MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Roboty budowlane uzupełniające do zadania: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Wykonanie robót budowlanych jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego
Numer ogłoszenia: 226564 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych u z u p e ł n i a j ą c y c h , polegających na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym pn: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Budowlane Prace Izolacyjne Jan Tyrała, Ociesęki 87, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136108,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 152339,93
  • Oferta z najniższą ceną: 152339,93 / Oferta z najwyższą ceną: 152339,93
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie uzupełniające udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co w podstawowym - zostało przewidziane w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi 34% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

Powrót Stron:  1