: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych i urządze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 181767-2013 z dnia 2013-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej 90/70ºC zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku o pow. użytkowej 38,64 m², wysokość w świetle 3,10 m, kubatura 119,78 m³, obciążenie cieplne 4.149 W/m³< od...
Termin składania ofert: 2013-09-24


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową - Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 415460 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181767 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową - Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej 90/70ºC zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku o pow. użytkowej 38,64 m², wysokość w świetle 3,10 m, kubatura 119,78 m³, obciążenie cieplne 4.149 W/m³< od dopuszczalnego obciążenia 4.650 W/m³, kotłownia wyposażona w kocioł gazowy kondensacyjny typu C 330-500 ECO o mocy minimum 400 kW. Sterownia pogodowe- sterownik kotłowy i obiegów grzewczych typu DIEMATIC. Kocioł wyposażony w filtr zasysania powietrza (GS 20) oraz system neutralizacji kondensatu (pakiet DU 15), gaz ziemny w.g PN-87/C-96001, minimalne ciśnienie robocze gazu 20 mbar, zapotrzebowanie gazu Gh=49,6 Nm³/h , zasilanie kotła w gaz ziemny poprzez punkt redukcyjno- pomiarowy gazu na wschodniej ścianie budynku, instalację gazową wyposażoną w zlokalizowany na zewnątrz zawór szybkozamykający z głowicą elektromagnetyczną MAG-3 (element składowy systemu detekcji gazu w kotłowni), bufor gazowy DN250 L=2,5m, system detekcji i zabezpieczenia kotłowni przed skutkami nieszczelności instalacji gazowej Gazex wyposażony, oprócz zaworu z głowicą szybkozamykającą, w centralę typu MD-2-Z wraz z dwoma detektorami metanu DX-1,2 zlokalizowanymi pod stropem nad kotłem, oraz zespołem sygnalizacyjnym optyczno-akustycznym zlokalizowanym nad wejściem do kotłowni lub włączonym w system ostrzegania budynku. Odprowadzenie spalin z kotłowni odprowadzane będą dwupłaszczowym czopuchem i kominem do pracy w nadciśnieniu o średnicy nominalnej rury przewodowej fi 180 mm o wysokości ca. 6,6m npt. Komin mocowany do ściany budynku. Uzdatnianie wody za pomocą stacji zmiękczania wody typu Cosmo Water Home 22 lub równoważną o maksymalnym natężeniu przepływu 2,0 m³/h. Stacja z filtrem mechanicznym z funkcją płukania wstecznego typu Cosmo CLEAN 1 lub o równoważnych parametrach techniczno- jakościowych. Kotłownię wyposażono w instalację elektryczną i sterowania, wentylację grawitacyjną - nawiew za pomocą czerpni ściennej na kanale stalowym ok. 30 cm nad posadzką kotłowni, instalację wod-kan i c.w.u 4.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwem Wielobranżowym HOLDING Sp. z o. o., ul. Krakowska 186, 25-705 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 394772,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 172199,88
 • Oferta z najniższą ceną: 172199,88 / Oferta z najwyższą ceną: 290228,39
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty po powtórzeniu czynności

Kielce, dnia 03.10.2013 r.

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych  i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową – Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach.

 


  Zawiadomienie o wyborze oferty

 

W wyniku powtórzenia i badania ofert  w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 4 Wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HOLDING” Sp. z o. o. ul. Krakowska 186, 25-705 Kielce,

 

za cenę: 172 199,88 zł  ( słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć  88/100 )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zawiera najniższą cenę. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Nie wykluczono żadnego wykonawcy, odrzucono 1 ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

2

ENERGIA-CIEPŁO Sp. z o. o.

Leszczyny 103 „C”, 26-008 Górno

tel./fax:  41/ 302-25-75

67,22

67,22

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

„CLAUDIA”

ul. Szydłówek Górny 12, 25-411 Kielce

tel./fax:  41/ 330-50-95

89,30

89,30

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„HOLDING” Sp. z o. o.

ul. Krakowska 186, 25-705 Kielce

fax: 41/ 368-42-52

100,00

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  9 października 2013 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 25.09.2013 r.

 

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.  Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych  i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową – Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach.

 

1.      Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 4 Wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HOLDING” Sp. z o. o. ul. Krakowska 186, 25-705 Kielce,

 

za cenę: 172 199,88 zł  ( słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć  88/100 )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zawiera najniższą cenę. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Nie wykluczono żadnego wykonawcy, odrzucono 1 ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

2

ENERGIA-CIEPŁO Sp. z o. o.

Leszczyny 103 „C”, 26-008 Górno

tel./fax:  41/ 302-25-75

67,22

67,22

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

„CLAUDIA”

ul. Szydłówek Górny 12, 25-411 Kielce

tel./fax:  41/ 330-50-95

89,30

89,30

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„HOLDING” Sp. z o. o.

ul. Krakowska 186, 25-705 Kielce

fax: 41/ 368-42-52

100,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  1 października 2013 r.

 

              2.      Zawiadomienie

       ( o odrzuceniu oferty)

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.2 ustawy pzp - w imieniu Zamawiającego uprzejmie informuję, że w niniejszym postępowaniu  - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy pzp –została  o d r z u c o n a   Oferta nr 1 Wykonawcy: Wierzbicki – Instalacje Technika Grzewcza i Sanitarna Tomasz Wierzbicki, ul. Krótka 1, 26-026 Morawica

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.06.2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 181767-2013 z dnia 2013-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej 90/70ºC zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku o pow. użytkowej 38,64 m², wysokość w świetle 3,10 m, kubatura 119,78 m³, obciążenie cieplne 4.149 W/m³< od...
Termin składania ofert: 2013-09-24


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 187475 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181767 - 2013 data 09.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej 90/70ºC zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku o pow. użytkowej 38,64 m², wysokość w świetle 3,10 m, kubatura 119,78 m³, obciążenie cieplne 4.149 W/m³< od dopuszczalnego obciążenia 4.650 W/m³, kotłownia wyposażona w kocioł gazowy kondensacyjny typu C 330-500 ECO o mocy 497 kW..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej 90/70ºC zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku o pow. użytkowej 38,64 m², wysokość w świetle 3,10 m, kubatura 119,78 m³, obciążenie cieplne 4.149 W/m³< od dopuszczalnego obciążenia 4.650 W/m³, kotłownia wyposażona w kocioł gazowy kondensacyjny typu C 330-500 ECO o mocy minimum 400 kW..

 

Zmiana treści SIWZ 16.09.2013

Kielce, dnia 16.09.2013 r.

 

Zmiana treści siwz

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych  i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową – Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 pzp – Zamawiający zmienia treść siwz, w ten sposób, że:

- Rozdz. II. Pkt.2 zdanie pierwsze przyjmuje brzmienie: „Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej 90/70ºC zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku o pow. użytkowej 38,64 m², wysokość w świetle 3,10 m, kubatura 119,78 m³, obciążenie cieplne 4.149 W/m³< od dopuszczalnego obciążenia 4.650 W/m³, kotłownia  wyposażona w kocioł gazowy kondensacyjny typu C 330-500 ECO o mocy minimum  400 kW.”

Pytania i wyjasnienia do siwz z dnia 16.09.2013

Kielce, 16.09.2013 r.

Pytania i wyjaśnienia do siwz

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.  Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych  i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową – Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach.

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję, że:  w dniu 13.09.2013 r. wpłynęło  do Zamawiającego pytanie  od Wykonawców w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , których treść  zamieszczamy poniżej:

 

„Posiadamy referencje na wykonanie kotłowni gazowej o mocy 500 KW, oraz list referencyjny na wykonanie kotłowni gazowej kondensacyjnej o mocy 420 KW, która nie różni się w sensie technicznym parametrów od wykonania takiej samej kotłowni o mocy 500 KW.

Jeżeli przedłożymy list referencyjny na wykonanie kotłowni kondensacyjnej o mocy 420 KW i list referencyjny na wykonanie kotłowni gazowej o mocy odpowiadającej warunkom wymaganym w niniejszym przetargu, czy Zamawiający uzna, że spełniliśmy warunki stawiane w postępowaniu przetargowym.”

1. Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający zmienia treść SIWZ i dopuszcza wykonanie kotłowni kondensacyjnej o mocy minimum 400 kW.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową - Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 181767 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową - Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej 90/70ºC zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku o pow. użytkowej 38,64 m², wysokość w świetle 3,10 m, kubatura 119,78 m³, obciążenie cieplne 4.149 W/m³< od dopuszczalnego obciążenia 4.650 W/m³, kotłownia wyposażona w kocioł gazowy kondensacyjny typu C 330-500 ECO o mocy 497 kW. Sterownia pogodowe- sterownik kotłowy i obiegów grzewczych typu DIEMATIC. Kocioł wyposażony w filtr zasysania powietrza (GS 20) oraz system neutralizacji kondensatu (pakiet DU 15), gaz ziemny w.g PN-87/C-96001, minimalne ciśnienie robocze gazu 20 mbar, zapotrzebowanie gazu Gh=49,6 Nm³/h , zasilanie kotła w gaz ziemny poprzez punkt redukcyjno- pomiarowy gazu na wschodniej ścianie budynku, instalację gazową wyposażoną w zlokalizowany na zewnątrz zawór szybkozamykający z głowicą elektromagnetyczną MAG-3 (element składowy systemu detekcji gazu w kotłowni), bufor gazowy DN250 L=2,5m, system detekcji i zabezpieczenia kotłowni przed skutkami nieszczelności instalacji gazowej Gazex wyposażony, oprócz zaworu z głowicą szybko-zamykającą, w centralę typu MD-2-Z wraz z dwoma detektorami metanu DX-1,2 zlokalizowanymi pod stropem nad kotłem, oraz zespołem sygnalizacyjnym optyczno-akustycznym zlokalizowanym nad wejściem do kotłowni lub włączonym w system ostrzegania budynku. Odprowadzenie spalin z kotłowni odprowadzane będą dwupłaszczowym czopuchem i kominem do pracy w nadciśnieniu o średnicy nominalnej rury przewodowej fi 180 mm o wysokości ca. 6,6m npt. Komin mocowany do ściany budynku. Uzdatnianie wody za pomocą stacji zmiękczania wody typu Cosmo Water Home 22 lub równoważną o maksymalnym natężeniu przepływu 2,0 m³/h. Stacja z filtrem mechanicznym z funkcją płukania wstecznego typu Cosmo CLEAN 1 lub o równoważnych parametrach techniczno- jakościowych. Kotłownię wyposażono w instalację elektryczną i sterowania, wentylację grawitacyjną - nawiew za pomocą czerpni ściennej na kanale stalowym ok. 30 cm nad posadzką kotłowni, instalację wod-kan i c.w.u Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót został określony w: - Projekcie Budowlanym - zał. nr 10 do siwz - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 11 do siwz - Przedmiarach robót będących załącznikiem nr 12 do SIWZ. Wszelkie prace demontażowe istniejącej instalacji grzewczej należy prowadzić zabezpieczając bieżącą dostawę energii cieplnej przez MPEC Kielce. Z chwilą wykonania przez Zakład Gazowniczy przyłącza gazowego należy dokonać wpinki do nowej instalacji gazowej. W przedmiot zamówienia nie wchodzi wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, która będzie wykonana w odrębnym zamówieniu po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Zakład Gazowniczy. Uruchomienie technologiczne kotłowni nastąpi po wykonaniu przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej. W związku z sytuacją ew. braku możliwości przyłączenia budowanej kotłowni do sieci zewnętrznej gazowej ( inwestycja jest w trakcie realizacji przez PGNiG , przewidywany termin : w I kw. 2014r ) - wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego, będzie pomniejszone o czynności wycenione w tym zamówieniu, a związane z przeprowadzeniem prób i rozruchu kotłowni. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp - w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do rozwiązań przyjętych w projekcie i przedmiarze robót pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą zgodne co do parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych i estetycznych z wymaganymi określonymi w siwz i załącznikach do siwz. Wykonawca stosując materiały i urządzenia równoważne zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp wykazać , że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu winien załączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki ( nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie) wraz załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych urządzeń i materiałów. W przypadku, gdy Wykonawca takiego wykazu nie dołączy do oferty - zobowiązany będzie do wbudowania urządzeń i materiałów zgodnie z dokumentacja techniczną, o której mowa powyżej. Zaoferowanie materiałów i rozwiązań technologicznych niezgodnych z opisanymi przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze siwz. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i wyrobów technicznych posiadających odpowiednie aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej oraz atesty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004r.o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.881) Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze terenem przyszłych robót na obiekcie oraz uzyskać informacje, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie spraw merytorycznych zamówienia jest: Przemysław Chmiel - zastępca kierownika Zespołu Krytych Pływalni MOSiR - Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 Tel: 41 260-53-53, lub 784 422957..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego każdej z części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 ( słownie: dziesięć tysięcy zł) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową - Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach. 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8 ppkt 2 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych które potwierdzą wykonanie : - robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym co najmniej dwóch robót budowlanych, z których każda polega na wykonaniu kotłowni gazowej - w tym kotłowni z co najmniej jednym kotłem kondensacyjnym o mocy minimum 500 kW każdy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • a) Wykonawca musi wykazać że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. b) Wykonawca musi wykazać że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej. Osoby te muszą należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w sytuacji zastosowania przez Wykonawcę w ofercie równoważnych materiałów i urządzeń - Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą: wykazu zawierającego opis materiałów i urządzeń równoważnych ( z podaniem nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie) wraz załączeniem charakterystyk, fotografii oraz innych dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych urządzeń i materiałów. Wymagana forma dokumentu - wykaz: oryginał, pozostałe w kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VIII.2. siwz ( w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy pzp ( co powinno wynikać z treści Wykazów jako zał. nr 4 i 5 do siwz ) należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewidywane zmiany istotnych postanowień umowy: a) w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień i przestojów wynikających z: - przyczyn organizacyjnych w trakcie bieżącej eksploatacji obiektu Zamawiającego, -działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, wystąpienie zjawisk atmosferycznych odbiegających od typowych dla pory roku, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -błędów w dokumentacji mających wpływ na realizację robót; -konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - zamówień dodatkowych, których termin wykonania wpłynie na termin zakończenia zamówienia podstawowego. b) w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wykonania umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego - przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. - zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego przedmiaru robót. - zaistnieniem przesłanek do wykonania robót dodatkowych, koniecznych dla prawidłowego wykonania robót budowlanych. c) koniecznością zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania. Każda zmiana zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie: 200 zł za 1 egz, można nabyć na wniosek Wykonawcy, w siedzibie MOSiR w Kielcach przy ul. Żytniej 1, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia1, I p. Sekretariat 25-018 Kielce.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
w załączeniu do pobrania ze strony SIWZ z załącznikami od 1 do 9

 

Załączniki:

SIWZ zał. od 1 do 9 po zm. 16.09.13
SIWZ zał. od 1 do 9 po zm. 16.09.13

SIWZ z załącznikami od od 1 do 9
SIWZ z załącznikami od od 1 do 9

Zał. 10.1 Przebud. i moder. sieci przył.
Zał. 10.1 Przebud. i moder. sieci przył.

Zał. 10.2 Rzut poziomy - Kotłownia
Zał. 10.2 Rzut poziomy - Kotłownia

Zał. 10.3 Przekrój A-A - Kotłownia
Zał. 10.3 Przekrój A-A - Kotłownia

Zał. 10.4 Przekrój B-B - Kotłownia
Zał. 10.4 Przekrój B-B - Kotłownia

Zał. 10.5 Elewacje - Kotłownia
Zał. 10.5 Elewacje - Kotłownia

Zał. 10.6 Opis do proj. budow. kotłowni
Zał. 10.6 Opis do proj. budow. kotłowni

Zał. 10.7 Plan instalacji elektrycznych
Zał. 10.7 Plan instalacji elektrycznych

Zał. 10.8 Schemat instalacji elektrycznej
Zał. 10.8 Schemat instalacji elektrycznej

Zał. 10.9 Schemat montażowy rozdzielni
Zał. 10.9 Schemat montażowy rozdzielni

Zał. 10.10 Schemat połączenia przew. na listwie nr 1
Zał. 10.10 Schemat połączenia przew. na listwie nr 1

Zał. 10.11 Schemat sygnalizacji awarii
Zał. 10.11 Schemat sygnalizacji awarii

Zał. 10.12 Opis do proj. elektrycznego kotłowni
Zał. 10.12 Opis do proj. elektrycznego kotłowni

Zał. 10.13 Schemat technologiczny kotłowni
Zał. 10.13 Schemat technologiczny kotłowni

Zał. 10.14 Rzut kotłowni
Zał. 10.14 Rzut kotłowni

Zał. 10.15 Przekrój A-A kotłowni
Zał. 10.15 Przekrój A-A kotłowni

Zał. 10.16 Przekrój B-B kotłowni
Zał. 10.16 Przekrój B-B kotłowni

Zał. 10.17 Elewacja wschodnia
Zał. 10.17 Elewacja wschodnia

Zał. 10.18 Opis do proj. technologicznego kotłowni
Zał. 10.18 Opis do proj. technologicznego kotłowni

Zał. 10.19 Projekt zagospodarowania terenu
Zał. 10.19 Projekt zagospodarowania terenu

Zał. 10.20 Instalacja gazowa- rzut piwnic
Zał. 10.20 Instalacja gazowa- rzut piwnic

Zał. 10.21 Schemat rozwinięcia instalacji gazowej
Zał. 10.21 Schemat rozwinięcia instalacji gazowej

Zał. 10.22 Przekrój kotłowni
Zał. 10.22 Przekrój kotłowni

Zał. 10.23 Lokalizacja szafek gazowych - elew. wsch.
Zał. 10.23 Lokalizacja szafek gazowych - elew. wsch.

Zał. 10.24 Punkt redukcyjny z głowicą MAG3
Zał. 10.24 Punkt redukcyjny z głowicą MAG3

Zał. 10.25 Opis do proj. wewn. instal. gazowej
Zał. 10.25 Opis do proj. wewn. instal. gazowej

Zał. 10.26 Projekt zagospodarowania terenu
Zał. 10.26 Projekt zagospodarowania terenu

Zał. 10.27 WP Mosir2
Zał. 10.27 WP Mosir2

Zał. 10.28 WP Mosir3
Zał. 10.28 WP Mosir3

Zał. 10.29 WP Mosir
Zał. 10.29 WP Mosir

Zał. 10.30 Inform. BiOZ
Zał. 10.30 Inform. BiOZ

Zał. 11 STWiOR
Zał. 11 STWiOR

Zał. 12.1 PR - instalacje elektryczne
Zał. 12.1 PR - instalacje elektryczne

Zał. 12.2 PR - technologia, inst. sanitarne
Zał. 12.2 PR - technologia, inst. sanitarne

Zał. 12.3 PR - branża budowlana
Zał. 12.3 PR - branża budowlana

Powrót Stron:  1