MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa środków utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych do obiekt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa środków utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych do obiektów sportowych MOSiR w Kielcach w roku 2012
Numer ogłoszenia: 317005 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych do obiektów sportowych MOSiR w Kielcach w roku 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa środków utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych do obiektów sportowych MOSiR w Kielcach w roku 2012: 1. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 2. Hala Sportowa ul. Krakowska 72 3. ZOS ul. Szczecińska 1 Basen Letni-Lodowisko 4. ZOS ul. Boczna 15 Hotel MARATON , Hala Legionów, Stadion l. a. 5. ZOS ul. Ściegiennego 8 Hotel STADION, Hala Sportowa / 6. Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 7. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 8. Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 9. Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 10. Kryta Pływalnia ul. Jurajska 7 11. Dział Ekonomiczno-Administracyjny - ul. Żytnia 1 Biuro MOSIR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.50.00-8, 39.83.12.50-0, 39.83.00.00-9, 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ, Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 220253,06
  • Oferta z najniższą ceną: 220253,06 / Oferta z najwyższą ceną: 257359,38
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Usługi dostawy środków utrzymania czystości należą do usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Liczba zaproszonych Wykonawców do złożenia oferty 5 zapewnia konkurencyjność postępowania.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 24.11.2011 r.

Ogłoszenie

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych      ( tekst jedn. Dz. U. Z 2010r, Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) na : Dostawa środków utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych do obiektów sportowych  MOSiR  w Kielcach w roku 2012

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, informuje,  że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Nr 1 Wykonawcy:

PHU „DTJ” Biuro Handlowe Tomasz Jurczak , ul. Kolberga 9, 25-620  Kielce za cenę: 220 253,06 zł ( słowne: dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 06/100 )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne, jest sporządzona zgodnie ze siwz, kompletna, przedstawia najniższą cenę .

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba punktów łącznie

1

PHU „DTJ” Biuro Handlowe

Tomasz Jurczak

ul. Kolberga 9, 25-620  Kielce

100,00

100,00

2

„TOP – HIGIENA”

ul. Starogórska 115, 25-443 Kielce

85,74

85,74

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  30 listopada 2011 r.

Powrót Stron:  1