MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośro

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w roku 2012
Numer ogłoszenia: 386470 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w roku 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w roku 2012: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15 w Kielcach D) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.70.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe FILPEX, Jacek Fąfara, ul. Nowaka Jeziorańskiego 73, 25-408 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 238408,80
  • Oferta z najniższą ceną: 238408,80 / Oferta z najwyższą ceną: 371520,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż 193 000 euro, usługi sprzątania należą do usług powszechnie dostępnych. Na rynku istnieje wielu wykonawców zajmujących sie tym zakresem usług. Siedmiu zaproszonych Wykonawców do złożenia oferty zapewnia konkurencyjność postępowania.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 28.10.2011r

OGŁOSZENIE

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2010r, Nr.113, poz. 759 ze zm. ) na : Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w roku 2012”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, informuje,  że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Nr 2 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  FILPEX  Jacek Fąfara , 25- 408 Kielce ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73, za cenę: 238 408,80 zł ( słowne: dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiem  80/100 )

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne, jest sporządzona zgodnie ze siwz, kompletna. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę .

W postępowaniu złożono 5 ofert. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono 1 ofertę.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba punktów łącznie

2

Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe

FILPEX

ul. Jeziorańskiego 73, 25-408  Kielce

100,00

100,00

3

Usługi Porządkowe  POL-BOL

Paweł  Sadowski

ul. Przejazd 30, 25-509  Kielce

79,17

79,17

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„KARPINEX”, Barbara Karpińska

Cedzyna 91, 25-900 Kielce

64,17

64,17

5

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

CEDROX     Józef Cedro

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

80,60

80,60

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  4 listopada  2011r

Powrót Stron:  1