Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiekt

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Kielce dnia  19 czerwca 2013r

 

OGŁOSZENIE

Dot. Cz. I. i II. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, na  postawie ustawy Pzp, na: Dostawę urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów MOSiR w Kielcach

ZAWIADOMIENIE

(o unieważnieniu postępowania)

Działając w trybie art. 93 ust.3 ustawy pzp - w imieniu Zamawiającego uprzejmie informuję, że: niniejsze postepowanie zostało  u n i e w a ż n i o n e  na podstawie art. 93ust. ust.1 ppkt.4)  ustawy pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postepowanie, ponieważ cena najkorzystniejszych ofert  jest wyższa, niż kwota jaką Zamawiający dysponował  na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zabezpieczyć różnicy środków.

Podstawa prawna: art. 93 ust.1 ppkt.4) ustawy pzp. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 105667 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie jest podzielone na 2 części:

cz. I. Dostawa traktora ogrodowego, kosiarki spalinowej i elektrycznej, odśnieżarki spalinowej.

Opis Cz. I. zamówienia: 1. Traktorek ogrodowy z kosiarką i koszem na trawę - szt.2 2. Odśnieżarka spalinowa dwustopniowa- szt.2 3. Kosiarka elektryczna z koszem na trawę - szt. 1 4. Kosiarka spalinowa trzyfunkcyjna z napędem i koszem na trawę - szt. 3.

 cz. II: Dostawa skaryfikatora, szczotek drewnianych do urządzenia terra brush, kompletu bolców do aeratora terra spike.

Opis Cz. II. zamówienia: 1. Skaryfikator/ wertykulator - szt. 1 Urządzenie musi współpracować z ciągnikami rolniczymi typu Shibaura ST333 bądź Shibaura ST445. 2. Komplet szczotek drewnianych mocowanych do urządzenia terra brush (czarne sztywne) - 1kpl 3. Komplet bolców 24 szt. do wykonywania aeracji do aeratora terra spike g160 o długości 220 mm i średnicy 12 mm- 1 kpl Podstawowe Wymogi Zamawiającego: 1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe ( rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2012r) kompletne, sprawne technicznie i gotowe do pracy. 2. Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt - 36 miesięcy. 3. Do oferty należy załączyć szczegółowy opis sprzętu oraz foldery, zdjęcia i inne materiały z których będzie niezbicie wynikało, że oferowane urządzenia spełniają w/w kryteria . 4. Wykonawca sprzętu zapewni pełną funkcjonalność całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie wszelkich usterek w okresie udzielonej 36 miesięcznej gwarancji biegnącej od daty wykonania dostawy (data protokołu odbioru bez usterek). 5. Wykonawca razem z dostawą urządzeń dostarczy zamawiającemu instrukcję ich obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne wymagane dokumenty (certyfikaty, atesty, homologacje dopuszczenia do pracy itp.) 6. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą e-maila lub telefonicznie. 2) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu. 3) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń - Protokół Odbioru Sprzętu. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a) do siwz. Warunki dostawy określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz. Osoby upoważnione do kontaktów i udzielania informacji w sprawie dostaw: 1. Jacek Domoradzki - tel. 41 3349094, 41 3349092 lub 608 078888 2. Dariusz Misiorowski - tel: 41 3480943 lub 662 019080.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.31.00.00-9, 16.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. b) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują dokonanie istotnych zmian umowy: - w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, wystąpienie zjawisk atmosferycznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania dostawy. 2.Zmiana terminu realizacji umowy, spowodowana wystąpieniem przesłanki, o której mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem §5 ust. 2. wymaga potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy. 3.Niedopuszczalne są inne zmiany postanowień umowy które skutkowałyby koniecznością zmiany treści oferty Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip.pok. nr 5. cena za egz. 30,00 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu: do pobrania:

SIWZ z załącznikami od 1 do 5

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 5
SIWZ z zał. od 1 do 5

Powrót Stron:  1