Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo-Sportowej pryz ul. Żytniej 1 od strony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 194985-2013 z dnia 2013-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1/ Mechaniczne karczowanie drzew. 2/Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, płyt chodnikowych i drogowych (trylinka), podbudowy z kruszywa łamanego, krawężników, ogrodzenia z prętów stalowych,...
Termin składania ofert: 2013-10-09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej.
Numer ogłoszenia: 466740 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194985 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Mechaniczne karczowanie drzew. 2/Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, płyt chodnikowych i drogowych (trylinka), podbudowy z kruszywa łamanego, krawężników, ogrodzenia z prętów stalowych, osłony śmietnika, budynku murowanego pokrytego papą na fundamencie betonowym o pow. zabudowy 187 m² i wysokości 4 m 3/ Wykonanie nawierzchni parkingu i drogi pożarowej z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 4/ Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 5/ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 6/ Wykonanie ogrodzenia z kształtowników zamkniętych 25x25 mm w ramach 40x40 mm wys. 1,0 m, bramy stalowej z kształtowników zamkniętych 25x25 mm wys. 1 m 7/ Wykonanie szlabanu parkingowego (hydrauliczny) o szerokości ramienia 5 m wraz z kompletnym osprzętem (blok napędowy, centrala sterująca, ramię prostokątne 5,5 m z elementami odblaskowymi, uchwyt mocowania ramienia: sprężyny wyważające..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.53-7, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janem Tyrała Budowlane Prace Izolacyjne Jan Tyrała pod adresem:, Ociesęki 87, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 356791,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 289701,64
 • Oferta z najniższą ceną: 289701,64 / Oferta z najwyższą ceną: 431533,72
 • Waluta: PLN.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 16.10.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej.

Niniejszym - działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,   Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu w wyniku   czynności  badania i oceny ofert została wybrana  oferta Nr 4 Wykonawcy:  Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan ,Ociesęki 87, 26-035 Raków

za cenę: 289 701,64 zł  ( słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden  64/100 )

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, zawiera najniższą cenę. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 5 ofert. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe “PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk

ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz

 

 

90,68

 

90,68

2

RÓG-BUD Usługi Budowlano-Remontowo-Handlowe Stanisław Róg

Huta Podłysica 26A, 26-004 Bieliny

 

93,70

 

93,70

3

TRASBUD BUDOWNICTWO

T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.

ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn

 

67,13

 

67,13

4

Budowlane Prace Izolacyjne
Tyrała Jan ,

Ociesęki 87, 26-035 Raków

 

100,00

 

100,00

5

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

Andrzej Michalski

ul. H. Mali 10, 25-630 Kielce

 

 

88,65

 

88,65

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3)  umowa zostanie zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj.  wcześniej niż  21  października 2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.06.2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 194985-2013 z dnia 2013-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1/ Mechaniczne karczowanie drzew. 2/Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, płyt chodnikowych i drogowych (trylinka), podbudowy z kruszywa łamanego, krawężników, ogrodzenia z prętów stalowych,...
Termin składania ofert: 2013-10-09


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 196311 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194985 - 2013 data 24.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego każdej z części..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego..

 

 

Zmiana treści SIWZ 25.09.2013

Kielce, dnia 25.09.2013 r.

 

Zmiana treści siwz

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony   południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 pzp – Zamawiający zmienia treść siwz, w ten sposób, że:

- Rozdz. VI. przyjmuje brzmienie: „Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej.
Numer ogłoszenia: 194985 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ Mechaniczne karczowanie drzew. 2/Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, płyt chodnikowych i drogowych (trylinka), podbudowy z kruszywa łamanego, krawężników, ogrodzenia z prętów stalowych, osłony śmietnika, budynku murowanego pokrytego papą na fundamencie betonowym o pow. zabudowy 187 m² i wysokości 4 m 3/ Wykonanie nawierzchni parkingu i drogi pożarowej z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 4/ Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 5/ Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 6/ Wykonanie ogrodzenia z kształtowników zamkniętych 25x25 mm w ramach 40x40 mm wys. 1,0 m, bramy stalowej z kształtowników zamkniętych 25x25 mm wys. 1 m 7/ Wykonanie szlabanu parkingowego (hydrauliczny) o szerokości ramienia 5 m wraz z kompletnym osprzętem (blok napędowy, centrala sterująca, ramię prostokątne 5,5 m z elementami odblaskowymi, uchwyt mocowania ramienia: sprężyny wyważające. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót został określony w: - Projekcie Budowlanym - zał. nr 10 do siwz - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 11 do siwz - Przedmiarach robót będących załącznikiem nr 12 do SIWZ Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp - w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do rozwiązań przyjętych w projekcie i przedmiarze robót pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą zgodne co do parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych i estetycznych z wymaganymi określonymi w siwz i załącznikach do siwz. Wykonawca stosując materiały i urządzenia równoważne zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp wykazać , że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu winien załączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki ( nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie) wraz załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych urządzeń i materiałów. W przypadku, gdy Wykonawca takiego wykazu nie dołączy do oferty zobowiązany będzie do wbudowania urządzeń i materiałów zgodnie z dokumentacja techniczną, o której mowa powyżej. Zaoferowanie materiałów i rozwiązań technologicznych niezgodnych z opisanymi przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze siwz. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i wyrobów technicznych posiadających odpowiednie aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej oraz atesty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004r.o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.881) Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze terenem przyszłych robót na obiekcie oraz uzyskać informacje, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie spraw merytorycznych zamówienia jest: Michalski Bogusław - insp. nadzoru bud. tel.: 41 3449239 w. 23 lub 692 005 123.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego każdej z części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.53-7, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej. 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8 ppkt 2 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych które potwierdzą wykonanie w ramach jednej umowy : - robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu parkingu o powierzchni minimum 1000 m2, o nawierzchni z kostki brukowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoby te muszą należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VIII.2. siwz ( w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy pzp ( co powinno wynikać z treści Wykazów jako zał. nr 4 i 5 do siwz ) należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewidywane zmiany istotnych postanowień umowy: a) w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień i przestojów wynikających z: - przyczyn organizacyjnych w trakcie bieżącej eksploatacji obiektu Zamawiającego, -działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, wystąpienie zjawisk atmosferycznych odbiegających od typowych dla pory roku, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót ( w tym minimum 4 dni ciągłego deszczu lub innych opadów ) - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -błędów w dokumentacji mających wpływ na realizację robót; -konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - udzielenia zamówień dodatkowych, których termin wykonania wpłynie na termin zakończenia zamówienia podstawowego. b) w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wykonania umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego - przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. - zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego przedmiaru robót. - zaistnieniem przesłanek do wykonania robót dodatkowych, koniecznych dla prawidłowego wykonania robót budowlanych. c) koniecznością zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania. Każda zmiana zostanie potwierdzona aneksem do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w cenie: 200 zł za 1 egz., można nabyć na wniosek Wykonawcy, bezpośrednio w siedzibie MOSiR w Kielcach ul. Żytnia 1,25-018, I p. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ zał. od 1 do 9 po zm. 25.09.13
SIWZ zał. od 1 do 9 po zm. 25.09.13

SIWZ z zał 1 do 9
SIWZ z zał 1 do 9

Zał.10.1 Strona tytułowa PP_SZ PB
Zał.10.1 Strona tytułowa PP_SZ PB

Zał.10.2 Opis techniczny PAB
Zał.10.2 Opis techniczny PAB

Zał.10.3 Opis techniczny PZT
Zał.10.3 Opis techniczny PZT

Zał.10.4 Rys 1 Orientacja
Zał.10.4 Rys 1 Orientacja

Zał.10.5 Rys 2 Zagospodarowanie terenu
Zał.10.5 Rys 2 Zagospodarowanie terenu

Zał.10.6 Rys 3 Profil podłużny
Zał.10.6 Rys 3 Profil podłużny

Zał.10.7 Rys 4 Szczegóły konstrukcyjne
Zał.10.7 Rys 4 Szczegóły konstrukcyjne

Zał.10.8 Oświadczenie o komplentności dokum.
Zał.10.8 Oświadczenie o komplentności dokum.

Zał.10.9 Strona tytułowa PP_SZ PW OGRODZENIE
Zał.10.9 Strona tytułowa PP_SZ PW OGRODZENIE

Zał.10.10 Opis techniczny PW-ogrodzenie
Zał.10.10 Opis techniczny PW-ogrodzenie

Zał.10.11 Rys 1 Orientacja
Zał.10.11 Rys 1 Orientacja

Zał.10.12 Rys 2 Zagospodarowanie terenu
Zał.10.12 Rys 2 Zagospodarowanie terenu

Zał.10.13 Strona tytułowa PP_SZ PW
Zał.10.13 Strona tytułowa PP_SZ PW

Zał.10.14 Opis techniczny PW
Zał.10.14 Opis techniczny PW

Zał.10.15 Rys 1 Orientacja
Zał.10.15 Rys 1 Orientacja

Zał.10.16 Rys 2 Zagospodarowanie terenu
Zał.10.16 Rys 2 Zagospodarowanie terenu

Zał.10.17 Rys 3 Profil podłużny
Zał.10.17 Rys 3 Profil podłużny

Zał.10.18 Rys 4 Przekroje poprzeczne
Zał.10.18 Rys 4 Przekroje poprzeczne

Zał.10.19 Rys 5 Szczegóły konstrukcyjne
Zał.10.19 Rys 5 Szczegóły konstrukcyjne

Zał.10.20 Wjazd.Wyjazd bezobsługowy
Zał.10.20 Wjazd.Wyjazd bezobsługowy

Zał.10.21 Schemat rozmieszczenia urządzeń
Zał.10.21 Schemat rozmieszczenia urządzeń

Zał.11.1 Strona tytułowa PP_SZ
Zał.11.1 Strona tytułowa PP_SZ

Zał.11.2 Zawartość opracowania
Zał.11.2 Zawartość opracowania

Zał.11.3 Wymagania ogólne
Zał.11.3 Wymagania ogólne

Zał. 11.4 Odtworzenie tres i punktów wysokościowych
Zał. 11.4 Odtworzenie tres i punktów wysokościowych

Zał.11.5 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i budynków
Zał.11.5 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i budynków

Zał.11.6 Podniesienie studzienek telekomunikacyjnych
Zał.11.6 Podniesienie studzienek telekomunikacyjnych

Zał.11.7 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalnych
Zał.11.7 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalnych

Zał.11.8 Wykonanie nasypów
Zał.11.8 Wykonanie nasypów

Zał.11.9 Podniesienie studzienki ściekowej, kratki ściekowej, zasuwy wodociągowej i gazowej
Zał.11.9 Podniesienie studzienki ściekowej, kratki ściekowej, zasuwy wodociągowej i gazowej

Zał.11.10 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Zał.11.10 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Zał.11.11 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Zał.11.11 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Zał.11.12 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zał.11.12 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zał.11.13 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Zał.11.13 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Zał.11.14 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i scieków
Zał.11.14 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i scieków

Zał.11.15 ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych
Zał.11.15 ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych

Zał.11.16 Krawężniki betonowe
Zał.11.16 Krawężniki betonowe

Zał.11.17 Chodniki z brukowej kostki betonowej
Zał.11.17 Chodniki z brukowej kostki betonowej

Zał.11.18 Betonowe obrzeża chodnikowe
Zał.11.18 Betonowe obrzeża chodnikowe

Zał.12 Przedmiar robót
Zał.12 Przedmiar robót

Powrót Stron:  1