MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze) oraz wykonanie podjazdu dla niepełno

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 288452-2011 z dnia 2011-09-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
- wykonanie parkingu dla samochodów osobowych ( 10 stanowisk w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 wraz z okrawężnikowaniem i robotami towarzyszącymi, - wykonanie ciągów...
Termin składania ofert: 2011-09-29


Kielce: Ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze) oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 336462 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288452 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze) oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - wykonanie parkingu dla samochodów osobowych ( 10 stanowisk w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 wraz z okrawężnikowaniem i robotami towarzyszącymi, - wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji wsporczej stalowej z profili 70x50 zabetonowanej w gruncie, konstrukcja nośna wykonana z profilu 50x50mm, konstrukcja pochwytów i balustrad z profilu 50x50mm, pochwyty na wysokości 75 i 90 cm z rur ø 50mm, rampa wraz ze spocznikiem wykonana z krat pomostowych (staco) ocynkowanych ogniowo, na zakończeniach podjazdu wykonać połączenia z podłożem z blachy stalowej lub aluminiowej ryflowanej, kraty montować do konstrukcji stalowej za pomocą śrub, szer. podjazdu 1,20m, nachylenie 6%, długość jednego odcinka nie może przekraczać 9m, spocznik o długości co najmniej 1,4m, długość podjazdu 15,80 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.31.00-7, 45.23.32.50-6, 45.23.32.53-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Remontowo Budowlana Maximus-Dom Paweł Gliszczyński, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101624,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 95928,82
 • Oferta z najniższą ceną: 95928,82 / Oferta z najwyższą ceną: 134911,68
 • Waluta: PLN.

Informacja o odrzuceniu i wyborze oferty

Kielce dnia 05.10.2011 r.

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami  pn: Ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze) oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach

 

1. Zawiadomienie

( o odrzuceniu oferty )

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.2 ustawy pzp- w imieniu Zamawiającego uprzejmie informuje, że w niniejszym postępowaniu  - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy pzp –została odrzucona:

Oferta nr 1.

Firma Remontowo Budowlana „Perfekt-Bruk”

Grzegorz Stróż

Jarząbki 4, 28-114 Gnojno

Uzasadnienie

Zamawiający w pkt. XV ust.1 ppkt.2) i pkt. XVII SIWZ wymagał, aby Wykonawca  sporządził  ofertę w postaci kosztorysu  s z c z e g ó ł o w e g o ,  sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej . Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 , ponieważ jest sporządzona w postaci kosztorysu uproszczonego. Tym samym treść oferty nie odpowiada treści siwz ( z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ) i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 podlega odrzuceniu

Jednocześnie informuję, że na powyższe rozstrzygnięcie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy pzp.

Kwestie odwołania od decyzji Zamawiającego reguluje art. 180-198 ustawy pzp.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 2 Firmy:

Firma Remontowo Budowlana „Maximus-Dom” Paweł Gliszczyński, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce

z ceną brutto : 95 928,82 / słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złoty

82/100 zł/

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze siwz, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz  oraz przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone  5  ofert. Jedna oferta została odrzucona.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty n i e   p o d l e g a j ą c e odrzuceniu wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

2

Firma Remontowo- Budowlana

„Maximus Dom” Paweł Gliszczyński

25-655 Kielce

ul. 1 Maja 191

100

100

3

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane

„AGA-MAR”

Waldemar Lesiak

ul. Wapiennikowa 45/3

25-105 Kielce

77,4

77,4

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„HOLDING” Sp. z o. o.

ul. Krakowska 186

25-705 Kielce

70,6

70,6

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI-2”

Grzegorz Bafia

ul.  Sienkiewicza 28/15

25-301 Kielce

92,5

92,5

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp - umowa zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze) oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 288452 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze) oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

- wykonanie parkingu dla samochodów osobowych ( 10 stanowisk w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 wraz z okrawężnikowaniem i robotami towarzyszącymi,

- wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji wsporczej stalowej z profili 70x50 zabetonowanej w gruncie, konstrukcja nośna wykonana z profilu 50x50mm, konstrukcja pochwytów i balustrad z profilu 50x50mm, pochwyty na wysokości 75 i 90 cm z rur ø 50mm, rampa wraz ze spocznikiem wykonana z krat pomostowych (staco) ocynkowanych ogniowo, na zakończeniach podjazdu wykonać połączenia z podłożem z blachy stalowej lub aluminiowej ryflowanej, kraty montować do konstrukcji stalowej za pomocą śrub, szer. podjazdu 1,20m, nachylenie 6%, długość jednego odcinka nie może przekraczać 9m, spocznik o długości co najmniej 1,4m, długość podjazdu 15,80 m

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zwierają:

a) plan sytuacyjny i przekrój parkingu stanowiący załączniki nr 7 do siwz;

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 8 do siwz

c) przedmiar robót stanowiący załączniki nr 9 do siwz .

Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy pzp - w stosunku do materiałów zastosowanych w w/w opracowaniach - Zamawiający dopuszcza w ofercie rozwiązania równoważne opisywanym, o parametrach jakościowych i technicznych nie mniejszych, niż wymagane dokumentacją projektową. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z załączoną dokumentacją.

Wykonawcy powinni przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej jest: Bogusław Michalski - Tel: 41 3449239 w.23 Termin wizji lokalnej powinien zostać wcześniej uzgodniony telefonicznie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.31.00-7, 45.23.32.50-6, 45.23.32.53-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, które musi być obejmować cały okres związania ofertą.

Kwota wadium 3000 PLN Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt XIII powinna być wpłacona przelewem na konto Zamawiającego w Banku ING O/Kielce nr rachunku: 9 8 1 0 5 0 1 4 6 1 1 0 0 0 0 0 2 3 5 3 4 1 5 7 5 1 tytułem: Wadium - przetarg na: Ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze) oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego ( odnotowania wpływu środków na rachunek Zamawiającego) 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu - oryginał dokumentu należy złożyć lub przesłać z pismem przewodnim do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust.4a i 5 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.1, 1a) i 2 Ustawy. 10. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniesienie wadium o terminie krótszym, niż okres związania ofertą- skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy uzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej , której zakres jest zgodny z przedmiotem niniejszego zamówienia. Przez zakres zgodny z niniejszym zamówieniem uznaje się wykonanie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na ułożeniu parkingów, ciągów pieszych itp. z kostki brukowej. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły : spełnia albo nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy , wymienionego w pkt. VIII.3b) siwz sporządzonego wg wzoru załącznika nr 4 do siwz.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy uzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: dysponowania osobą/ami, która/e/ będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: roboty drogowe. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu według: spełnia albo nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy , wymienionego w pkt. VIII.3c) siwz sporządzonego wg wzoru załącznika nr 5 do siwz.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy uzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewidywane istotne zmiany umowy: - w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej np. silne opady deszczu, gradu lub śniegu w czasie nie krótszym niż 5 dni, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) wystąpienia robót dodatkowych , których termin wykonania, wpłynie na termin zakończenia zamówienia podstawowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, pok. nr. 5, I p Tel: 41 3449239, Fax: 41 3440375.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, sekretariat, I p.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu - do pobrania ze strony internetowej:

- SIWZ z załącznikami od 1 do 6

- Załącznik  Nr 7 do siwz -   Plan sytuacyjny parkingu (PDF)

- Załącznik  nr 8 do siwz -   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Załącznik  nr  9 do siwz  - Przedmiar robót 9.0 (WORD)

 

Załączniki:

SIWZ z załacznikami:1 do 6
SIWZ z załacznikami:1 do 6

załącznik nr 7.1
załącznik nr 7.1

załącznik nr 7.2
załącznik nr 7.2

załącznik nr 8.0
załącznik nr 8.0

załącznik 9.0
załącznik 9.0

Powrót Stron:  1