MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Przebudowa budynku Hotelu Maraton związana ze zwiększeniem powierzchni istniej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 213054-2011 z dnia 2011-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Hotelu Maraton przy ul. Bocznej 15 w Kielcach związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego przy hotelu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,...
Termin składania ofert: 2011-08-09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Przebudowa budynku Hotelu Maraton związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
Numer ogłoszenia: 238335 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213054 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Hotelu Maraton związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Hotelu Maraton przy ul. Bocznej 15 w Kielcach związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego przy hotelu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, tj: 1/ wykonanie wymiany posadzek 2/ wyburzenia ścian po uprzednim montażu podciągów i nadproży stalowych 3/ zamurowania otworów w ścianach 4/ wymurowaniu nowych ścianek działowych 5/ montażu nowych skrzydeł drzwiowych 6/ wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 7/ wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych wraz z robotami malarskimi 8/ wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 9/ wykonanie instalacji C.O i C.T 10/ wykonanie instalacji wod-kan 11/ wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w zakresie okablowania, montażu gniazd wtyczkowych, łączników instalacyjnych, opraw oświetleniowych, rozdzielni skrzynkowych wraz z niezbędnymi pomiarami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.31.60.00-5, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budowlane Prace Izolacyjne Jan Tyrała Ociesęki 87; 26-035 Raków, Ociesęki 87, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177998,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 143468,30
 • Oferta z najniższą ceną: 143468,30 / Oferta z najwyższą ceną: 216470,64
 • Waluta: PLN.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofery

Kielce dnia 17  sierpnia 2011r

 

OGŁOSZENIE

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami pn: Przebudowa budynku Hotelu Maraton związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zawiadomienie

( o wyborze oferty)

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 7 Firmy:

Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan, 26-035 Raków, Ociesęki 87 z ceną brutto :

143 468,30 zł / słownie: sto czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem 30/100 zł/

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze siwz, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz  oraz przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone  8  ofert. Nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

Dom Doradztwa Biznesowego „MM”

Monika Majcher

ul. Rynek 5, 25-303, Kielce

77,09

77,09

 

2

Zakład Handlowo Usługowy TOM-BUD

25-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 77/7

78,71

78,71

 

3

ECO AUTO BUD                        

Maria Wójcik

25-114  Kielce ul. Ściegiennego 26

91,00

91,00

 

4

ISKRA                                                  

 Zakład Budowlano Montażowy   Sp. z o.o.

25-734  Kielce  ul. Jagiellońska 109

73,59

73,59

5

Firma Remontowo- Budowlana 

MAXIMUS –DOM

 Paweł Gliszczyński

25-655 Kielce

ul. 1 Maja 191

74,14

74,14

6

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CONTRIN

Robert Papka

ul. Przemysłowa 33, 26-052, Sitkówka-Nowiny

66,27

66,27

7

Budowlane Prace Izolacyjne

Tyrała Jan

26-035 Raków, Ociesęki 87

100,00

100,00

8

 HEINICH – INVESTMENT

ul. Wapiennikowa 10A, 25-112, Kielce

91,27

91,27

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 i 3 a) ustawy pzp - umowa zostanie zawarta w terminie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pytania i wyjasnienia treści siwz

Kielce dnia 26 lipca 2011r

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.  Dz. U.  z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Przebudowa budynku Hotelu Maraton związana   ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Działając w trybie art. 38 ust. 2  ustawy pzp- Zamawiający informuję, że w dniu

26 lipca 2011 wpłynęły od Wykonawcy następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

1.      Jaką stawkę podatku Vat należy użyć do obliczenia ceny ofertowej?

2.      Czy zamawiający, zgodnie z rozdziałem VIII pkt.2 SIWZ wymaga jedynie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czy mają być to osoby do kierowania robotami z każdej przewidzianej specyfiką branży ( konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna)?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 – zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1.

Do obliczenia ceny oferty należy zastosować o b o w i ą z u j ą c ą   w obecnym stanie prawnym stawkę podatku VAT.

Ad.2.

Tak- zgodnie z zapisem w pkt. VIII.2.2)  i X.3.c) SIWZ zamawiający wymaga jedynie dysponowania osobą/ami, która/e/  będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót, z uprawnieniami  do  kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno –budowlanej.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Przebudowa budynku Hotelu Maraton związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
Numer ogłoszenia: 213054 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Hotelu Maraton związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Hotelu Maraton przy ul. Bocznej 15 w Kielcach związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego przy hotelu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, tj:

1/ wykonanie wymiany posadzek 2/ wyburzenia ścian po uprzednim montażu podciągów i nadproży stalowych 3/ zamurowania otworów w ścianach 4/ wymurowaniu nowych ścianek działowych 5/ montażu nowych skrzydeł drzwiowych 6/ wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 7/ wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych wraz z robotami malarskimi 8/ wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 9/ wykonanie instalacji C.O i C.T 10/ wykonanie instalacji wod-kan 11/ wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w zakresie okablowania, montażu gniazd wtyczkowych, łączników instalacyjnych, opraw oświetleniowych, rozdzielni skrzynkowych wraz z niezbędnymi pomiarami.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zwierają:

a) projekt budowlany stanowiący załączniki nr 7 do siwz w zakresie części lokalu gastronomicznego i pomieszczeń biurowych od strony wschodniej obiektu.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 8 do siwz

c) przedmiar robót stanowiący załączniki nr 9 do siwz

Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy pzp - w stosunku do materiałów zastosowanych w w/w opracowaniach - Zamawiający dopuszcza w ofercie rozwiązania równoważne opisywanym, o parametrach jakościowych i technicznych nie mniejszych, niż wymagane dokumentacją projektową. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w trakcie realizacji robót Wykonawca na koszt własny uzyska opinie autorskiego Biura Projektowego i zgody Zamawiającego w tym zakresie. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodnie z dokumentacja projektową.

Wykonawcy powinni przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej jest: Bogusław Michalski- Tel: 41 3449239 w.23 lub 692005123 Termin wizji lokalnej powinien zostać wcześniej uzgodniony telefonicznie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.31.60.00-5, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres                       w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, które musi być obejmować cały okres związania ofertą.

Kwota wadium 5 000,00 zł.

Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U.nr 109, poz.1158, z późn. zm. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt XIII powinna być wpłacona przelewem na konto Zamawiającego w Banku ING O Kielce nr rachunku: 9 8 1 0 5 0 1 4 6 1 1 0 0 0 0 0 2 3 5 3 4 1 5 7 5 1 tytułem: Wadium - przetarg na: Przebudowa budynku Hotelu Maraton związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego ( odnotowania wpływu środków na rachunek Zamawiającego) Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu - oryginał dokumentu należy złożyć lub przesłać z pismem przewodnim do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust.4a i 5 Ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.1, 1a) i 2 Ustawy. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniesienie wadium o terminie krótszym, niż okres związania ofertą- skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej , której zakres jest zgodny z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Przez zakres zgodny z niniejszym zamówieniem uznaje się wykonanie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie, rozbudowie , remoncie obiektu budowlanego. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły : spełnia albo nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy , wymienionego w pkt. VIII.3b) siwz sporządzonego wg wzoru załącznika nr 4 do siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: dysponowania osobą/ami, która/e/ będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno -budowlanej. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu według: spełnia albo nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy , wymienionego w pkt. VIII.3c) siwz sporządzonego wg wzoru załącznika nr 5 do siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewidywane istotne zmiany umowy:

- w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) wystąpienia robót dodatkowych , których termin wykonania, wpłynie na termin zakończenia zamówienia podstawowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. pok.5                                                         Cena za 1 egz. wynosi 100,00 zł

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 09.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

W załączeniu: do pobrania ze strony internetowej : www.mosir.kielce.pl

 

Załączniki:

SIWZ z załacznikami:1 do 6
SIWZ z załacznikami:1 do 6

zal 7-1 do 7-7 Architektura
zal 7-1 do 7-7 Architektura

Zal 7-8 do 7-13 Architektura
Zal 7-8 do 7-13 Architektura

Zal 7-14 do 7-18 Architektura
Zal 7-14 do 7-18 Architektura

zal 7-19 do 7-25 Instalacje elektryczne
zal 7-19 do 7-25 Instalacje elektryczne

Zal 7-26 do 7-46 Instalacje sanitarne
Zal 7-26 do 7-46 Instalacje sanitarne

Zal 7-47 do 7-50 Konstrukcja
Zal 7-47 do 7-50 Konstrukcja

Zal 7-51 do 7-55 Konstrukcja opis
Zal 7-51 do 7-55 Konstrukcja opis

zal 8 STWiORB
zal 8 STWiORB

zal 9-1 do 9-3 Przedmiar robót
zal 9-1 do 9-3 Przedmiar robót

Powrót Stron:  1