Wykonanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym wraz z robotami malarskimi Stadio

Uniewaznienie postępowania

Kielce dnia 26 czerwca 2013r

MOSiR/ DN/NE/II RB/ 04.03/3 /2013

UNIEWAŻNIENIE  POSTEPOWANIA

Dot. postepowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Pzp, pn: Wykonanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym  wraz z robotami malarskimi Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.    

Nr: 106843 - 2013

Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp .

Uzasadnienie

Nie złożono żadnej oferty  w postepowaniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp .

Zmiana treści SIWZ 21.06

 

Kielce dnia 21 czerwca 2013r

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

25-018 KIELCE UL. ŻYTNIA 1

Tel./faks/ 41 3449239, 41 3440375

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamówienia@mosir.kielce.pl

MOSiR /DN/NE/ IIRB /04.03/ 3 / 2013

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym  wraz z robotami malarskimi Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8   w Kielcach.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp - Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści siwz w  w/w postepowaniu w ten sposób, że: 

- zwiększa zakres i uzupełnia opis przedmiotu zamówienia  o pozycje 1 i 2 Przedmiaru robót, jako  załącznika nr 10. A) -   w uzupełnieniu Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 10 do  SIWZ.

- w  ROZDZ. III. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  zdanie : „…Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ…” przyjmuje  treść:„… Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 i 10A) do SIWZ…”

- W ROZDZ. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, zmienia się treść zadania w pkt. 2.2) w ten sposób, że przyjmuje ono brzmienie:

2) szczegółowego kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą  kalkulacji szczegółowej, opartej na przedmiarze robót, stanowiącym  zał.  10 i  10A)   do SIWZ,

Powyższa zmiany powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w pkt. II.1.4).

W załączeniu: (do pobrania):

- załącznik nr 10A) do siwz- uzupełnienie przedmiaru robót.

Załączniki:

Załącznik nr 10A) do SIWZ
Załącznik nr 10A) do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.06.2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 106843-2013 z dnia 2013-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1/ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,5 mm 2/ Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm 3/ Podkład betonowy z betonu B-15 gr. 10 cm 4/...
Termin składania ofert: 2013-06-26


Numer ogłoszenia: 238942 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106843 - 2013 data 11.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,5 mm 2/ Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm 3/ Podkład betonowy z betonu B-15 gr. 10 cm 4/ Wykonanie posadzki jednowarstwowej dla obciążeń średnich np. weber. floor 4610 Duro- Top (ABS 410 Duro Top) gr. 8 mm zgodnie z PN- EN 13813, reakcja na ogień A2fi-s1, wytrzymałość na ściskanie 40/N/mm² EN 13892-2, wytrzymałość na zginanie 12 N/mm² EN 13892-2, odporność na ścieranie (według BCA) AR 0,5 EN 13892-4, grubość 6-8mm, CE 08 EN 13813 CT-C35-F10-AR 0,5, norma dla preparatu gruntującego PN-C- 81906:2003 (rozdz.III) lub materiały o równoważnych parametrach techniczno- jakościowych. 5/ Naprawa ścianek systemowych z płyt wiórowych gr. 28 mm obustronnie laminowanych pom. w-c damski i męski wraz z robotami malarskimi farbami zmywalnymi Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,5 mm 2/ Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm 3/ Podkład betonowy z betonu B-15 gr. 10 cm 4/ Wykonanie posadzki jednowarstwowej dla obciążeń średnich np. weber. floor 4610 Duro- Top (ABS 410 Duro Top) gr. 8 mm zgodnie z PN- EN 13813, reakcja na ogień A2fi-s1, wytrzymałość na ściskanie 40/N/mm² EN 13892-2, wytrzymałość na zginanie 12 N/mm² EN 13892-2, odporność na ścieranie (według BCA) AR 0,5 EN 13892-4, grubość 6-8mm, CE 08 EN 13813 CT-C35-F10-AR 0,5, norma dla preparatu gruntującego PN-C- 81906:2003 (rozdz.III) lub materiały o równoważnych parametrach techniczno- jakościowych. 5/ Naprawa ścianek systemowych z płyt wiórowych gr. 28 mm obustronnie laminowanych pom. w-c damski i męski wraz z robotami malarskimi farbami zmywalnymi Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 i 10A) do SIWZ.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Wykonanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym wraz z robotami malarskimi Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 106843 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym wraz z robotami malarskimi Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,5 mm 2/ Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm 3/ Podkład betonowy z betonu B-15 gr. 10 cm 4/ Wykonanie posadzki jednowarstwowej dla obciążeń średnich np. weber. floor 4610 Duro- Top (ABS 410 Duro Top) gr. 8 mm zgodnie z PN- EN 13813, reakcja na ogień A2fi-s1, wytrzymałość na ściskanie 40/N/mm² EN 13892-2, wytrzymałość na zginanie 12 N/mm² EN 13892-2, odporność na ścieranie (według BCA) AR 0,5 EN 13892-4, grubość 6-8mm, CE 08 EN 13813 CT-C35-F10-AR 0,5, norma dla preparatu gruntującego PN-C- 81906:2003 (rozdz.III) lub materiały o równoważnych parametrach techniczno- jakościowych. 5/ Naprawa ścianek systemowych z płyt wiórowych gr. 28 mm obustronnie laminowanych pom. w-c damski i męski wraz z robotami malarskimi farbami zmywalnymi Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp, w stosunku materiałów Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry techniczno- jakościowe zgodne z wymaganymi w siwz i załącznikach do siwz. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności załączając do oferty dokumenty potwierdzające wymogi Zamawiającego. Zaoferowanie rozwiązań technologicznych i materiałów o właściwościach niezgodnych z opisanymi przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze siwz. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i wyrobów technicznych posiadających odpowiednie aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej oraz atesty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004r.o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.881)

 Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze terenem przyszłych robót na obiektach oraz uzyskać informacje, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Jacek Domoradzki - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 - Tel: 41 334 90 94 lub 608 07 88 88.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 700,00 pln ( słownie: jeden tysiąc siedemset pln) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Wykonanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym wraz z robotami malarskimi Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych które potwierdzą wykonanie w ramach jednej umowy : - robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym co najmniej 1 roboty polegającej na wykonaniu posadzki przemysłowej o pow. nie mniejszej niż 300 m2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi należeć do właściwej izby samorządu zawodowego Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VIII.2. siwz ( w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy pzp ( co powinno wynikać z treści Wykazów jako zał. nr 4 i 5 do siwz ) należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz

 b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;

c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wcześniejszego niż ustalony termin wykonania zamówienia oraz wystąpienia opóźnień wynikających z: - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -błędów w dokumentacji mających wpływ na realizację robót; - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - zamówień dodatkowych, których termin wykonania wpłynie na termin zakończenia zamówienia podstawowego. b) w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wykonania umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego - przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. (wystąpienie robót zamiennych) - zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie , skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego przedmiaru robót. - koniecznością zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania. Każda zmiana zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. pok. nr 5. w cenie: 50 zł za 1 egz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu: do pobrania;

SIWZ z zał. 1-9

Przedmiar robót – zał. nr 10

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 9
SIWZ z zał. od 1 do 9

Zał. nr 10.Przedmiar Robót - posadzka
Zał. nr 10.Przedmiar Robót - posadzka

Powrót Stron:  1