MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 324426-2011 z dnia 2011-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Świadczenie usług prania wodnego asortymentu stanowiącego wyposażenie hoteli MOSiR, tj: pościeli, zasłon, firan, obrusów, serwet, narzut, ręczników etc..dla hoteli MOSiR w Kielcach: A) Hotel Stadion przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach...
Termin składania ofert: 2011-10-18


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2012
Numer ogłoszenia: 371502 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324426 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prania wodnego asortymentu stanowiącego wyposażenie hoteli MOSiR, tj: pościeli, zasłon, firan, obrusów, serwet, narzut, ręczników etc..dla hoteli MOSiR w Kielcach: A) Hotel Stadion przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - 52 miejsca noclegowe (4 pokoje jednoosobowe, 20 pokoi dwuosobowych, 2 pokoje trzyosobowe i 2 apartamenty) B) Hotel Maraton przy ul. Bocznej 15 w Kielcach - 60 miejsc noclegowych ( 3 pokoje jednoosobowe, 6 pokoi dwuosobowych, 7 pokoi trzyosobowych, 4 pokoje sześcioosobowe) C) Miejsca noclegowe przy Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach - 37 miejsc noclegowych ( 18 pokoi dwuosobowych, 1 pokój jednoosobowy) W zakres usługi wchodzi: odbiór, transport, pranie, suszenie, prasowanie, dostawa upranego asortymentu do poszczególnych obiektów zamawiającego. Przewidywana ilość asortymentu do prania w 2012 roku wynosi 21 000 kg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.10.00-6, 98.31.20.00-3, 98.31.50.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zofia Maria Barucha, KOMFORT-PRAL, ul. Gliniana 5/2, 25-659 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83260,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51450,00
 • Oferta z najniższą ceną: 51450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90510,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofery

Kielce, dnia 28.10.2011r

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2010r, Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) na : Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2012

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, informuje,  że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Nr 1 Wykonawcy: Komfort-Pral  ul. Gliniana 5/2, 25-659 Kielce, za cenę jednostkową: 2,45 zł  za 1kg

( słownie: dwa złote/45/100 pln)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne, jest sporządzona zgodnie ze siwz, kompletna. Spośród przedstawionych ofert przedstawia najniższą cenę .

W postępowaniu złożono 5 ofert. Nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono ofert.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba punktów łącznie

1

Komfort-Pral

ul. Gliniana 5/2,

25-659 Kielce

100,00

100,00

2

TOM-MARG ZPCH Sp. z  o. o.

ul. Płk. St. Dąbka 16, 30-732 Kraków

56,84

56,84

3

„TOTBAT”

Joanna Batugowska-Kuna

ul. Spacerowa 37,

27-400 Ostrowiec Św.

66,39

66,39

4

Atlantis Kielce I

Dorota Dobrzyńska

ul. Ściegiennego 101, 25-114 Kielce

66,39

66,39

5

Spółdzielnia Pracy Usługowo-Handlowa

„UNIPRAL”

ul. Górna 9, 25-415 Kielce

71,22

71,22

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  4 listopada  2011r

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2012
Numer ogłoszenia: 324426 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług prania wodnego asortymentu stanowiącego wyposażenie hoteli MOSiR, tj: pościeli, zasłon, firan, obrusów, serwet, narzut, ręczników etc..dla hoteli MOSiR w Kielcach: A) Hotel Stadion przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - 52 miejsca noclegowe (4 pokoje jednoosobowe, 20 pokoi dwuosobowych, 2 pokoje trzyosobowe i 2 apartamenty) B) Hotel Maraton przy ul. Bocznej 15 w Kielcach - 60 miejsc noclegowych ( 3 pokoje jednoosobowe, 6 pokoi dwuosobowych, 7 pokoi trzyosobowych, 4 pokoje sześcioosobowe) C) Miejsca noclegowe przy Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach - 37 miejsc noclegowych ( 18 pokoi dwuosobowych, 1 pokój jednoosobowy) W zakres usługi wchodzi: odbiór, transport, pranie, suszenie, prasowanie, dostawa upranego asortymentu do poszczególnych obiektów zamawiającego. Przewidywana ilość asortymentu do prania w 2012 roku wynosi 21 000 kg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego , polegających na usłudze prania wodnego dla hoteli MOSiR.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.10.00-6, 98.31.20.00-3, 98.31.50.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ust. PZP.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: - posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług pralniczych o wartości brutto co najmniej 60 000,00 PLN każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych/wykonywanych usług , jak w zał. Nr 4 do siwz -wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ust. PZP.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ust. PZP.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ust. PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia1, 25-018, Kielce, I p. pok. nr.5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia1, 25-018, Kielce, I p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 W załączeniu do pobrania ze strony:

- SIWZ z załącznikami 1 do 5

Załączniki:

SIWZ z załacznikami:1 do 5
SIWZ z załacznikami:1 do 5

Powrót Stron:  1