Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane jako zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce: Roboty budowlane jako zamówienie uzupełniające dot. zamówienia pn: Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego, naprawa elewacji budynku hotelowo - sportowego wraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów ul. Boczna 15 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 302432 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane jako zamówienie uzupełniające dot. zamówienia pn: Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego, naprawa elewacji budynku hotelowo - sportowego wraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów ul. Boczna 15 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie parkingu wewnętrznego z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z podbudową. Wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 4 cm wraz z podbudową. Renowacja balustrad i ogrodzenia stadionu. Wykonanie elewacji budynku Hotelowo- Sportowego. Uzupełnienie okładzin z piaskowca murków oporowych. Wykonanie elewacji bud. W-C, sędziowskiego wraz z malowaniem ścian wewnętrznych. Zamontowanie siedzisk na trybunach wraz z konstrukcją wsporczą stalową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.44.22.00-9, 45.21.22.24-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan, Raków, 26-035 Ociesęki 87, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 201663,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 247743,66
  • Oferta z najniższą ceną: 247743,66 / Oferta z najwyższą ceną: 247743,66
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie uzupełniające na roboty budowlane polega na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju co roboty w zamówieniu podstawowym, które zostało udzielone w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu do zamówienia podstawowego, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.

Powrót Stron:  1