II przetarg: Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 239388-2013 z dnia 2013-06-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Zamówienie jest podzielone na 2 części: cz. I. Dostawa traktora ogrodowego, kosiarki spalinowej i elektrycznej, odśnieżarki spalinowej. Opis Cz. I. zamówienia: 1. Traktorek ogrodowy z kosiarką i koszem na trawę - szt.2 Miejsce...
Termin składania ofert: 2013-07-02


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 136835 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239388 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie jest podzielone na 2 części: cz. I. Dostawa traktora ogrodowego, kosiarki spalinowej i elektrycznej, odśnieżarki spalinowej. Opis Cz. I. zamówienia: 1. Traktorek ogrodowy z kosiarką i koszem na trawę - szt.2 Miejsce dostawy: - Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Bocznej 15 - 1 szt. - Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Szczecińskiej 1- 1 szt. 2. Odśnieżarka spalinowa dwustopniowa- szt.1 Miejsce dostawy: Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Bocznej 15 - 1 szt. 3. Kosiarka elektryczna z koszem na trawę - szt. 1 Miejsce dostawy: Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Bocznej 15; 4. Kosiarka spalinowa trzyfunkcyjna z napędem i koszem na trawę - szt. 3. Miejsce dostawy: - Stadion Piłkarski MOSiR przy Ściegiennego 8 - 1 szt; - Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 - 1 szt. - Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 - 1 szt. cz. II: Dostawa skaryfikatora, szczotek drewnianych do urządzenia terra brush, kompletu bolców do aeratora terra spike. Opis Cz. II. zamówienia: 1. Skaryfikator/ wertykulator - szt. 1 Urządzenie musi współpracować z ciągnikami rolniczymi typu Shibaura ST333 bądź Shibaura ST445. 2. Komplet szczotek drewnianych mocowanych do urządzenia terra brush (czarne sztywne) - 1kpl 3. Komplet bolców 24 szt. do wykonywania aeracji do aeratora terra spike g160 o długości 220 mm i średnicy 12 mm- 1 kpl Miejsce dostawy: Stadion Piłkarski MOSiR przy Ściegiennego 8..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.31.00.00-9, 16.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: cz. I. Dostawa traktora ogrodowego, kosiarki spalinowej i elektrycznej, odśnieżarki spalinowej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH Jacek Gliździński, ul. Radlińska 3, 25-330 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21747,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26750,00
 • Oferta z najniższą ceną: 26750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36100,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: cz. II: Dostawa skaryfikatora, szczotek drewnianych do urządzenia terra brush, kompletu bolców do aeratora terra spike.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIAL Spółka Jawna W. Kimber. B.Kimber, ul. Boguchwały1, 71-531 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28862,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34858,20
 • Oferta z najniższą ceną: 34858,20 / Oferta z najwyższą ceną: 34858,20
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze ofert na cz.I i II.

Kielce, dnia 03.07.2013 r. 

Zawiadomienie o wyborze ofert

Dot. II postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie ustawy Pzp, na :  Dostawę urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów MOSiR w Kielcach.

Cz. I. Dostawa traktora ogrodowego, kosiarki spalinowej i elektrycznej, odśnieżarki spalinowej.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 4 Wykonawcy: 

PUH Jacek Gliździński, ul. Radlińska 3, 25-330 Kielce, za cenę: 26 750,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt  00/100 )

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zawiera najniższą cenę. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.W postępowaniu złożono 3 oferty. Nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Cz. I.                                                                                                

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

MARABUT Sp. z o.o.

32-070 Czernichów 451 k/Krakowa

74,10

74,10

3

Zakład Usługowo – Handlowy

„ELKOT” Krzysztof  Kotkowski

ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom

82,30

82,30

4

PUH Jacek Gliździński 

ul. Radlińska 3, 25-330 Kielce

100,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3) i 3a) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty.

 


Cz. II: Dostawa skaryfikatora, szczotek drewnianych do urządzenia terra brush, kompletu bolców do aeratora terra spike.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 4 Wykonawcy: 

SIAL Spółka Jawna  W. Kimber. B.Kimber, ul. Boguchwały1, 71-531 Szczecin, za cenę: 34 858,20 zł   ( słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem  20/100 )

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 1 ofertę. Nie wykluczono wykonawcy, nie odrzucono oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Cz. II.                                                                                                          

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

2

SIAL Spółka Jawna  W. Kimber. B.Kimber

ul. Boguchwały1, 71-531 Szczecin

100,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.1a) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty.

Pytania i wyjasnienia do siwz

Kielce dnia 24 czerwca 2013r 

Pytania i wyjaśnienia do siwz

Dot.  II postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie ustawy Pzp, na :  Dostawę urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów MOSiR w Kielcach.

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję, że:  w dniu 21 czerwca 2013r     do Zamawiającego wpłynęło pytanie  od Wykonawcy w sprawie treści SIWZ , którego treść  zamieszczamy poniżej:

„…Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy dopuszcza zaproponowanie w części II zamówienia w punkcie 2-kompletu szczotek z tworzywa zamiast kompletu szczotek drewnianych…”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający dopuszcza  złożenie ofert  na sprzęt wymieniony w pkt. 2,  II  części zamówienia, tj:  „..Komplet szczotek drewnianych mocowanych do urządzenia terra brush   (czarne sztywne) - 1kpl…”  na :

- Komplet szczotek z tworzywa mocowanych do urządzenia terra brush             ( sztywne włosie ) – 1kpl.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 239388 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie jest podzielone na 2 części:

cz. I. Dostawa traktora ogrodowego, kosiarki spalinowej i elektrycznej, odśnieżarki spalinowej.

Opis Cz. I. zamówienia: 1. Traktorek ogrodowy z kosiarką i koszem na trawę - szt.2 Miejsce dostawy: - Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Bocznej 15 - 1 szt. - Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Szczecińskiej 1- 1 szt. 2. Odśnieżarka spalinowa dwustopniowa- szt.1 Miejsce dostawy: Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Bocznej 15 - 1 szt. 3. Kosiarka elektryczna z koszem na trawę - szt. 1 Miejsce dostawy: Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Bocznej 15; 4. Kosiarka spalinowa trzyfunkcyjna z napędem i koszem na trawę - szt. 3. Miejsce dostawy: - Stadion Piłkarski MOSiR przy Ściegiennego 8 - 1 szt; - Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 - 1 szt. - Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 - 1 szt.

 cz. II: Dostawa skaryfikatora, szczotek drewnianych do urządzenia terra brush, kompletu bolców do aeratora terra spike.

Opis Cz. II. zamówienia: 1. Skaryfikator/ wertykulator - szt. 1 Urządzenie musi współpracować z ciągnikami rolniczymi typu Shibaura ST333 bądź Shibaura ST445. 2. Komplet szczotek drewnianych mocowanych do urządzenia terra brush (czarne sztywne) - 1kpl 3. Komplet bolców 24 szt. do wykonywania aeracji do aeratora terra spike g160 o długości 220 mm i średnicy 12 mm- 1 kpl Miejsce dostawy: Stadion Piłkarski MOSiR przy Ściegiennego 8.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.31.00.00-9, 16.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków, sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków, sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków, sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków, sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. b) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują dokonanie istotnych zmian umowy: - w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, wystąpienie zjawisk atmosferycznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania dostawy. 2.Zmiana terminu realizacji umowy, spowodowana wystąpieniem przesłanki, o której mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem §5 ust. 2. wymaga potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy. 3.Niedopuszczalne są inne zmiany postanowień umowy które skutkowałyby koniecznością zmiany treści oferty Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. pok. nr 5; cena za 1egz 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu: do pobrania ze strony- SIWZ z zał. 1-5

Załączniki:

SIWZ II z zał. od 1 do 5
SIWZ II z zał. od 1 do 5

Powrót Stron:  1