Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreac

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 220985-2013 z dnia 2013-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez...
Termin składania ofert: 2013-11-04


Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 499458 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220985 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2014 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w pkt.2. ppkt: 1), 2),3),4),10) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w pkt.2. ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach w okresie od: 1 stycznia 2014 r od godziny 7.00 do 1 stycznia 2015 r do godziny 7.00. Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION, hala sportowa, stadion piłkarski) we wszystkie dni tygodnia, przez dwóch pracowników ochrony jednocześnie w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego. 2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 ( hotel MARATON , stadion l.a. hala LEGIONÓW) a) hotel Maraton i stadion l.a.: - w powszednie dni tygodnia- przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego; - w soboty, niedziele, święta - przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego; b) Hala Legionów: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego. 3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 (basen letni / lodowisko) a) całorocznie- we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego, b) w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2014 r oraz od 1 października do 31 grudnia 2013 r - w niedziele i święta, przez jednego pracownika ochrony - w godzinach pomiędzy 700 a 1900( łącznie do 32 dni), c) w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2014 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1000 a 1900( łącznie do 60 dni). 4) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego. 5) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 6) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 7) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Toporowskiego 96 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 8) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 9) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 10) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego. 11) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego Ponadto Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w: a) 16 szt. pilotów anty napadowych z funkcją odbioru sygnału: - po 1 szt. dla 3-ch hoteli MOSIR ul. Boczna 15, Krakowska 72, Ściegiennego 8 (łącznie 3 szt.). - po 1 szt. dla stanowisk kasowych w pływalniach: ul. Jurajska7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.) - po 1 szt. dla konserwatorów w pływalniach: ul. Jurajska 7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.) - 1 szt. dla konserwatora w obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 (1szt.); - 2 szt. na Basen letni / Lodowisko ul. Szczecińska 1.(2) b) czytniki kontroli pracy pracownika/ agenta ochrony Wykonawcy na obiektach do demontażu po zakończeniu umowy. Przewidywana liczba godzin ochrony sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 46 104 godziny. ( przyjęto w oparciu o kalendarz na 2014 r. ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. k. (LIDER) Impel Security Polska Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 503589,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 407128,03
 • Oferta z najniższą ceną: 407128,03 / Oferta z najwyższą ceną: 413073,36
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kielce dnia 6 listopada 2013r

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji

25-018 Kielce ul. Żytnia 1

Fax: 41 3440375

www.mosir.kielce.pl

zamówienia@mosir.kielce.pl

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2014 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana  oferta,  tj.: oferta  Nr 1  Konsorcjum Firm: 

 

1)      Impel Provider Security Partner  Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Ślężna 118, 53-111  Wrocław ( LIDER )

2)      Impel Security  Polska Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

za cenę:

 

407 128,03 zł

 

Uzasadnienie 

Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia   i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

1

Konsorcjum:

1)         Impel Provider Security Partner  Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Ślężna 118, 53-111  Wrocław ( LIDER )

2)         Impel Security  Polska Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

100,00

2

Konsorcjum:

1)       Solid Security Sp. z o. o.

ul. Tyniecka 18;  30-323 Kraków (LIDER)

2)      Solid Security Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

 

98,56

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż  12.11.2013r

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 220985 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w pkt.2. ppkt: 1), 2),3),4),10) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w pkt.2. ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach w okresie od: 1 stycznia 2014 r od godziny 7.00 do 1 stycznia 2015 r do godziny 7.00. Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION, hala sportowa, stadion piłkarski) we wszystkie dni tygodnia, przez dwóch pracowników ochrony jednocześnie w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego. 2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 ( hotel MARATON , stadion l.a. hala LEGIONÓW) a) hotel Maraton i stadion l.a.: - w powszednie dni tygodnia- przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego; - w soboty, niedziele, święta - przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego; b) Hala Legionów: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego. 3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 (basen letni / lodowisko) a) całorocznie- we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego, b) w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2014 r oraz od 1 października do 31 grudnia 2013 r - w niedziele i święta, przez jednego pracownika ochrony - w godzinach pomiędzy 700 a 1900( łącznie do 32 dni), c) w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2014 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1000 a 1900( łącznie do 60 dni). 4) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego. 5) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 6) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 7) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Toporowskiego 96 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 8) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 9) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 10) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego. 11) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego Ponadto Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w: a) 16 szt. pilotów anty napadowych z funkcją odbioru sygnału: - po 1 szt. dla 3-ch hoteli MOSIR ul. Boczna 15, Krakowska 72, Ściegiennego 8 (łącznie 3 szt.). - po 1 szt. dla stanowisk kasowych w pływalniach: ul. Jurajska7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.) - po 1 szt. dla konserwatorów w pływalniach: ul. Jurajska 7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.) - 1 szt. dla konserwatora w obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 (1szt.); - 2 szt. na Basen letni / Lodowisko ul. Szczecińska 1.(2) b) czytniki kontroli pracy pracownika/ agenta ochrony Wykonawcy na obiektach do demontażu po zakończeniu umowy. Przewidywana liczba godzin ochrony sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 46 104 godziny. ( przyjęto w oparciu o kalendarz na 2014r.) Liczba ta posłuży do porównania ceny ofert. Rzeczywista liczba godzin będzie wynikała z założeń zawartych w pkt. III. 2 siwz oraz ew. ustaleń bieżących (dot.np. ochrony Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 ) ( wg mapy Google ) trasa 1 objazdu patrolowego obiektów objętych tą formą ochrony wynosi ok. 20 km Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszego zakresu ochrony z przyczyn nieznanych na etapie sporządzania siwz - jeżeli takie wystąpią i będą korzystne dla Zamawiającego. Szczegółowy zakres czynności objętych usługą ochrony obejmuje: a) czynności i obowiązki pracowników bezpośredniej ochrony fizycznej; - stałe patrolowanie budynków przez pracowników ochrony, wewnątrz jak na zewnątrz poprzez wykonywanie okresowych prewencyjnych obchodów obiektów z zaznaczeniem czynności, trasy obchodu na czytnikach zainstalowanych przez Wykonawcę na terenie obiektu / demontowanych po zakończeniu umowy / - obserwacje monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektów i w ich otoczeniu zewnętrznym, - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób znajdujących się na terenie obiektu; - działania zapobiegające przestępstwom i przekroczeniom przeciwko mieniu , w szczególności: kradzieżom, włamaniom i innym formom wyprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną, przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń; - dozorowanie zainstalowanych w siedzibie zamawiającego systemów: monitoringu, systemu sygnalizacji wykrywania pożaru; - reagowanie na sygnał alarmu antywłamaniowego, - ochrona parkingów wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami , w razie potrzeby obsługa wjazdu i wyjazdu samochodów z parkingu; - ochrona obiektu przed wszelkimi działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich, a w szczególności: zapobieganie zakłóceniom porządku, zbiegowiskom i niewłaściwym zachowaniu osób zakłócających pracę, interweniowanie w przypadku zakłócania przez te osoby ustalonego lub przyjętego porządku; - kontrola pod względem możliwości wyrządzenia szkód typu: malowanie sprayem, sabotażu, aktów samowoli i wandalizmu; - sprawdzanie zabezpieczenia pomieszczeń w których zakończono pracę, - zwracania uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające bagaże lub pakunki, - podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązująca instrukcją przeciwpożarową, - nie wpuszczanie do budynków osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - zwracania uwagi na osoby palące w miejscach niedozwolonych - kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych - ujawnianie zauważonych awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektów, w razie potrzeby informowania o nich wyznaczonych pracowników zamawiającego lub odpowiednie służby oraz swoich przełożonych, a także wpisywanie tych zdarzeń i podjętych działań książce raportów/ dyżurów; - po zakończeniu pracy Zamawiającego-sprawdzenie wszystkich korytarzy, wyjść i wejść oraz pomieszczeń mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie obiektu oraz przepisy ppoż, ustalenie, czy na terenie chronionego obiektu nie pozostały osoby nieuprawnione; b) czynności i obowiązki ochrony w postaci podjazdów patroli: - podjazdy patrolu na teren nieruchomości przy obiekcie oznakowanym samochodem, ( 14 podjazdów tygodniowo na obiekt w ramach tego zamówienia ); - sprawdzenie otoczenia budynku pływalni i sytuacji wewnątrz obiektu pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam pracowników Zamawiającego; - potwierdzenie faktu kontroli poprzez : kontakt z pracownikiem zamawiającego na nocnej zmianie i wpisem do książki kontroli oraz elektronicznie przy pomocy urządzenia, w które patrol powinien być wyposażony ( np. typu active-guard) i zamontowanego na zewnątrz lub wewnątrz budynku obiektu czytnika. Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia książki kontroli dla pracowników ochrony, w której będą potwierdzane czynności i wpisywane wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów i nieruchomości przeznaczonych do ochrony..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 14 000,00 zł (sł.: czternaście tysięcy 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING O/Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2014 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8 ppkt 2 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni warunek na podstawie posiadania ważnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 9 metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu Wykonawcy wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu polisy, o którym mowa w pkt. IX 3f) siwz, metodą: spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale) b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!) c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!) d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane ustawą o ochronie osób i mienia ważne uprawnienia, tj. licencje pracownika ochrony I stopnia, wg wzoru, jak w zał. nr 8 do siwz ( w oryginale)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa 2) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto; 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załączniki od 1 do 10
Załączniki od 1 do 10

Powrót Stron:  1