Wykonanie rozkładanych trybun w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 308890-2013 z dnia 2013-08-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Zaprojektowanie i wykonanie trybun rozkładanych w Hali legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach na 306 miejsc. Zamówienie będzie realizowane w formule: zaprojektuj i wykonaj. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:...
Termin składania ofert: 2013-08-19


Kielce: Wykonanie rozkładanych trybun w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 362850 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308890 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie rozkładanych trybun w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r. Nr. 202 poz. 2072 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego; b) wykonanie trybun rozkładanych na 306 miejsc. c) dostawę i montaż trybun w hali sportowej Zamawiającego. d) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 -ch egz. e) opracowanie instrukcji użytkowania trybun f) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi użytkowania wykonanych trybun.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9, 45.22.32.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AVA SEATS Sp. z o. o., Ul. Kolejowa 20, 34-325 Łodygowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 199840,00
 • Oferta z najniższą ceną: 199840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 318939,00
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce dnia 2 września 2013r

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z  2013  poz. 907 / na:Wykonanie rozkładanych trybun w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana   oferta  Nr 2  Wykonawcy:  AVA SEATS  Sp.  z  o. o.  34-325  Łodygowice, Ul. Kolejowa  20,  za cenę: 199  840,00 zł brutto

( sł: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100 )

Uzasadnienie 

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia                   i dokumenty żądane w siwz . Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

                                                                                             

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

WAMAT Sp. z o.o.

Podleszany 186

39-300 Mielec

 

62,65

 

62,65

2

AVA SEATS Sp.  z  o. o.

Ul. Kolejowa  20

34-325  Łodygowice

 

100,00

 

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż   7 .09.2013r

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Wykonanie rozkładanych trybun w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 308890 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie rozkładanych trybun w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie trybun rozkładanych w Hali legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach na 306 miejsc. Zamówienie będzie realizowane w formule: zaprojektuj i wykonaj. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r. Nr. 202 poz. 2072 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego; b) wykonanie trybun rozkładanych na 306 miejsc. c) dostawę i montaż trybun w hali sportowej Zamawiającego. d) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 -ch egz. e) opracowanie instrukcji użytkowania trybun f) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi użytkowania wykonanych trybun Wymiary trybuny zgodnie z załączonym szkicem ( zał. nr 10 do siwz ) : - gł. trybuny po rozłożeniu- 509,00 - szer. rzędu - 81,50 - rząd ostatni na wysokości- 204,00 Pozostałe wymagania: - siedziska i oparcia powinny być wykonane z polipropylenu - krzesło składane, o stalowej konstrukcji malowanej proszkowo - wymiary siedziska: szer.47-52 cm, gł.39 -41 cm - oparcie ponumerowane, samoczynnie składane - wys. oparcia 30-45 cm, - teleskopowe poręcze boczne - sześć rzędów krzeseł 1.Wysokość stopni, szerokość i głębokość a także sposób zamocowania siedzisk (odległość między rzędami, odległość między siedziskami w szeregu), oddzielenie sektorów schodami jako drogę ewakuacyjną, muszą odpowiadać wymogom określonym przez Prawo Budowlane 2. Powierzchnia siedzisk powinna być gładka, zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglone krawędzie oraz charakteryzować się wysoką odporność na akty wandalizmu. 3. Siedziska powinny być w kolorze żółtym , muszą posiadać atest potwierdzający trudno zapalność oraz atest zgodności z polską normą w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas spalania. 4. Konstrukcja nośna trybun musi być zaprojektowana i wykonana w sposób nie naruszający posadzki sportowej drewnianej. Wymagamy aby po wysunięciu trybuny teleskopowej siedziska były w stanie złożonym (jak siedziska kinowe). Rozkładanie i składanie musi odbywać się w łatwy sposób, tak że niższe rzędy wysuwają się z pod rzędów wyższych w zależności od bieżących potrzeb. Cała trybuna musi wyjechać z wnęki tak aby osoby siedzące na najwyższym rzędzie nie miały możliwości uderzenia się o sufit wnęki. Na całej długości z tyłu najwyższego rzędu zamocować barierę uniemożliwiającą wypadnięciu osób. Przy skrajnych bocznych siedziskach zamontować bariery teleskopowe zapobiegające upadkowi osób. Konstrukcja trybun stalowa z profili zamkniętych malowanych proszkowo, podłoga z płyty OSB pokryta antypoślizgowym PCV, zespoły jezdne na łożyskach rolkowych pokrytych elastomerem, poręcz boczna- rura fi 35mm malowana proszkowo. Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry w tym wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót został określony w: - Programie Funkcjonalno-użytkowym- stanowiącym załącznik nr 10 do siwz. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp - w stosunku do użytych wyrobów i materiałów Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do rozwiązań przyjętych w PFU, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą zgodne co do parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych i estetycznych z wymaganymi określonymi w siwz i załącznikach do siwz. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności załączając do oferty dokumenty potwierdzające wymogi Zamawiającego zawarte w niniejszej siwz ( w tym: atesty na krzesła ) Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i wyrobów technicznych posiadających odpowiednie aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej oraz atesty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004r.o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.881) Siedziska musza posiadać atest potwierdzający trudno zapalność oraz atest zgodności z polską normą w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas spalania. W celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu Hali Legionów wraz z niezbędnymi pomiarami miejsca projektowanych trybun. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie spraw merytorycznych zamówienia jest: Dariusz Misiorowski - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Boczna 15 - Tel: 41 348 09 43 lub 662 019080..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9, 45.22.32.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 7 300,00 pln ( słownie: siedem tysięcy trzysta zł) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Wykonanie rozkładanych trybun w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych które potwierdzą wykonanie w ramach jednej umowy : - robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym co najmniej 1 roboty polegającej na: wykonaniu i zamontowaniu rozkładanych trybun, na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł brutto. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi należeć do właściwej izby samorządu zawodowego Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • cena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający - w stosunku do materiałów z jakich wykonane są krzesła - żąda przedłożenia wraz z ofertą: atestu potwierdzającego trudno zapalność oraz atestu zgodności z polską normą w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas spalania. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VIII.2. siwz ( w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy pzp ( co powinno wynikać z treści Wykazów jako zał. nr 4 i 5 do siwz ) należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewidywane zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w tym: - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności ( utrudnienia w czasie montażu trybun związane np. z organizacją na Hali imprez sportowych ); Każda zmiana postanowień w tym zakresie zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu- do pobrania ze strony internetowej:

- SIWZ z załącznikami od 1 do 9

- Zał. nr 10.do SIWZ:  Program Funkcjonalno - Użytkowy

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 9
SIWZ z zał. od 1 do 9

Załącznik nr 10 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik nr 10 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy

Powrót Stron:  1