MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 302839-2011 z dnia 2011-11-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów rozmieszczonych na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, (zamówienie II częściowe)
Termin składania ofert: 2011-11-30


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012.
Numer ogłoszenia: 339615 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 302839 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów rozmieszczonych na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, (zamówienie II częściowe).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów wolnostojących, z obiektów MOSiR: Zespół Obiektów ul. Boczna Zespół Obiektów ul. Ściegiennego Zespół Obiektów ul. Szczecińska Hala Sportowa, Hotel ul. Krakowska Hala Widowiskowo-Sportowa ul Żytnia Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek Pływalnia DELFIN ul. Krakowska Pływalnia ORKA ul. Kujawska Pływalnia MORS ul. Toporowskiego Pływalnia ul. Jurajska Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka Boisko sportowe ul. Kusocińskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe CEDROX - Józef Cedro, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54, 25-431 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50643,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 42500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 126684,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wywóz nieczystości stałych zgromadzonych w blaszanych pojemnikach ulokowanych w betonowych silosach podziemnych, składających się z: - 3 pojemników o pojemności po 5m3 na śmieci mieszane - 2 pojemników o pojemności po 3 m3 na ściętą trawę z obiektu: Stadion Piłkarski - Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIO - EKOL Sp. z o. o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14175,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 14400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14688,00
 • Waluta: PLN.

Ogłoszenie o wyborze oferty na część I i II

Kielce, dnia 09.12.2011 r.

Ogłoszenie o wyborze i odrzuceniu oferty na część I

 

Dot. Cz. I. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami pn.: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w  Kielcach w roku 2012.

1. Zawiadomienie o wyborze oferty cz. I.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. I. zamówienia, pn: „Wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów wolnostojących  z obiektów MOSiR Kielce w roku 2012 została wybrana oferta: Nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CEDROX” Józef Cedro ul. Piłsudskiego 18/54, 25-431 Kielce, za cenę: 42 500,00 pln ,  w tym: 25,00 pln za  wywóz 1m3 ( słownie:  czterdzieści dwa tysiące pięćset 00/100 pln, w tym: dwadzieścia pięć )

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz.  Spośród ofert   nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W postępowaniu zostało  złożone 10  ofert, w tym  na cz. I -  8 ofert.  Nie wykluczono żadnego Wykonawcy . Jedna oferta została odrzucona. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. I. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

 

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„CEDROX” Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54, 25-431 Kielce

100,00

100,00

2

„EKOM” Maciejczak Sp. J.

ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce

55,55

55,55

4

A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o.

ul. Jasińskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg

60,93

60,93

6

„CZYSTOPOL” Adam Bielas

ul. Partyzantów 114, 29-100 Włoszczowa

85,73

85,73

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

EKO-KWIAT Sp. z o. o.

Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

67,64

67,64

9

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„Zieliński” Zbigniew Zieliński

ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków

77,61

77,61

10

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

33,55

33,55

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  15 grudnia 2011r

 

2. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty ( dot. cz. I.)

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy pzp- w imieniu Zamawiającego informuję, że w cz. I postępowania została  odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy pzp oferta Nr 3 tj: Veolia Usługi dla Środowiska S.A. , 25-563 Kielce ul. Zagnańska 232 A

 

Kielce, dnia 09.12.2011 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty na część II

 

Dot. Cz. II. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami pn.: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w  Kielcach w roku 2012.

 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty cz. II.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. II. zamówienia, pn:„Wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów podziemnych przy stadionie Piłkarskim ul. Ściegiennego 8 w Kielcach została wybrana oferta Nr 1 Wykonawcy: BIO-EKOL Sp. z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce za cenę: 14 400,00 pln w tym: 45,00 pln za  wywóz 1m3 ( słownie: czternaście tysięcy czterysta 00/100 pln ,  w tym: czterdzieści pięć 00/100 ) 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz oraz przedstawia najniższą cenę .          Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W postępowaniu zostało  złożone 10  ofert, w tym  na cz. II -  2 oferty.  Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz.I. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Cz. II.

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

5

BIO-EKOL Sp. z  o. o.

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

100,00

100,00

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT Sp. z o. o.

Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno98,04

98,04

98,04

 

 Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a)  umowa może zostać zawarta w terminie  krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj.  wcześniej niż  15 grudnia 2011r.

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ

Kielce, dnia 28.11.2011 r.

PYTANIA I WYJASNIENIA DO TREŚCI  SIWZ

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami pn.: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w  Kielcach w roku 2012.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego uprzejmie informuję  że od jednego z Wykonawców wpłynęło pytanie w sprawie wyjaśnienia treści siwz, o następującej treści:

„ W załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy w § 5 pkt 2 jest napisane, że w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz podwykonawców, którym zleci część wykonania zamówienia i jednocześnie Wykonawca musi uzyskać zgodę zamawiającego na wybranych podwykonawców.

Z powyższego zapisu wynika, że Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej i podpisaniu umowy o zamówienie publiczne swoją decyzją może doprowadzić do zmiany elementów mających istotny wpływ na treść złożonej oferty, w szczególności ceny ofertowej, co może skutkować narażeniem Wykonawcy na ewentualne straty lub ryzyko nieprawidłowego skalkulowania cent ofertowej. Wykonawca na etapie składania ofert nie ma pewności, czy w sytuacji, gdy zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawcy, wskazany przez niego podwykonawca zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu treści umowy, poprzez usuniecie z niej zapisu § 5 pkt 2.”

Działając w trybie art. 38 ust.1 ustawy pzp – Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zapis w § 5 pkt 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do siwz (cz. I i II) należy rozumieć łącznie z warunkiem zawartym w ust. 3 i 4, szczególnie w kontekście:

- sprawdzenia przez Zamawiającego, czy wskazany Podwykonawca nie widnieje na liście Prezesa UZP (art. 154 pkt 5a),

- zgodności umowy Wykonawcy z Podwykonawcą o zakresie nie wykraczającym poza wskazany w ofercie Wykonawcy,

- terminu realizacji części lub całości zamówienia przez Podwykonawcę.

Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą -  nie może nie wyrazić zgody na wskazanych Podwykonawców  bez ważnych powodów, a zwłaszcza w celu doprowadzenia   w konsekwencji do zmiany elementów mających istotny wpływ na treść złożonej oferty,  w szczególności ceny ofertowej.

Obowiązkiem zaś Wykonawcy jest wybrać takiego Podwykonawcę, który jest w stanie wykonać powierzony zakres  zamówienia, przedstawiając oświadczenie Podwykonawcy   z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, jak również skalkulować cenę oferty z uwzględnieniem kosztów współpracy z odpowiednim Podwykonawcą.    

Powyższe wyjaśnienie nie  zmienia treści  SIWZ, ani Ogłoszenia o zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012.
Numer ogłoszenia: 302839 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów rozmieszczonych na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, (zamówienie II częściowe).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego , polegających na wywozie nieczystości z pojemników wolnostojących lub podziemnych rozmieszczonych na terenie obiektów MOSIR w Kielcach.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dotyczy Cz. I i II. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , rozumianego, jako posiadania zezwolenia na wywóz odpadów, nieczystości komunalnych obowiązującego na terenie miasta Kielce Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentu zezwolenia wydanego przez odpowiednie organy - wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie:
  •  Cz. I posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na wywozie nieczystości stałych z kontenerów i pojemników wolnostojących ,o wartości brutto co najmniej 60 000,00 PLN każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych usług, jak w zał. Nr 4 do siwz -wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
  • Cz. II posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na wywozie nieczystości stałych z kontenerów podziemnych ,o wartości brutto co najmniej 16 000,00 PLN każda poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych/wykonywanych usług, jak w zał. Nr 4 do siwz -wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. Cz. I Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy pzp.
  •   Dot. Cz. II Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym rozumianym, jako dysponowanie minimum jednym samochodem , z podwójnym układem zawieszenia wyposażonym w system HDS. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentu, oświadczenia Wykonawcy, jak w zał. nr 5 do siwz -wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym- lub w przypadku składania oferty wspólnej dla pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu ( wspólników, lidera konsorcjum ) - w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza.

- Pisemne oświadczenie - zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz z informacją o uczestnictwie (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) wg zał.7 ( w oryginale )

- Ponadto, w celu wykazania uprawnienia do złożenia oferty przez osoby reprezentujące spółki cywilne i osoby fizyczne prowadzące gospodarczą, należy przedłożyć dokument wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony ( lub potwierdzony) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub potwierdzony za aktualność danych wpisu przez organ uprawniony. wymagana forma dokumentu - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p., pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p., sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów wolnostojących, z obiektów MOSiR Kielce w roku 2012..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów wolnostojących, z następujących obiektów MOSiR Kielce: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 (Wielofunkcyjna Hala Sportowa, Hotel, Stadion La.) - 2 kontenery zamykane 7,5 m3 2) Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Ściegiennego 8 (Hotel, Hala Sportowa, Stadion Piłkarski) - 4 kontenery zamykane 7,5 m3 3) Zespół Obiektów Sportowych ul. Szczecińska 1 (Basen Letni/Lodowisko) - 3 pojemniki na kółkach 1,1 m 4) Hala Sportowa, Hotel ul. Krakowska 72 - 1 kontener zamykany 7,5 m3 5) Hala Widowiskowo-Sportowa ul Żytnia 1 - 2 pojemniki na kółkach 1,1 m3 6) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 7) Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 8) Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 9) Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 10) Kryta Pływalnia ul. Jurajska 25 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 11) Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 - 1 kontener zamykany 7,5 m3 - 2 pojemniki na kółkach 1,1 m3 12) Boisko sportowe ul. Kusocińskiego 53 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3
 • Przewidywana ilość wywozu nieczystości stałych w okresie objętym zamówieniem wynosi: z kontenerów KP-7 1260 m3, a z pojemników SM-1100 wynosi 440 m3.
 • Wykonawca jest zobowiązany do wstawienia własnych: - kontenerów KP-7 o pojemności 7,5 m3 w ilości 8 sztuk - pojemników: SM-1100 o pojemności 1,1 m3 w ilości 13 sztuk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2.NAZWA: Wywóz nieczystości stałych z kontenerów podziemnych przy stadionie Piłkarskim ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych zgromadzonych w blaszanych pojemnikach ulokowanych w betonowych silosach podziemnych, składających się z: - 3 pojemników o pojemności po 5m3 / na śmieci mieszane / - 2 pojemników o pojemności po 3 m3 / na ściętą trawę/ z obiektu: Stadion Piłkarski - Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
 • Przewidywana ilość wywozu nieczystości stałych z silosów podziemnych wynosi 320 m3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

W załączeniu: do pobrania

SIWZ  z załącznikami: od  1 do 7

Załączniki:

SIWZ z załącznikami:1 do 7
SIWZ z załącznikami:1 do 7

Powrót Stron:  1