MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrod

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 301254-2011 z dnia 2011-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego znajdujących sie na terenie miasta Kielce , zapewnienie pracownikom ochrony...
Termin składania ofert: 2011-10-06


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012.
Numer ogłoszenia: 390714 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301254 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego znajdujących sie na terenie miasta Kielce , zapewnienie pracownikom ochrony wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania oraz dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego w okresie od: 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r. Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8; (hotel STADION , hala sportowa, stadion piłkarski) we wszystkie dni tygodnia, przez dwóch pracowników ochrony jednocześnie w godzinach pomiędzy 7.00 a 7.00 dnia następnego. 2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15; (hala LEGIONÓW , hotel MARATON , stadion l.a.) a) hotel Maraton i stadion l.a.: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 7.00 a 7.00 dnia następnego. b) Hala Legionów: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 7.00 a 7.00 dnia następnego. 3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1; (basen letni / lodowisko) a) we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 19.00 a 7.00 dnia następnego, b) w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2012 r oraz od 1 października do 31 grudnia 2012 r - w niedziele i święta, przez jednego pracownika ochrony - w godzinach pomiędzy 7.00 a 19.00( łącznie do 32 dni), c)w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2012 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 10.00 a 19.00( łącznie do 60 dni). 4) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 19.00 a 7.00 dnia następnego. 5) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 18.00 a 6.00 dnia następnego; 6) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00 dnia następnego. 7) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Toporowskiego 96 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00 dnia następnego. 8) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00 dnia następnego. 9) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00 dnia następnego. 10) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 19.00 a 7.00 dnia następnego. 11) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach: a) 19.00 - 7.00 dnia następnego w okresie styczeń - marzec i październik - grudzień 2012 b) 22.00 a 6.00 dnia następnego w okresie kwiecień - wrzesień 2012 Łącznie - przewidywana liczba godzin ochrony w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 69000 godziny..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARGOS -1, Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), 1 Maja 72, 25-511 Kielce , kraj/woj. świętokrzyskie.
 • ARGOS SECURITY Sp. z o. o., ul. 1 Maja 72, 25-511 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 621000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 774900,00
 • Oferta z najniższą ceną: 774900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1188180,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Kielce, dnia 07  listopada  2011

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych / tekst. jedn. Dz. U.  z 2010r  Nr 113 poz. 759/ w trybie przetargu ograniczonego na: Usługi ochrony fizycznej obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Kielcach w roku 2012.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, informuje,  że           w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Nr 3 Wykonawcy: Konsorcjum Firm:

1)Argos 1 Sp. z o. o.ul. 1 Maja 72, 25-511 Kielce (LIDER)

2)Argos Security Sp. z o. o. ul. 1 Maja 72, 25-511 Kielce

 za cenę: 774 900,00 zł (sł:  siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące  dziewięćset 00/100 pln )

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne, jest sporządzona zgodnie ze siwz. Spośród przedstawionych ofert przedstawia najniższą cenę . W postępowaniu złożono 3 oferty.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów   w kryterium:

                        CENA   = 100 %


Liczba punktów łącznie

1

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Kielcach

ul. Kusocińskiego 50, 25-045 Kielce

65,21

65,21

2

CENTRUM OCHRONY SECURITY Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec

76,09

76,09

3

Konsorcjum Firm:

Argos 1 Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 72, 25-511 Kielce (LIDER)

Argos Security Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 72, 25-511 Kielce

100,00

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  14  listopada  2011r

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 301254-2011 z dnia 2011-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego znajdujących sie na terenie miasta Kielce , zapewnienie pracownikom ochrony...
Termin składania ofert: 2011-10-06


Numer ogłoszenia: 312088 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301254 - 2011 data 22.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1.2).
 • W ogłoszeniu jest: Kryterium 3. Wykazanie osób zdolnych do wykonania zamówienia , którymi Wykonawca będzie dysponował , w tym co najmniej 25-ciu pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia = 10 pkt.

Za każda osobę więcej ponad 25 - Wykonawca otrzyma 10 pkt - maksymalnie 50 pkt..

 • W ogłoszeniu powinno być: Kryterium 3. Wykazanie osób zdolnych do wykonania zamówienia , którymi Wykonawca będzie dysponował , w tym co najmniej 25-ciu pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia = 10 pkt.

Za każda osobę więcej ponad 25 - Wykonawca otrzyma 10 pkt - maksymalnie 50 pkt..

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 301254-2011 z dnia 2011-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego znajdujących sie na terenie miasta Kielce , zapewnienie pracownikom ochrony...
Termin składania ofert: 2011-10-06


Numer ogłoszenia: 303558 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301254 - 2011 data 22.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Kwota wadium 15 000,00 pln. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, które musi obejmować cały okres związania ofertą. 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt III.1).1. powinna być wpłacona przelewem na konto Zamawiającego w Banku ING O/Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 tytułem: Wadium - przetarg na: Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego ( odnotowania wpływu środków na rachunek Zamawiającego) 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu - oryginał dokumentu należy złożyć lub przesłać z pismem przewodnim do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust.4a i 5 Ustawy pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.1, 1a) i 2 Ustawy pzp. 10. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniesienie wadium o terminie krótszym, niż okres związania ofertą- skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 Ustawy.

 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: nie wymagane.

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Kielce: Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012
Numer ogłoszenia: 301254 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego znajdujących sie na terenie miasta Kielce , zapewnienie pracownikom ochrony wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania oraz dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego w okresie od: 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r. Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony:

1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8; (hotel STADION , hala sportowa, stadion piłkarski) we wszystkie dni tygodnia, przez dwóch pracowników ochrony jednocześnie w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego.

2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15; (hala LEGIONÓW , hotel MARATON , stadion l.a.) a) hotel Maraton i stadion l.a.: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego. b) Hala Legionów: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego.

3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1; (basen letni / lodowisko) a) we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego, b) w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2012 r oraz od 1 października do 31 grudnia 2012 r - w niedziele i święta, przez jednego pracownika ochrony - w godzinach pomiędzy 700 a 1900( łącznie do 32 dni), c) w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2012 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1000 a 1900( łącznie do 60 dni).

 4) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego.

5) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1800 , a 600 dnia następnego;

6) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 22.00 a 600 dnia następnego.

 7) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Toporowskiego 96 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 2200 a 600 dnia następnego.

8) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 2200 a 600 dnia następnego.

9) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 2200 a 600 dnia następnego.

10) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego.

11) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach: a) 1900 - 700 dnia następnego w okresie styczeń - marzec i październik - grudzień 2012 b) 2200 a 600 dnia następnego w okresie kwiecień - wrzesień 2012

Łącznie - przewidywana liczba godzin ochrony w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 69000 godziny.

Ochrona fizyczna będzie realizowana przez pracowników ochrony spełniających wszystkie wymagania określone w ustawie o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005r Nr 145, poz. 1221 ze zm.) Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku i oferty należy dokonać wizji lokalnej poszczególnych nieruchomości w oznaczonych lokalizacjach.

Szczegółowy zakres czynności objętych usługą ochrony obejmuje:

- stałe patrolowanie budynków wewnątrz jak na zewnątrz poprzez wykonywanie okresowych prewencyjnych obchodów obiektów z zaznaczeniem czynności, trasy obchodu na czytnikach zainstalowanych przez Wykonawcę na terenie obiektu / demontowanych po zakończeniu umowy /

- obserwacje monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektów i w ich otoczeniu zewnętrznym, - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób znajdujących się na terenie obiektu;

- działania zapobiegające przestępstwom i przekroczeniom przeciwko mieniu , w szczególności: kradzieżom, włamaniom i innym formom wyprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną, przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń;

- dozorowanie zainstalowanych w siedzibie zamawiającego systemów: monitoringu, systemu sygnalizacji wykrywania pożaru;

- reagowanie na sygnał alarmu antywłamaniowego,

- ochrona parkingów wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami , w razie potrzeby obsługa wjazdu i wyjazdu samochodów z parkingu;

- ochrona obiektu przed wszelkimi działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich, a w szczególności: zapobieganie zakłóceniom porządku, zbiegowiskom i zachowaniom osób zakłócających pracę, interweniowanie w przypadku zakłócania przez te osoby porządku;

 - kontrola pod względem możliwości wyrządzenia szkód typu: malowanie sprayem, sabotażu, aktów samowoli i wandalizmu; - sprawdzanie zabezpieczenia pomieszczeń w których zakończono pracę,

- zwracania uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające bagaże lub pakunki,

- podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązująca instrukcją przeciwpożarową,

- nie wpuszczanie do budynków osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - zwracania uwagi na osoby palące w miejscach niedozwolonych

- kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych

- ujawnianie zauważonych awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektów, w razie potrzeby informowania o nich wyznaczonych pracowników zamawiającego lub odpowiednie służby oraz swoich przełożonych, a także wpisywanie tych zdarzeń i podjętych działań książce raportów/ dyżurów;

- po zakończeniu pracy Zamawiającego-sprawdzenie wszystkich korytarzy, wyjść i wejść oraz pomieszczeń mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie obiektu oraz przepisy ppoż, ustalenie, czy na terenie chronionego obiektu nie pozostały osoby nieuprawnione;

Należy ponadto uwzględnić - na koszt Wykonawcy dostawę i instalację w obiektach Zamawiającego:

- pilotów antynapadowych z funkcją odbioru sygnału po 1 szt ( dot. hoteli MOSIR ) (do demontażu po zakończeniu umowy )

- czytniki kontroli pracy pracownika ochrony Wykonawcy .

Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel wykonawcy oraz osoby trzecie , w przypadku nie dołożenia przez personel należytej staranności przy wykonywaniu usługi. Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów , do której będą wpisywane wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonywania zamówienia oraz możliwość korzystania z telefonu w celach związanych z wykonywaniem zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zamierza udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota wadium 15 000,00 pln.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, które musi obejmować cały okres związania ofertą.

2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt III.1).1. powinna być wpłacona przelewem na konto Zamawiającego w Banku ING O/Kielce nr rachunku:

98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 tytułem: Wadium - przetarg na: Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego ( odnotowania wpływu środków na rachunek Zamawiającego)

5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu - oryginał dokumentu należy złożyć lub przesłać z pismem przewodnim do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust.4a i 5 Ustawy pzp.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.1, 1a) i 2 Ustawy pzp.

10. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniesienie wadium o terminie krótszym, niż okres związania ofertą- skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, na podstawie: posiadania koncesji na prowadzenie działalności wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia / Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 /; Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu koncesji, wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako: należyte wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch usług ochrony osób i mienia, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej w budynkach / obiektach - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda; Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego wykazu usług wg formuły: spełnia albo nie spełnia. Uwaga : Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym na podstawie: - dysponowania co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi na terenie miasta Kielc z wykorzystaniem firmowo oznakowanych samochodów Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonych oświadczeń wykonawcy wg formuły: spełnia albo nie spełnia. Uwaga : Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na potencjale technicznym, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie: - dysponowania co najmniej 25 osobami z co najmniej 12 -miesięcznym stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony , - dysponowania co najmniej 25 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia; Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonych Wykazów wykonawcy wg formuły: spełnia albo nie spełnia. Uwaga : Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu – oryginał
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej na podstawie : posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia / tj. usług ochrony mienia / Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia. Uwaga! W tej sytuacji (5) wykonawca nie może posługiwać się dokumentami innych podmiotów!

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto należy przedłożyć dokumenty :

 a) potwierdzające uprawnienie osób ( pełnomocnictwo) podpisujących wniosek, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)

b) pisemne oświadczenie - zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz z informacją o uczestnictwie (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). (w oryginale)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Kryterium 1. Wykazanie 2-ch zamówień usługi ochrony mienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda = 10 pkt. Za każde dodatkowe odpowiadające warunkowi zamówienie - przyznane zostanie 10 pkt - maksymalnie 50 pkt.

Kryterium 2. Wykazanie osób zdolnych do wykonania zamówienia , którymi Wykonawca będzie dysponował , w tym co najmniej 25-ciu pracowników ochrony z co najmniej 12 -miesięcznym stażem pracy = 10 pkt. Za każdego 1 pracownika więcej ponad 25-ciu z co najmniej 6 - miesięcznym stażem pracy Wykonawca otrzyma 10 pkt - maksymalnie 50 pkt.

Kryterium 3. Wykazanie osób zdolnych do wykonania zamówienia , którymi Wykonawca będzie dysponował , w tym co najmniej 25-ciu pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia = 10 pkt. Za każda osobę więcej ponad 25 - Wykonawca otrzyma 10 pkt - maksymalnie 50 pkt.

Kryterium 4. Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi na terenie miasta Kielc z oznakowanym firmowo samochodem = 10 pkt. Za każdą grupę więcej - Wykonawca otrzyma 10 pkt - maksymalnie 50 pkt.

Punkty za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Wynik stanowi suma punktów, jakie otrzyma każdy wniosek. Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania wniosków. Wnioski, które przedstawią najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostaną uznane za najkorzystniejsze i Wykonawcy którzy je złożyli, w liczbie maksymalnej 5 zostaną zaproszeni do składania ofert. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o ocenie ostatecznej będzie decydować : liczba grup interwencyjnych na terenie miasta Kielc. Gdyby zaś i ilość grup interwencyjnych w Kielcach była taka sama, to decydować będzie liczba pracowników posiadających licencję pracownika ochrony pierwszego stopnia. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie III.2). będzie mniejsza niż 5, to Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, to Zamawiający zaprosi do składania ofert tylko tych 5 Wykonawców, którzy spełnili warunki określone w punkcie III.2) i otrzymali największą ilość pkt. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego        z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie przekazana przez Zamawiającego wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty cenowej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, Ip, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania ze strony:  www.mosir.kielce.pl

Zał. od nr 1 –do 6 do Ogłoszenia

Załączniki:

Załączniki od nr 1 do 6 do Ogłoszenia
Załączniki od nr 1 do 6 do Ogłoszenia

Powrót Stron:  1