Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośr

Ogłoszenie o uniewaznieniu postepowania

Kielce, dnia 30.10.2013 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

25-018 Kielce ul. Zytnia1

Tel: 41 3449239

Fax: 41 3440375

e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

MOSiR/ DN/ZP/04.03/ 89 /2013

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2014-2016 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Działając w trybie art. 93 ust. 3 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych -  Zamawiający informuje, że  postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2014-2016 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego  -   na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje  u n i e w a ż n i o n e.

 Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postepowanie, ze względu na  wystąpienie  istotnej zmiany okoliczności   powodującej  że prowadzenie postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć , skutkująca brakiem zgody  Organu Prowadzącego na realizację w/w zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jednocześnie informuje, że na powyższe przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu

23/10/2013    S206    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi sprzątania budynków

2013/S 206-357155

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żytnia 1
Punkt kontaktowy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, I p. sekretariat, pokój nr 1
Osoba do kontaktów: Halina Rutyna
25-018 Kielce
POLSKA
Tel.: +48 413449239
E-mail:
halina.rutyna@mosir.kielce.pl
Faks: +48 413440375

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mosir.kielce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samorządowy zakład budżetowy gminy Kielce

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
Rekreacja, kultura i religia

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2014-2016 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

Kod NUTS PL331

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2014–2016 wraz z przejęciem pracowników zamawiającego w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
Z uwagi na różny zakres usług i rodzaj powierzchni ( terenów ) zamówienie jest podzielone na dwa zadania: 1- usługi na stadionach piłkarskich i hali sportowej, 2- usługi na krytych pływalniach.
Zadanie 1. Usługi na obiektach:
A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach
C) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15 w Kielcach
D) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach
Zadanie 2. Usługi na obiektach:
E) Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 w Kielcach
F) Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach
G) Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 w Kielcach
H) Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 w Kielcach
I) Kryta Pływalnia Jurajska ul. Jurajska 7 w Kielcach
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres czynności do wykonania w ramach świadczonych usług zawiera załącznik nr 8 do siwz.
Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej terenów i pomieszczeń objętych zamówieniem na obiektach. W sprawie ustalenia terminu wizji należy kontaktować się z :
Dot. 1.
- Zespół Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53- z kier. Jackiem Domoradzkim, tel: +48 413349094 lub +48 608078888
-Zespół Obiektów Sportowych Hala Legionów ul. Boczna 15 – z kier. Dariuszem Misiorowskim- tel. : +48 413480943 lub +48 66201908;
Dot. 2.
- Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 – z kier. Erykiem Mozerem, tel: +48 602645924
- Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 – z kier. Przemysławem Chmielem , tel: +48 784422957
- Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 – z kier. Marzeną Gołda , tel: +48 602647688
- Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 – z kier. Piotrem Janusem, tel: +48 602687671
- Kryta Pływalnia Jurajska ul. Jurajska 7 – z kier. Zofią Kubicką, tel: +48 784560289

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90911200, 90911300, 90919200, 90919100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 145 867,50 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium:
1) w pieniądzu, wraz z ofertą należy złożyć oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem rozdz. XV pkt 1 lit.h)
SIWZ;
2) w pozostałych formach, wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie oryginału i dodatkowo należy dołączyć do oferty (spiąć z ofertą) jego kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. h) SIWZ.
Zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wniesienia wadium z ofertą, gdyż w przypadku zwrotu wadium, Zamawiający zwraca Wykonawcy oryginał dokumentu.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem:
Wadium w przetargu na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2014-2016 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego.
5.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6.Zamawiający zwróci wadium:
wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10,
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Uwaga:
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców (podmioty) występujące wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy załączyć stosowny dokument (pełnomocnictwo) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
4. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym: konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w ramach konsorcjum, spółki cywilnej) musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) dokumenty wskazane w rozdz. X: pkt 2 ppkt a) – e), pkt 4 ppkt c) i IX. pkt 2 SIWZ - o ile dotyczy - musi złożyć każdy z Wykonawców (podmiotów) w swoim imieniu,
b) dokumenty wskazane w rozdz. X: pkt 1, pkt 3, pkt 4 a) i b) SIWZ - o ile dotyczy oraz pkt 6 - Wykonawcy składają łącznie.
7. Jeżeli w postępowaniu brać będzie udział spółka cywilna - a na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowana jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – należy złożyć dokumenty wymagane w rozdz. X pkt 2 ppkt c) i d) SIWZ dotyczące również spółki.
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.Spełniają warunki określone art.22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące :
1) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na sprzątaniu w budynkach lub na terenach zewnętrznych, o wartości brutto jednostkowej usługi w ciągu 12 miesięcy jej świadczenia nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych/wykonywanych usług , jak w zał. Nr 4 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
2) dysponowania osobami zdolnymi wykonać zamówienie
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej ( poza pracownikami Zamawiającego przewidzianymi do przejęcia w ramach warunków tego postępowania ) 13 osobami zdolnymi wykonać zamówienie.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia, jak w zał. nr 7 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN na jedno i więcej zdarzeń w zakresie określonym niniejszym zamówieniem wraz z zapłatą składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 400 000,00 PLN.
W przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum ) warunki będą uznane za spełnione, jeżeli wszyscy Wykonawcy spełnią warunek łącznie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 ppkt 1), 5 i 6) niniejszej SIWZ;
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę opublikowania ogłoszenia w Dz. U. UE). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. X. 2a, b, c, d, e) siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
3. Warunek przedmiotowy:
Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany stosować wdrożony system jakości świadczonych usług sprzątania w pomieszczeniach , zgodny z Normą PN-EN ISO, 9001:2009, która uwzględnia jakość systemu usług.
Zamawiający uzna też wcześniejszą normę - przed aktualizacją, która na dzień składania ofert będzie zachowywała swą ważność lub inny ważny dokument równoważny, który będzie wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości usług.
Dokument musi potwierdzać, że wykonawca ma wdrożony i stosuje system jakości usług sprzątania w budynkach. Do oferty należy załączyć ważne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie świadczenia usług sprzątania.
Jednocześnie Zamawiający informuje , że przedstawienie dokumentu lub oświadczenia nieprawdziwego wyczerpuje znamiona art. 297 KK ( wyłudzenie zamówienia publicznego – czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5)
II. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu oceny spełniania został podany w pkt VIII ppkt. 2 siwz:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz,
Wymagana forma dokumentu – oryginał
b) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów1) czy zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ ( w tym usługi wymagane jak w pkt. VIII.1.1) siwz )
Wymagana forma dokumentów:
- wykaz wykonanych usług - oryginał
- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz.
1. Dowodami, o których mowa są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1);
2. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt 1), może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817);
Uwaga:
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wg wzoru jak w zał. 7 do siwz
d) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz.
Uwaga !
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale finansowym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia (…) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz z informacją o udziale ( bądź nie ) tych podmiotów w realizacji zamówienia , wg wzoru jak w zał. nr 6 do siwz.
Wymagana forma oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby - oryginał
Wykonawca nie może posługiwać się zasobami innych podmiotów na poparcie warunku: sytuacji ekonomicznej!!!
III.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz.
Wymagana forma dokumentu – oryginał
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Aktualny odpis z właściwego rejestru wymagana forma dokumentu – kopia poświadczona „za godność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt. 1 h) siwz.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1h) siwz
e) dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp:
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331
z późn. zm.)
albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
Wymagana forma dokumentu – oryginał
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków , których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,( tj. na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej ) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia ( co powinno wynikać z treści zał. nr 6 ) to do oferty również w odniesieniu do tych podmiotów, należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. X.2a,b,c,d, SIWZ - w formie wymaganej, jak dla wykonawców.
IV.Dokumenty Wykonawców zagranicznych
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) pkt.X.2 b, c, d SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) Dokument(y) pod lit. a) i c) - winien(y) być wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaś dokument wymieniony pod lit. b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. W zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia pkt.2).
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

MOSIR/DN/NE/III DU/04.03 /1 / 2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 200 PLN
Warunki i sposób płatności: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej w cenie: 200.00 PLN za 1 egz, można nabyć na wniosek Wykonawcy, w następujący sposób:
a) bezpośrednio w siedzibie MOSiR w Kielcach przy ul. Żytniej 1, pok. Nr 5;
b) poprzez wysyłkę za pomocą firmy kurierskiej ( koszt wysyłki pokrywa Wykonawca).
Płatność: gotówką w kasie mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego lub przelewem na konto Zamawiającego w banku: ING Bank Śląski SA. Nr rachunku: 40 1050 1461 1000 0023 5341 5728
tytułem: SIWZ na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2014–2016 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego.
Zamawiający wystawia faktury VAT.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.12.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 2.12.2013 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

2. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale)
b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;
(oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza!!!)
c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy;
d) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - Zamawiający w odniesieniu do tych podmiotów żąda przedłożenia następujących dokumentów :
1) w przypadku warunków finansowych , o których mowa w Rozdziale VIII.ust.1.pkt.3) a i b SIWZ
- dokumentów wymienionych w Rozdziale X.3.d),e) siwz ( zaświadczenia z banku i polisy )
2) w przypadku warunku wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania zasobami ludzkimi dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - Zamawiający żąda przedstawienia:
- dokumentu w postaci ważnego zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi zgodnego z Normą PN-EN ISO, 9001:2009, która uwzględnia jakość systemu usług w zakresie świadczenia usług sprzątania.
Zamawiający uzna też wcześniejszą normę - przed aktualizacją, która na dzień składania ofert będzie zachowywała swą ważność lub inny ważny dokument równoważny, który będzie wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości usług. Dokument musi potwierdzać, że wykonawca ma wdrożony i stosuje system jakości usług sprzątania w budynkach.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 22

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.
2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
3)odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Pzp wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3.Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych,
2) uiszczono wpis.
5. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
6. Dokładne informacje dotyczące składania i rozpatrywania odwołań oraz skarg zawarte są w ustawie Pzp, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21.10.2013

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1 do 9 do siwz
Załączniki od 1 do 9 do siwz

Załącznik nr 10 do siwz
Załącznik nr 10 do siwz

Informacja o przesłaniu ogłoszenia

Kielce, dnia 21.10.2013 r.

 

INFORMACJA

( o przesłaniu do publikacji Ogłoszenia o zamówieniu )

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość w zł 200 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r ( tj: Dz. U. z 2013r poz. 907, 984, 1047 ): pn: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2014-2016 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego. 

 

Niniejszym Zamawiający informuje , że w dniu dzisiejszym tj: 21.10.2013r zostało przekazane do publikacji  w Dz. U. WE Ogłoszenie o zamówieniu w w/w postepowaniu,  o nr: 2013-142710.

Po otrzymaniu informacji o opublikowaniu  ogłoszenia – zamawiający niezwłocznie zamieści je na stronie internetowej: www.mosir.kielce.pl


Powrót Stron:  1