego, eksploatowanych całorocznie i sezonowo. Cz. I. Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2014: - Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Barwinek 31 w okresie: od 1. 01. 2014 r. do 31 .12. 2014 r. Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2014: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2014 r. do 31.08.2014 r. Cz. III. Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2014 wraz z legalizacją 8 butli na chlor ciekły gazowy , o poj. 50 l każda, będących własnością Zamawiającego. - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2014 r. do 31.08.2014 r. Terminy i wielkości poszczególnych dostaw będą uzależnione od zapotrzebowania bieżącego na obiektach. Każdorazowa dostawa odbywać się będzie za zamówieniem Zamawiającego. Szczegółowy opis i zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawierają: a) Specyfikacja techniczna dostawy , stanowiącą załącznik nr 1.1 ), 1.2).i 1.3) do SIWZ b) umowa , której wspólny wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.20.00-5, 24.31.22.20-2, 24.31.31.23-9, 24.31.31.26-0, 24.31.14.00-1, 24.31.31.21-5, 24.31.19.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy pzp według zał. nr 3 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako: należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw zgodnych z przedmiotem cz. I. niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego wykazu dostaw, jak w zał. nr 5 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy pzp według zał. nr 3 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez : dysponowanie minimum jednym kierowcą posiadającym wymagane przepisami prawa tj. ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r Nr 199, poz.1671 ze zm.) - ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie wykazu osób, jak w zał. nr 8 do siwz, wg formuły: spełnia albo nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia 150 000,00 zł ( na jedno i więcej zdarzeń ) Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

a) pozwolenia na obrót środkiem biobójczym wydanego na podstawie ustawy z dnia 13.09.2002r. O produktach biobójczych ( tekst jedn. Dz.U.2007.39.252) na środki: - podchloryn sodu stabilizowany o minimalnym stężeniu 147 g. l -ciecz - i środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej - ciecz b) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych na wszystkie środki, wystawione zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588) ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę zgodnie z opisem w rozdz. XIV pkt 1 lit.h) SIWZ.)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach tych podmiotów, wg wzoru jak w zał. nr 7 do siwz. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w sytuacji: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa; 2) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto; 3) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania siwz oraz ogłoszenia , a w szczególności : a) z powodu gdy producenci w okresie obowiązywania umowy zaprzestaną produkcji bądź dystrybucji środka do uzdatniania wody wymienionego w zamówieniu Zamawiającego i ofercie Wykonawcy i zajdzie konieczność - za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego - zastosowania innego środka o równoważnych właściwościach; b) zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na ew. zmianę technologii uzdatniania wody w obiektach zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2014.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2014: - Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Barwinek 31 w okresie: od 1. 01. 2014 r. do 31 .12. 2014 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2014.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2014: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2014 r. do 31.08.2014 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.31.23-9, 24.31.31.26-0, 24.31.14.00-1, 24.31.31.21-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2014 wraz z legalizacją 8 butli na chlor ciekły gazowy , o poj. 50 l każda, będących własnością Zamawiającego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2014 wraz z legalizacją 8 butli na chlor ciekły gazowy , o poj. 50 l każda, będących własnością Zamawiającego. - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2014 r. do 31.08.2014 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.19.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załączniki od 1 do 10 do siwz
Załączniki od 1 do 10 do siwz

Powrót Stron:  1