MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12/11/2011    S218    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta  I.II.IV.V.VI.

PL-Kielce: Systemy do identyfikacji wideo

2011/S 218-354957

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żytnia 1
Punkt kontaktowy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba do kontaktów: Halina Rutyna
25-018 Kielce
POLSKA
Tel.: +48 413449239
E-mail: halina.rutyna@mosir.kielce.pl
Faks: +48 413440375

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mosir.kielce.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samorządowy zakład budżetowy

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Budownictwo i obiekty komunalne
Rekreacja, kultura i religia

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Stadion Piłkarski, ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Kod NUTS PL331

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, w dostosowaniu do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.1.2011 r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej /Dz. U. z 2011 r Nr 16 poz. 73/.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35123500, 72710000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 806 127,49 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

MOSIR/DN/NE/IIIDU/04.03/1/11

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 176-288825 z dnia 14.9.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

8.11.2011

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Centrum Informatyki ZETO S.A.
ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 857483200
Faks: +48 857483303

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 763 899,09 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 806 127,49 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonanie tras kablowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe:

VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Składanie odwołań.
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
5. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. (Dz. U. nr 41, poz. 238).
6. Dokładne informacje dotyczące składania i rozpatrywania odwołań zawarte są w Dziale VI – Środki ochrony prawnej, ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10.11.2011

 

Informacja o przekazaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


 

Kielce dnia 10.11.2011r

Informacja

( o przekazaniu do publikacji Dz.UOPWE Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami/ na: Dostawę   i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8  w Kielcach

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach  informuje, że  zgodnie z art. 95 ust.2 ustawy pzp-  w dniu 10 listopada 2011r zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod  wewnętrznym numerem referencyjnym: 2011-156608- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Po opublikowaniu tego dokumentu przez UOPWE- Zamawiający niezwłocznie zamieści jego treść na stronie internetowej  oraz w swojej siedzibie.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu i wyborze oferty

Kielce dnia 27.10.2011r

 

OGŁOSZENIE

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami/ na: Dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

 

1. ZAWIADOMIENIE

(o odrzuceniu oferty)

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy pzp- w imieniu Zamawiającego informuję, że  w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp  została    o d r z u c o n a  - oferta

Nr 3 Wykonawcy : Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A, .ul. Śniadeckich 31, 25-366 Kielce.

 

Uzasadnienie

Oferta została odrzucona ponieważ, jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 ustawy pzp, tj:

1.  Wykonawca nie przedstawił szczegółowej specyfikacji dostawy i montażu, jakiej wymagał Zamawiający w treści Rozdz.XV.ust.1  SIWZ.  Na zawartość oferty Wykonawcy składa się :

a) powtórzony przedmiar zamówienia ( stanowiący zał. nr 8 do SIWZ), jako  obmiar ilościowy,  bez wyceny poszczególnych pozycji;

b)Tabela Elementów Scalonych

2. W dziale oferty: Zestawienie Materiałów, stwierdzono następujące braki pozycji i błędnie podane  ilości:

a) brak pozycji: dysk twardy MFH – 91 TB – szt. 2 ( poz.22 i 24  zał. Nr 8 do SIWZ);

b) w poz.33 Zestawienia zawyżono ilość media konwerterów KGC -310M: jest 14 – winno być 8;

c) w poz.32 zestawienia w dziale Kable jest: szt. 1 000 1 000 (?)- winno być 132; jest 3 100 1- winno być 3190;

d) w poz.34 w dziale System IP CCTV uchwyt monitorowy na LCD/ TFT – jest 8 – winno być 2.

e) dodano pozycję: zasilacz kamery -szt.20.

Z uwagi na brak cen jednostkowych w ofercie – Zamawiający nie ma możliwości poprawienia omyłek w ofercie, wymienionych w pkt. 2.b),c),d) zawiadomienia, w trybie art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy pzp.

W związku z powyższym rozstrzygnięto, jak wyżej.

Jednocześnie dodam, że na powyższe przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp.

2. ZAWIADOMIENIE

( o wyborze oferty)

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 1 -  Wykonawcy: Centrum Informatyki ZETO S.A. ul. Skorupska 9, 15-048  Białystok, za cenę: 806 127,49 pln ( słownie: osiemset sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem 49/100 pln)

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, w formie specyfikacji szczegółowej dostawy  i montażu systemu monitoringu wizyjnego.

Spośród ofert   nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostały  złożone 4  oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy . Jedna oferta została odrzucona.

 Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

100

100

 

2

Konsorcjum:

SYMETRA Wojciech Wielogórski

ul. Kilińskiego 16,

28-100 Busko Zdrój (LIDER)

 „MWM” Sp. z o. o.

ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice

76,80

76,80

 

4

FORESTEL Sp. z o. o.

ul. Targowa 18, skr. pocz. 1100,

25-520 Kielce

80,63

80,63

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.1)  ustawy pzp - umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym  niż 10  dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Na powyższe przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp.

Sprostowanie Dz.U.OPWE

Dz.U./S S183
23/09/2011
298207-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
23/09/2011S183
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298207-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Kielce: Systemy do identyfikacji wideo
2011/S 183-298207
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, attn: Halina Rutyna,POLSKA-25-018Kielce. Tel. +48 413449239. E-mail: halina.rutyna@mosir.kielce.pl. Fax +48 413440375.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.9.2011, 2011/S 176-288825)

Przedmiot zamówienia:
CPV:35123500, 72710000
Systemy do identyfikacji wideo.
Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej.
Zamiast:

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych.
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.9.2011.
Powinno być:

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych.
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.10.2011.

Informacja dla Wykonawców

Kielce dnia 19 września 2011r

 

Informacja dla Wykonawców

Działając w trybie art. 12 ust.3 ustawy pzp- Zamawiający informuje, że w dniu 19 września 2011r zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich sprostowanie pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu, dotyczące terminu

składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów.

W załączeniu ( do pobrania):

- Ogłoszenie o  sprostowaniu 

Po opublikowaniu tego dokumentu przez UOPWE- Zamawiający niezwłocznie zamieści jego treść na stronie internetowej  oraz w swojej siedzibie.

Załączniki:

Formularz ogłoszenia o sprostowaniu
Formularz ogłoszenia o sprostowaniu

Ogłoszenie o zmianie treści siwz z 15.09

Kielce dnia 15 września 2011r

 

OGŁOSZENIE

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami  pn: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8  w Kielcach.

ZMIANA  TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. Ust.4 ustawy pzp - zamawiający  zmienia treść SIWZ  w zakresie terminu do złożenia wyjaśnień  przez zamawiającego na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz - w  ten sposób, że:

Rozdział XI: Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: pkt. 3 SIWZ

 przyjmuje brzmienie:

3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

PL-Kielce: Systemy do identyfikacji wideo

2011/S 176-288825

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 09.09.2011

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żytnia 1
Kontaktowy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Do wiadomości: Halina Rutyna
25-018 Kielce
POLSKA
Tel. +48 413449239
E-mail:
halina.rutyna@mosir.kielce.pl
Faks +48 413440375

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mosir.kielce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Inne samorządowy zakład budżetowy
Budownictwo i obiekty komunalne
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających : Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy, Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy:
Stadion Piłkarski MOSIR ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce, POLSKA. Kod NUTS PL331

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, w dostosowaniu do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.1.2011 r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej /Dz. U. z 2011 r Nr 16 poz. 73/.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35123500, 72710000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie

II.1.8)Podział na części: Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego, a w szczególności:
1) dostawę i montaż:
— 20 szt. punktów kamerowych, zewnętrznych, stałych,
— 8 szt. punktów kamerowych, zewnętrznych, uchylnych,
— 8 szt. kamer szybkoobrotowych zewnętrznych,
— system audio,
— 4 szt. rejestratorów,
— 8 szt. monitorów z oprogramowaniem,
— 1 szt. drukarka fotograficzna termosublimacyjna,
— 2 stanowiska operatorskie z oprogramowaniem,
— przełącznik sieci szkieletowy z oprogramowaniem zarządzającym,
— sieć logiczna systemu CCTV,
— sieci elektryczne systemu CCTV.
2) skonfigurowanie całości systemu monitoringu wizyjnego,
3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego i osoby pracujące przy eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego po rozbudowie,
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej (tj. opis systemu - wykonanie, działanie i konfiguracja-wraz z rysunkami i schematami) - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF).
Bez VAT 763 899,09 PLN

II.2.2)Opcje: Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, które musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Kwota wadium
20 000,00 PLN.
Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt 2. powinna być wpłacona przelewem na konto Zamawiającego w Banku ING O/Kielce nr rachunku:

98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 tytułem:
Wadium – przetarg na: Dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego (odnotowania wpływu środków na rachunek Zamawiającego)
5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu – oryginał dokumentu należy złożyć lub przesłać z pismem przewodnim do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a) i 2 Ustawy Pzp.
10. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniesienie wadium o terminie krótszym, niż okres związania ofertą - skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu, sposób przekazania na konto wskazane przez Zamawiającego
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w powyższym pkt 3.
Uwaga.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy;
b) termin obowiązywania gwarancji;
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

 

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Należność za wykonanie zamówienia będzie płatna przelewem po zrealizowaniu całości zamówienia, sporządzeniu i podpisaniu przez obydwie strony protokółu odbioru, przekazania dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
Termin płatności faktury ustala się na 21 dni od daty dostarczenia dokumentów, o których mowa wyżej. Należność będzie płatna z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 141 Pzp wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Tak
Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca powinien:
— zapoznać się ze specyfiką pracy i funkcją obiektu – Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Osoba upoważniona do udzielania informacji – Jacek Domoradzki, Kierownik ZOS.

ul. Ściegiennego 8 w Kielcach tel. +48 413349094 / 608078888.
— wziąć pod uwagę fakt, że musi zapewnić nieprzerwaną pracę, działających w chwili obecnej na terenie obiektu, systemów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie organizacji imprez sportowych. Wszelkie działania Wykonawcy, które spowodują nieprawidłowe działania ww. systemów stanowią koszt i ryzyko Wykonawcy i jako takie powinny być wkalkulowane w wartość dostaw i montaży.

 

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,
b) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.


2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:


a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to do oferty również w odniesieniu do tych podmiotów, należy załączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wymagana forma dokumentu – oryginał
.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert / w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. (ramach oświadczenia, o którym mowa w powyższym pkt lit. a), złożonego odrębnie przez każdą osobę fizyczną (w tym odrębnie przez każdego wspólnika spółki cywilnej (przedsiębiorcy) - nie dotyczy spółek jawnych ujawnionych we właściwych rejestrach – np. w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym przypadku Wykonawca składa jedno oświadczenie, o którym mowa w ww. pkt2 lit. a) w imieniu spółki jawnej.
Aktualny odpis z właściwego rejestru wymagana forma dokumentu – kopia poświadczona „za godność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ.

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za godność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ.

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za godność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ.

e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za godność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ.

f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ.


Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.


2.1.) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) pkt X.2 b, c, d), f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokument(y) pod lit. a) i c) - winien(y) być wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaś dokument wymieniony pod lit. b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt X.2e) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania slbo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia pkt2.1).


3
. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:


a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ,
Wymagana forma dokumentu – oryginał;

b) wykaz wykonanych dostaw, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej 2 dostaw polegające na dostawie urządzeń systemu monitoringu wizyjnego, z zastosowaniem telewizji CCTV o wartości brutto co najmniej 600 000,00 PLN każda, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie,
Wymagana forma dokumentów:
— wykaz wykonanych dostaw - oryginał,
— dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona „za godność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ.
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) siwz;


c) wykaz osób, uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, w tym:
— minimum 1 osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 2 stopnia.
Wraz z informacją na temat:
— kwalifikacji zawodowych tych osób wymaganych do wykonania zamówienia oraz potwierdzeniem posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień,
— zakresu wykonywanych przez nie czynności,
— podstawy do dysponowania tymi osobami.
Wg wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ;


d) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w specjalności niezbędnej do wykonania zamówienia.
Wymagana forma dokumentu – oryginał (osobno lub w treści załącznika nr 5 do SIWZ);

e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości łącznej sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia minimum 2 000 000,00 PLN.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ;

f) Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się ze specyfiką pracy i funkcją obiektu wg zał. nr 9 do SIWZ.


4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie:
— sytuacji ekonomicznej, tj: posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości łącznej sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia minimum 2 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości łącznej sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia minimum 2 000 000,00 PLN.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ.

 

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie:


1) posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw polegających na rozbudowie, dostawie, montażu systemów monitoringu wizyjnego, z zastosowaniem telewizji CCTV, o wartości brutto co najmniej 600 000,00 PLN każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych / wykonywanych dostaw, jak w zał. Nr 4 do SIWZ - wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, rozumianego jako dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za wykonanie dostawy i montażu urządzeń systemu monitoringu tj:
— minimum 1 osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 2 stopnia.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia oraz potwierdzenia posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień. jak w zał. Nr 5 do SIWZ – wg formuły: spełnia albo nie spełnia.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
— wykaz wykonanych dostaw, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej 2 dostaw polegające na dostawie urządzeń systemu monitoringu wizyjnego, z zastosowaniem telewizji CCTV o wartości brutto co najmniej 600 000,00 PLN każda, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Wymagana forma dokumentów:
— wykaz wykonanych dostaw - oryginał,
— dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ.
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) siw.

— wykaz osób, uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, w tym:
—— minimum 1 osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 2 stopnia.

Wraz z informacją na temat:
— kwalifikacji zawodowych tych osób wymaganych do wykonania zamówienia oraz potwierdzeniem posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień,
— zakresu wykonywanych przez nie czynności,
— podstawy do dysponowania tymi osobami.
Wg wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1i) SIWZ.
— oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w specjalności niezbędnej do wykonania zamówienia.
Wymagana forma dokumentu – oryginał (osobno lub w treści załącznika nr 5 do SIWZ).

 

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone: Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury: Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą MOSIR/DN/NE/IIIDU/1/2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 16.9.2011. Dokumenty odpłatne. podać cenę 100,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatność: gotówką w kasie mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego lub przelewem na konto Zamawiającego w banku: ING Bank Śląski SA. Nr rachunku:
40 1050 1461 1000 0023 5341 5728 tytułem: SIWZ na: dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Zamawiający wystawia faktury VAT.

 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

20.10.2011 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 20.10.2011 - 10:15

Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, I p. pok. nr 5.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: Tak
1. Jacek Domoradzki - przewodniczący;
2. Dariusz Misiorowski - członek;
3. Wojciech Wesołowski - członek;
4. Halina Rutyna - sekretarz.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587702
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Składanie odwołań.
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
5. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. (Dz. U. nr 41, poz. 238).
6. Dokładne informacje dotyczące składania i rozpatrywania odwołań zawarte są w Dziale VI

Środki ochrony prawnej, ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet:
http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 09.09.2011

 

 

W załączeniu Ogłoszenia (do pobrania ze strony):

- SIWZ z załącznikami od 1 do 6 i 9

- Załącznik nr 7 do siwz - Projekt wykonawczy dostawy i montażu cz. I i II

- Załącznik nr 8 do siwz - Przedmiar zamówienia, kosztorys ślepy.

 

 

Załączniki:

załącznik nr 8
załącznik nr 8

załącznik nr 7
załącznik nr 7

SIWZ z załacznikami:1 do 6 i 9
SIWZ z załacznikami:1 do 6 i 9

Powrót Stron:  1