MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa środkdo uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sp

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 359176-2011 z dnia 2011-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach - są okresowe dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach obiektów Zamawiającego, eksploatowanych całorocznie i sezonowo. Terminy i wielkości...
Termin składania ofert: 2011-11-10


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2012.
Numer ogłoszenia: 339329 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359176 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2012..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach - są okresowe dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach obiektów Zamawiającego, eksploatowanych całorocznie i sezonowo. Terminy i wielkości poszczególnych dostaw będą uzależnione od zapotrzebowania bieżącego na obiektach. Każdorazowa dostawa odbywać się będzie za zamówieniem Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.20.00-5, 24.31.31.23-9, 24.31.31.26-0, 24.31.14.00-1, 24.31.31.21-5, 24.31.19.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2012: -Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Oś. Barwinek 31 w okresie: od 1. 01. 2012 r. do 31 .12. 2012 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno - Usługowy GOTIX Gotowicz Waldemar Hanna, ul. Merlina 5,, 89-200 Zamość, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69999,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 69999,30
 • Oferta z najniższą ceną: 57342,60 / Oferta z najwyższą ceną: 122508,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2012: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2012 r. do 31.08.2012 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MK Polska, Kałduny 3A,, 97- 40 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5870,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7806,50
 • Oferta z najniższą ceną: 7806,50 / Oferta z najwyższą ceną: 9268,06
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2012: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2012 r. do 31.08.2012 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MK Polska, Kałduny 3A,, 97- 40 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8820,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11070,00
 • Oferta z najniższą ceną: 11070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11070,00
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I i II.

 

Kielce, dnia 06.12.2011 r.

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami  pn: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2012.

1. Zawiadomienie o wyborze oferty (cz. I. )

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny  ofert dot. cz. I. zamówienia, pn: Dostawa środków do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach w roku 2012;

została wybrana  oferta Nr 1 Wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX W.H.Gotowicz, 89-200 Zamość   ul. Merlina 5 za cenę: 69 999,30 pln ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  30 /100 pln)

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.  Spośród ofert   nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone 9  ofert. w tym na cz. I - 6.  Odrzucono 5 ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. I. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

 

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX W.H.Gotowicz89-200 Zamość ul. Merlina 5

100,00

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  12 .12.2011 r.

1.      Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny  ofert dot. cz. II. zamówienia, pn: Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR  w Kielcach w roku 2012- Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1

 - została wybrana  oferta Nr 7 Wykonawcy: MK Polska Karolina Trzcińska  97-400 Bełchatów ul. Kałduny 3A, za cenę|: 7 806,50 pln ( słownie: siedem tysięcy osiemset sześć 50/ /100 pln)

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.  Spośród ofert   nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone 9  ofert. w tym na cz. II - 2.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. II. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. II.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

7

MK Polska Karolina Trzcińska97-400 Bełchatów ul. Kałduny 3A

100,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3)  umowa może zostać  zawarta w terminie  krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj.  wcześniej niż  12.12.2011 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert na cz.I,II,i III.

Kielce, dnia 22 listopada 2011r

OGŁOSZENIE

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami  pn: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2012.

1.Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. I. zamówienia, została wybrana  oferta Nr 6 Wykonawcy: MK Polska Karolina Trzcińska  97-400 Bełchatów ul. Kałduny 3A, za cenę|:57 342,60 pln ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa, 60/100 pln)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.  Spośród ofert   nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone 9  ofert. w tym na cz.I - 6. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy . Jedna oferta została odrzucona.

 Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz.I. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Cz.I.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

 

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX W.H.Gotowicz89-200 Zamość ul. Merlina 5

81,92

81,92

2

CHEMI KAM Sp. z o.o. 42-506 Będzin

ul. Barlickiego 26

82,11

82,11

4

VOLLMER Basen Serwis Sp. z o.o.

59-900 Zgorzelec ul. Szymanowskiego 16

90,08

90,08

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  DARLAS 38-400 Krosno ul. Bursaki 29

46,81

46,81

6

MK Polska Karolina Trzcińska97-400 Bełchatów ul. Kałduny 3A

100,00

100,00

9

F.H.U.ALARTUS – Artur Fabian

40-036 Katowice   ul. Plebiscytowa 28/7

97,61

97,61

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  28  listopada  2011r

2.Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. II. zamówienia, została wybrana  oferta Nr 7 Wykonawcy: MK Polska Karolina Trzcińska  97-400 Bełchatów ul. Kałduny 3A, za cenę|: 7 806,50 pln ( słownie: siedem tysięcy osiemset sześć 50/100 pln)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.  Spośród ofert   nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone 9  ofert. w tym na cz.II - 2.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz.II. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Cz. II.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

 

3

CHEMI KAM Sp. z o.o. 42-506 Będzin

ul. Barlickiego 26

84,23

84,23

7

MK Polska Karolina Trzcińska97-400 Bełchatów ul. Kałduny 3A

100,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3)  umowa może zostać  zawarta w terminie  krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj.  wcześniej niż  28  listopada  2011r

3.Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. III.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. III. zamówienia, została wybrana  oferta Nr 8 Wykonawcy: MK Polska Karolina Trzcińska  97-400 Bełchatów ul. Kałduny 3A, za cenę|: 11 070, 00 pln ( słownie: jedenaście tysięcy zero siedemdziesiąt 00/ /100 pln)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.  Spośród ofert   nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone 9  ofert. w tym na cz. III -  1.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. III. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Cz.III

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

8

MK Polska Karolina Trzcińska97-400 Bełchatów ul. Kałduny 3A

100,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3)  umowa może zostać  zawarta w terminie  krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj.  wcześniej niż  28  listopada  2011r

Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2012.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2012.
Numer ogłoszenia: 359176 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2012..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach - są okresowe dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach obiektów Zamawiającego, eksploatowanych całorocznie i sezonowo. Terminy i wielkości poszczególnych dostaw będą uzależnione od zapotrzebowania bieżącego na obiektach. Każdorazowa dostawa odbywać się będzie za zamówieniem Zamawiającego.

Cz. I. Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2012: -Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Oś. Barwinek 31 w okresie: od 1. 01. 2012 r. do 31 .12. 2012 r.

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2012: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2012 r. do 31.08.2012 r.

Cz. III. Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2012: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2012  do 31.08.2012r.

Szczegółowy zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawierają: a) Specyfikacja techniczna dostawy , stanowiącą załącznik nr 1.1 ), 1.2).i 1.3) do SIWZ b)umowa , której / wspólny / wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.20.00-5, 24.31.31.23-9, 24.31.31.26-0, 24.31.14.00-1, 24.31.31.21-5, 24.31.19.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium- nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy na podst. art. 22 ust. 1 ustawy PZP
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako: należyte wykonanie , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego wykazu dostaw wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy na podst. art. 22 ust. 1 ustawy PZP
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie: dysponowania minimum jednym kierowcą posiadającym wymagane przepisami prawa tj. ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r Nr 199, poz.1671 ze zm.) - ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy wg formuły: spełnia albo nie spełnia Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej na podstawie :posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia. Uwaga! W tej sytuacji wykonawca nie może posługiwać się dokumentami innych podmiotów!

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) potwierdzające uprawnienie osób ( pełnomocnictwo) podpisujących wniosek, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych / w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza !/

b) pisemne oświadczenie / zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz z informacją o uczestnictwie (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). / w oryginale/ wg wzoru, jak w zał. nr 7 do siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w formie aneksu, w sytuacji zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania siwz oraz ogłoszenia , a w szczególności : a) z powodu gdy producenci w okresie obowiązywania umowy zaprzestaną produkcji bądź dystrybucji środka do uzdatniania wody wymienionego w zamówieniu Zamawiającego i ofercie Wykonawcy i zajdzie konieczność zastosowania innego środka o odpowiednich właściwościach; b) zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmianę technologii uzdatniania wody w obiektach zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2012.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2012 - Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Oś. Barwinek 31 w okresie: od 1. 01. 2012 r. do 31 .12. 2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.20.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2012.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2012: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2012 r. do 31.08.2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.31.23-9, 24.31.31.26-0, 24.31.14.00-1, 24.31.31.21-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2012.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2012: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2012 r. do 31.08.2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.19.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

W załączeniu: ( do pobrania ze strony)

- SIWZ  z załącznikami od 1 do 8

 

Załączniki:

SIWZ z załacznikami:1 do 8
SIWZ z załacznikami:1 do 8

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Kielce, 03.11.2011 r.

Ogłoszenie

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2012.

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp –Zamawiający  informuje, że:  w dniu 02.11.2011 r. od Wykonawcy wpłynęły  do Zamawiającego pytania  w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , których  treść  zamieszczamy poniżej:

1.W cz. I. Specyfikacji technicznej dostawy środków do uzdatniania wody basenowej w krytych pływalniach „MOSiR” Kielce w roku 2012 wymieniają Państwo jako jeden ze środków Podchloryn sodu -15% aktywnego chloru – ciecz.

Jak długi okres ważności produktu biobójczego będzie przez Państwa wymagany ?

 

2.W punkcie II Warunki dostawy wymagają Państwo, aby wszystkie oferowane produkty posiadały pozwolenie na obrót produktem biobójczym.

Zgodnie z art. 3 ustawy o produktach biobójczych z dnia 13 września 2002 r. (Dz. U. Nr 175, poz.1433 z późn. zm.):

Użyte w ustawie określenia oznaczają: pkt. 1 produkt biobójczy - substancję czynną lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne. 

W związku z powyższym rozumiemy, że na produkty takie jak: podchloryn sodu, stabilizowany podchloryn sodu oraz środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej należy przedstawić ważne pozwolenie na obrót środkiem biobójczym. Czy jednak na takie preparaty, jak korektor ph (którego przeznaczeniem jest korekcja pH) i koagulant (którego przeznaczeniem jest koagulacja) wymagają również Państwo pozwolenia na obrót środkiem biobójczym, skoro nie mają one takich właściwości?

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 – Zamawiający wyjaśnia, co następuje

Ad. 1.

Odnośnie wymaganego okresu ważności podchlorynu sodu – 15% aktywnego chloru – ciecz, Zamawiający informuje, że  wymagany okres ważności produktu wynosi 3 miesiące.

Ad.2.

Odnośnie wymogu przedstawienia pozwolenia na obrót produktem biobójczym w odniesieniu do korektora Ph oraz koagulanta - Zamawiający  informuje że w przypadku tych dwóch środków pozwolenie nie jest wymagane.

Powrót Stron:  1