MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Kielce dnia 17 sierpnia 2011r

OGŁOSZENIE

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Zawiadomienie

( o unieważnieniu postępowania)

Działając w trybie art. 93 ust. 3 pkt. 1  ustawy pzp- w imieniu Zamawiającego informuję, że  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp – zostaje   u n i e w a ż n i o n e   postępowanie w sprawie dostawy i montażu systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Uzasadnienie

W trakcie postępowania wystąpiła istotna zmiana okoliczności  będąca podstawą decyzji  Zamawiającego  o  rozszerzeniu realizowanego w tym zamówieniu  zakresu dostaw  i montaży o elementy przewidziane pierwotnie do realizacji w etapach późniejszych. W  efekcie zakończonych prac  nad zmianami  w dokumentacji projektowej okazało się , że wartość  całego  projektu przekracza kwotę celowych środków finansowych  przeznaczonych w budżecie na  realizację zamówienia, a  Zamawiający nie może różnicy tej kwoty zabezpieczyć z innych źródeł finansowania.

W tym stanie faktycznym  i prawnym  Zamawiający unieważnia  niniejsze postępowanie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 16.08

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 200226-2011 z dnia 2011-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, w dostosowaniu do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej /...
Termin składania ofert: 2011-07-22


Numer ogłoszenia: 245508 - 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200226 - 2011 data 14.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , sekretariat Ip...
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , sekretariat Ip...

 

 

Ogłoszenie o zmianie treści siwz z 16.08

Kielce dnia  16 sierpnia 2011r

 

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Działając w trybie art.38 ust. 1 pkt.3 ustawy pzp –Zamawiający informuję, że:

zmienia treść siwz w zakresie zmiany terminu otwarcia ofert w ten sposób, że:

Dział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

przyjmuje brzmienie:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Termin składania ofert upływa w dniu   22 sierpnia 2011r  o godz. 10:00

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018  Kielce ul. Żytnia 1, Ip.

w dniu  22 sierpnia 2011r o godz. 10:15”

 

 

 

Informacja dla Wykonawców

Kielce dnia 11 sierpnia 2011r

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.                z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Zamawiający – Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Kielcach informuje , że aktualnie trwają prace nad zmianami do Projektu  monitoringu  wizyjnego na Stadionie Piłkarskim i  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w  w/w  postępowaniu. O konsekwencjach tych zmian i dalszych czynnościach Zamawiającego  –Wykonawcy zostaną  powiadomieni w sposób przewidziany   w ustawie pzp

 

Pytania i odpowiedzi z 03.08.

Kielce dnia 3 sierpnia 2011r

Pytania i odpowiedzi

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp –Zamawiający  informuje, że:  od jednego z Wykonawców  wpłynął  do Zamawiającego wniosek w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ, którego treść  zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1.

Zgodnie z SIWZ:

„XV. Opis sposobu przygotowania ofert

Wymogi formalne:

1.Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej siwz, w postaci:

- formularza ofertowego wg wzoru, jak w zał. Nr 1 do siwz;  

- oraz szczegółów specyfikacji dostawy i montażu, sporządzonej metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiar zamówienia.

Brak wskazania w ofercie/specyfikacji szczegółowej/ parametrów technicznych oferowanego sprzętu lub zaproponowanie sprzętu o parametrach technicznych niższych niż wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty”.

Prosimy o sprecyzowanie formy w jakiej ma być sporządzona specyfikacja szczegółowa, o której mowa w w/w zapisie oraz sposobu udokumentowania parametrów oferowanego sprzętu”

Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp- Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1.       W  treści Rozdziału XV  tekst :

„….- oraz szczegółów specyfikacji dostawy i montażu, sporządzonej metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiar zamówienia…”

winien brzmieć:

„….- oraz  s z c z e g ó ł o w e j   specyfikacji dostawy i montażu, sporządzonej metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiar zamówienia…”

Powyższa zmiana – jest zmianą treści siwz, nie powodującą zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

2.       Specyfikacja szczegółowa dostawy i montażu systemu monitoringu powinna być sporządzona  metodą kalkulacji szczegółowej    w oparciu o przedmiar zamówienia.

Oznaczenie parametrów technicznych i nr katalogowego sprzętu w dokumencie „Specyfikacja szczegółowa” może być zawarte:

1)   w kol. 3 „opis i wyliczenia” lub w kol.2 „nazwa” Zestawienia materiałów

   ( jeżeli Wykonawca do Specyfikacji wykorzysta wzór  dokumentu z  Przedmiaru )

2) w formie tabeli sporządzonej  tak, aby zawierała wszystkie kolumny, pozycje lp. i pozostałe elementy  zestawienia potrzebne Zamawiającemu do właściwej oceny   i porównania  ofert;

( jeżeli Wykonawca do Specyfikacji wykorzysta np. aplikację  WORD-a )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 200226-2011 z dnia 2011-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, w dostosowaniu do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej /...
Termin składania ofert: 2011-07-22


Numer ogłoszenia: 229336 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200226 - 2011 data 14.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , sekretariat Ip...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , sekretariat Ip...

 

 

Ogłoszenie z 29.07 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 200226-2011 z dnia 2011-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, w dostosowaniu do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej /...
Termin składania ofert: 2011-07-22


Numer ogłoszenia: 222102 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200226 - 2011 data 14.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Termin składania ofert upływa w dniu 22 lipca 2011r o godz. 10:00 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. w dniu 22 lipca 2011r o godz. 10:15 Otwarcie ofert jest jawne.

W ogłoszeniu powinno być:

 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2011r o godz. 10:00 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. w dniu 12 sierpnia 2011r o godz. 10:15 Otwarcie ofert jest jawne..

 

 

Ogłoszenie z 29.07 o zmianie treści siwz

Kielce dnia 29 lipca 2011r

 

Ogłoszenie

( o zmianie treści siwz)

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Działając w trybie art.38 ust. 4 ustawy pzp –Zamawiający informuje, że:

- z uwagi na liczbę i zakres pytań jakie wpływają od Wykonawców dot. SIWZ , zachodzi konieczność opracowania i dokonania ponownych zmian treści SIWZ ( w tym głównie załączników nr 7 i 8)  i przekazania Wykonawcom.

W związku z tym , aby umożliwić przygotowanie oferty po mających nastąpić zmianach SIWZ  - Zamawiający zmienia  treść SIWZ dot. terminu otwarcia ofert, w ten sposób, że:

Dział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

przyjmuje brzmienie:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Termin składania ofert upływa w dniu   12 sierpnia 2011r  o godz. 10:00

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018  Kielce ul. Żytnia 1, Ip.

w dniu 12 sierpnia 2011r o godz. 10:15”

Powyższe zostanie potwierdzone zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 1b) zmiana terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku , o którym mowa  w ust1. Ustawy pzp ( czyt: „wniosku o wyjaśnienie treści siwz”)

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Kielce dnia  25 lipca 2011r

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.                  z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp –Zamawiający  informuję, że:    w dniu 18 i 19 lipca 2011r wpłynęły  do Zamawiającego wnioski  i pytania  od Wykonawców w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , których treść  zamieszczamy poniżej:

I.

1) Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej / Dz. U. z 2011r Nr 16 poz.73 / wskazuje 3 kategorie rejestracji obrazu w obszarze trybun i płyty boiska tj. kat I, II i IV. W projekcie wykonawczym (zał. 71) brak jest odniesienia zaprojektowanej ilości kamer do wymogów poszczególnych kategorii.

Czy w ramach zadania oferent będzie musiał wykazać spełnienie wymogów prawnych Rozporządzenia, czy wystarczające będzie spełnienie założeń projektowych?

 

2) Projekt Wykonawczy, 3.5 Architektura systemu

Ponieważ każdy zapis cyfrowy jest zapisem skompresowanym, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zapis bezstratny”?

3) Projekt Wykonawczy, 3.3.1.Punkt kamerowy typ 1

Prosimy o  jednoznaczne wskazanie typu przysłony (ręczna czy automatyczna?).

4) Projekt Wykonawczy, 14.Zestawienie materiałów

Obiektyw MPx 1/3" 5 - 50mm, nr kat. YV10x5HRA-SA2 - Nie ma obiektywu o takim symbolu, czy Zamawiający miał na myśli obiektyw o symbolu YV10x5H4RA-SA2? Czy Zamawiający uwzględnia, że ten typ obiektywu jest przystosowany do pracy z kamerami 1,3 Mpix, a zaprojektowano kamery o rozdzielczości 3 Mpix?

II.

Po przeanalizowaniu opisu przedmiotu zamówienia na „Dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarski przy ul.

Ściegiennego 8 w Kielcach", uważamy, że projekt podany w SIWZ przez Zamawiającego jest niezgodny z rozporządzeniem: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej par. 4-8. Kamery obrotowe, które są umieszczone na stadionie nie są w stanie zapewnić jakości obrazu wynikającego z l kategorii,

Poniżej według ustawy określenie 1 kategorii obrazu:

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) rejestracji obrazu l kategorii - należy przez to rozumieć rejestrację obrazu umożliwiającą określenie tych cech osób i /lub rzeczy, które pozostają w zainteresowaniu operatora w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzystania do ustalenia tożsamości osób lub przynależności rzeczy;

Pytanie do Zamawiającego:

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie projektu zastępczego spełniającego powyższy wymóg?

6. Czy Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie kamer, tak, aby spełniały jakość obrazu w kategorii I?

III.

W punkcie 3 Zamawiający stosuje zapisy:

• Podstawowe elementy wykonawcze systemu CCTV IP takie jak serwer, komputer operatora,

oprogramowanie zarządzająco - rejestrujące muszą stanowić ofertę rozwiązań jednego producenta-

• Operator   powinien mieć możliwość przeglądania alarmów, zatwierdzania alarmów, oraz

dopisywania własnych komentarzy dla danego zdarzenia. W przypadku zatwierdzenia przez operatora alarmu, system powinien odnotować to zdarzenie, oraz fakt ten powinien być widoczny dla innych użytkowników systemu.

• System powinien mieć możliwość tworzenia Profili - gdzie definiowane są różne konfiguracje,

począwszy od zmiany jakości obrazu, klatek detekcji ruchu po funkcje zmiany koloru osd oraz

funkcje  scenerR  chroniąca kamerę przed sabotażem.

• Możliwość definiowania kalendarza zapisu - przypisanie danego profilu w dzień tygodnia i w

określonym czasie. System ma możliwość wprowadzania nieskończonej ilości profili i przypisanych

im kolorów.

• Funkcja layoutu umożliwia stworzenie własnego trybu podglądu według dostępnych okien:

o Ustawienie panelu z zegarem (dowolna wielkość na ekranie monitora).

• Platforma ma możliwość tworzenia baz danych z wieloma zmiennymi przypisanymi do obiektów

włączając w to numer tablicy rejestracyjnej oraz identyfikacja twarzy. Bazy te można importować lub

eksportować w zależności od potrzeb z/do pliku -csv.

które wskazują na urządzenia systemu CCTV jednego producenta. W/w. zapisy wprowadzające ograniczenia dla systemu nie wynikają bezpośrednio z przepisów prawa w tym z rozporządzenia MINISTRA SPRAWWEWENĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 2 dnia 10 stycznia 2011 r. ws. sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych,

7. Czy w związku z powyższym Zamawiający nie powinien zmodyfikować ww. zapisów dotyczących systemu zarządzania CCTV?

 

W punkcie 33 Zamawiający wskazuje zalecane parametry kamer.

Parametry wymagane przez Zamawiającego stanowią szczegółową specyfikację techniczną kamery

Samsung SNB-7000.

8. Czy w związku z tym Zamawiający zamieni tą szczegółową specyfikację na istotne

parametry, które dany typ kamery musi spełniać, aby zapewnić obraz w odpowiedniej kategorii?

 

W punkcie 8 Zamawiający stosuje napisy:

• Reasekuracja obejmuje okres, na jaki wykonawca udzielił gwarancji.

• Producent zainstalowanego okablowania strukturalnego musi również posiadać w ofercie system

„inteligentnego" zarządzania połączeniami w warstwie fizycznej. Dzięki temu w przyszłości będzie

istniała możliwość rozbudowania systemu okablowania do tej funkcjonalności.

• Złącza LSA-PLUS muszą być wykonane z posrebrzanego mosiądzu. Piny złącza RJ45 muszą być

wykonane z pozłacanego stopu niklu i miedzi.

• Moduł RJ45 musi zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach.

Każdy moduł musi być wykonany w technologii niezależnej płytki drukowanej PCB, w której

zamontowane są piny złącza RJ45 oraz kontakty LSA-PLUS 45°. Wymagane jest, aby element płytki

drukowanej, każdego modułu RJ45 w procesie produkcji był strojony za pomocą promienia

laserowego tzw. "laser trimmer", w celu zapewnienia optymalnych parametrów transmisyjnych

złącza.

• Złącze musi być wyposażone w niezależną metalową opaskę służącą do zaciśnięcia metalowej

kapsułki ekranującej na ekranie kabla skrętkowego.

• "Należy zastosować kable krosowe ekranowane, kat. 6A, ze świetlną identyfikacją połączeń.

• Kable krosowe powinny być łatwo identyfikowalne za pomocą sygnalizatora świetlnego. W tym celu

wraz z kablem miedzianym kat.6 muszą być zintegrowane plastykowe włókna światłowodowe. Za

pomocą specjalnego oświetlacza łatwo możemy odnaleźć drugi koniec kabla krosowego

(podświetlając jeden wtyk RJ45 zapala nam się wtyk na drugim końcu kabla), bez konieczności

wypinania kabla z portów RJ45.

• Należy dostarczyć kable o długościach: l,5m; 2,lm; 3,lm.

• Należy zastosować system okablowania strukturalnego, który posiada możliwość wdrożenia

„inteligentnego" systemu zarządzanie połączeniami fizycznymi. Wdrożenie musi polegać na

wymianie standardowych obudów paneli rozdzielczych 19'', na obudowy z możliwością zarządzania.

Wymiana musi odbywać się bez ingerencji w łącz transmisyjne, i musi polegać na przepięciu

standardowych złącz)' RJ45 „keystone" do nowych paneli z możliwością zarządzania łączami

fizycznymi. Zarówno bieżące komponenty okablowani jak i system ,, inteligentnego" zarządzania

łączami w okablowaniu strukturalnym muszą pochodzić od tego samego producenta

• Panel rozdzielczy musi posiadać osłony na śruby montażowe za pomocą, których mocowany jest do

stelaża szafy, osłony muszą posiadać logo producenta systemu okablowania strukturalnego

• Opisana konstrukcja nie wymaga zastosowania kaset na spawy światłowodowe, a jedynie uchwytów przytwierdzających osłony spawów bezpośrednio do konstrukcji panela , które wskazują bezpośrednio na jednego producenta okablowania strukturalnego.

9. Czy w związku z tym Zamawiający zmieni ww. zapisy, tak by była możliwość zastosowania produktów innego producenta niż Krone ?

 

W związku z nowym rozporządzeniem  MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH f ADMINISTRACJI z

dnia  10 stycznia 2011 r. ws. sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych, parametr kamer

wskazane przez Zamawiającego uniemożliwiają uzyskanie wymaganego pokrycia obszaru imprezy

masowej w kategorii pierwszej.

10. Czy zamawiający dopuszcza modyfikację projektu ?

IV.

Wykonawca (…)  działając w oparciu o art. 181 ust. l ustawy Prawo zamówień

publicznych zwraca uwagę Zamawiającemu, że wyznaczenie 8-dniowego terminu na

składanie ofert od dnia udostępnienia dokumentacji przy zadaniu o takim stopniu

skomplikowania, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym, ogranicza

możliwość przygotowania i złożenia rzetelnych ofert wykonawcom zainteresowanym

wykonaniem przedmiotowego zamówienia. Działanie takie pozostaje z sprzeczności z art. 43

ustawy prawo zamówień publicznych i może prowadzić do złamania zasad uczciwej

konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z art. 7 ustawy. Wzywamy

Zamawiającego do przedłużenia terminu składania ofert do dnia 02.08.2011 r.

11. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zaprojektowany system CCTV nie będzie integrowany

z istniejącym systemem CCTV oraz informację czy zaprojektowany system będzie włączany

w przyszłości do systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce?

V.

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na dostawę i montaż systemu

monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, potencjalny

wykonawca (…)pragnie zwrócić Zamawiającemu uwagę na naruszenie art. 43 ustawy PZP. tj. nieuwzględnienie czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Działanie takie może budzić wątpliwości zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,

Stopień skomplikowania przedmiotowego zamówienia wymaga dłuższego niż wyznaczony czasu na prawidłowe przygotowanie i złożenie ofert. W związku z powyższym wykonawca prosi Zamawiającego do przedłużenia terminu do składania ofert co najmniej do dnia 29.07.2011 r.

12. Jednocześnie prosimy o uzasadnienie braku integracji systemu nadzoru wizyjnego będącego przedmiotem zamówienia z już istniejącym na Stadionie Piłkarskim systemem nadzoru wizyjnego. Skoro dąży się do integracji systemów w mieście, takie działanie wydaje się być nieracjonalne.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1. Dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach należy wykonać zgodnie Projektem Wykonawczym.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza rejestrowania obrazu z jakością gorszą niż strumień wysyłany przez kamerę.

Ad.3. Przysłona automatyczna.

Ad. 4. Zamawiający ma świadomość tego, że do kamery o rozdzielczości 3Mpx dobrany jest obiektyw 1,3Mpx o symbolu YV10x5HR4A-SA2.  Obiektyw 1,3Mpx także współpracuje z kamerą 3Mpx . Parametry obiektywu zastosowanego w projekcie są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego.

Ad. 5. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu zgodnego z zapisami SIWZ oraz wszystkimi załącznikami. Zamawiający nie dopuszcza wykonania projektu zastępczego.

Ad. 6. Zamawiający ma świadomość, że kamery znajdujące się na stadionie w chwili obecnej nie spełniają kat I – dlatego został sporządzony nowy projekt, zgodny ze wspomnianym rozporządzeniem. W projekcie tym kamery uchylno – obrotowe, będące min. przedmiotem postępowania spełniają kat. I. Głowice te, muszą spełniać parametry zawarte w projekcie.

Ad. 7. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu zgodnego z zapisami SIWZ oraz wszystkimi załącznikami.  Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji projektu. Dostarczone urządzenia muszą być zgodne lub równoważne w stosunku do zaprojektowanych.

Ad. 8. W punkcie. 3.3. Projektu Wykonawczego podane parametry są minimalnymi wymaganymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego modelu kamery, jednakże o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ i w załącznikach.

Ad. 9. W punkcie 8 Projektu Wykonawczego podano przykładowy system. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów pod warunkiem, że będą zgodne z zapisami SIWZ oraz wszystkimi załącznikami.

Istnieje kilku producentów których urządzenia spełniają wymogi SIWZ.

Ad. 10. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu zgodnego z zapisami SIWZ oraz wszystkimi załącznikami. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji projektu. Dostarczone urządzenia muszą być zgodne lub równoważne w stosunku do zaprojektowanych.

Ad. 11. W związku z wymogami nowego rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia  10 stycznia 2011 r. ws. sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych zamawiający postanowił wymienić funkcjonujący system monitoringu stadionu, na nowy system monitoringu IP. W związku z tym zamawiający zlecił wcześniej wykonanie całościowego projektu systemu monitoringu IP stadionu; spełniającego wszelkie wymogi wspomnianego rozporządzenia, jak i wymagania zamawiającego. W związku z całościową wymianą zamawiający nie przewiduje integracji z obecnym systemem CCTV. Nowy monitoring będzie integrowany z systemem monitoringu wizyjnego miasta Kielce.

Ad. 12. Ze względu na to, że zamawiający dąży do wymiany całego systemu monitoringu wizyjnego na stadionie (zgodnie ze zleconym wcześniej projektem), zamawiający nie przewiduje integracji pierwszej części realizacji nowego monitoringu, ze starym monitoringiem. Nowy monitoring będzie integrowany z systemem monitoringu wizyjnego miasta Kielce.

 

Informacja dla Wykonawców o uzupełnieniu opisu zamówienia

Kielce dnia 22 lipca 2011

 

Zawiadomienie

 ( o uzupełnieniu treści siwz )

 

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

 

W odpowiedzi na pismo jednego z Wykonawców o naruszeniu przez Zamawiającego art. 9 ust. 2 ustawy pzp, poprzez sporządzenie i udostępnienie  w  języku angielskim części zał.7.1 do siwz : Zestawienia materiałów do Projektu wykonawczego dostawy i montażu cz. I;

 

- Zamawiający informuje, że  uznając zasadność  przekazanej informacji- działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dodał  uzupełniające opisy w języku polskim w rozdziale 14. zał. nr 7.1. do siwz : Zestawienie materiałowe.

Powyższe uzupełnienie tyczy się również Przedmiaru, wszędzie tam, gdzie powyższe nazwy występują.

Niniejsze uzupełnienie opisu zamówienia nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia                           o zamówieniu.

 

W załączeniu: ( do pobrania ze strony: www.mosir.kielce.pl)

 

Uzupełnienie  opisu  zał. nr 7.1. rozdz. 14 do siwz : Zestawienie materiałów.

 

 

 

 

Załączniki:

Uzupelnienie opisu zamówienia w zal.7.1. do siwz
Uzupelnienie opisu zamówienia w zal.7.1. do siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 200226-2011 z dnia 2011-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, w dostosowaniu do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej /...
Termin składania ofert: 2011-07-22


Numer ogłoszenia: 206088 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200226 - 2011 data 14.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , sekretariat Ip.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , sekretariat Ip.

 

 

Ogłoszenie o zmianie treści siwz

Kielce dnia 19 lipca 2011

 

O g ł o s z e n i e

( o zmianie treści siwz )

Działając w trybie art.38 ust. 1 pkt.3 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- w związku z faktem wpłynięcia do Zamawiającego wielu pytań od Wykonawców dot. treści siwz – Zamawiający uwzględniając zakres pytań oraz przychylając się do prośby Wykonawców o zmianę terminu otwarcia ofert - zmienia treść siwz w ten sposób, że:

 

Dział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

przyjmuje brzmienie:

 

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Termin składania ofert upływa w dniu   2 sierpnia 2011r  o godz. 10:00

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018  Kielce ul. Żytnia 1, Ip.

 

w dniu  2 sierpnia 2011r o godz. 10:15”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 200226 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, w dostosowaniu do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej / Dz. U. z 2011r Nr 16 poz.73 /

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego, a w szczególności:

1) dostawę i montaż: - 20 szt. punktów kamerowych, zewnętrznych, stałych

- 8 szt. punktów kamerowych, zewnętrznych, uchylnych

- 2 szt. rejestratorów

- 8 szt. monitorów z oprogramowaniem

- 1 szt. drukarka fotograficzna termosublimacyjna

- 2 stanowiska operatorskie z oprogramowaniem

- przełącznik sieci szkieletowy z oprogramowaniem zarządzającym

- sieć logiczna systemu CCTV

- sieci elektryczne systemu CCTV 2) skonfigurowanie całości systemu monitoringu wizyjnego,

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego i osoby pracujące przy eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego po rozbudowie,

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej (tj. opis systemu - wykonanie, działanie i konfiguracja-wraz z rysunkami i schematami) - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF).

 Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może zaoferować sprzęt, jak opisany w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ - lub r ó w n o w a ż n y , z zastrzeżeniem, że zaoferowany równoważny sprzęt musi spełniać wymagania techniczne minimum opisane w załączniku 7 do SIWZ. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Brak wskazania w ofercie/specyfikacji szczegółowej/ parametrów technicznych oferowanego sprzętu lub zaproponowanie sprzętu o parametrach technicznych niższych niż wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa dostawy i montażu (załącznik nr 7 do SIWZ) cz. I i II b) przedmiar zamówienia ( załącznik nr 8 do SIWZ) Załączniki te stanowią integralną część SIWZ.

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca powinien:

- zapoznać się ze specyfiką pracy i funkcją obiektu - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. Osoba upoważniona do udzielania informacji - Jacek Domoradzki, Kierownik ZOS. tel. 41-334-90-94

 - wziąć pod uwagę fakt, że musi zapewnić nieprzerwaną pracę, działających w chwili obecnej na terenie obiektu, systemów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie organizacji imprez sportowych. Wszelkie działania Wykonawcy, które spowodują nieprawidłowe działania w/w systemów stanowią koszt i ryzyko Wykonawcy i jako takie powinny być wkalkulowane w wartość dostaw i montaży..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego , polegających na dostawie i montażu urządzeń monitoringu wizyjnego z zastosowaniem telewizji CCTV.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.35.00-7, 72.71.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, które musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Kwota wadium 20 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt XIII powinna być wpłacona przelewem na konto Zamawiającego w Banku ING O/Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 tytułem: Wadium - przetarg na: Dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego ( odnotowania wpływu środków na rachunek Zamawiającego) 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu - oryginał dokumentu należy złożyć lub przesłać z pismem przewodnim do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust.4a i 5 Ustawy pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.1, 1a) i 2 Ustawy pzp. 10. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniesienie wadium o terminie krótszym, niż okres związania ofertą- skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw polegających na rozbudowie, dostawie , montażu systemów monitoringu wizyjnego, z zastosowaniem telewizji CCTV, o wartości brutto co najmniej 600 000,00 PLN każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw, jak w zał. Nr 4 do siwz -wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, rozumianego jako dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za wykonanie dostawy i montażu urządzeń systemu monitoringu tj: - minimum 1 osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 2 stopnia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia oraz potwierdzenia posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień. jak w zał. Nr 5 do siwz - wg formuły: spełnia albo nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: sytuacji ekonomicznej, tj: posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości łącznej sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia minimum 2 000 000,00 pln. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentu wskazanego w poz.X.3e) siwz - według formuły: spełnia albo nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się ze specyfiką pracy i funkcją obiektu wg zał. nr 9 do siwz. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony przewidują dokonanie istotnych zmian umowy: - w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, wystąpienie ( udokumentowane ) dni deszczowych w liczbie powyżej 7 dni w okresie planowego wykonywania umowy, mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , sekretariat Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu : ( do pobrania ze strony internetowej )

1.Siwz z załącznikami 1-6,9

2. Zal. nr 7 .1 - 7.18   - Dokumentacja projektowa dostawy i montażu  cz. I i II

3. Zał. nr 8                  – Przedmiary dostawy i montażu

 

Załączniki:

Siwz z zał. 1-6,9
Siwz z zał. 1-6,9

Zał. nr 7.1 do siwz
Zał. nr 7.1 do siwz

Zał. nr 7.2 do siwz
Zał. nr 7.2 do siwz

Zał. nr 7.3 do siwz
Zał. nr 7.3 do siwz

Zał. nr 7.4 do siwz
Zał. nr 7.4 do siwz

Zał. nr 7.5 do siwz
Zał. nr 7.5 do siwz

Zał. nr 7.6 do siwz
Zał. nr 7.6 do siwz

Zał. nr 7.7 do siwz
Zał. nr 7.7 do siwz

Zał. nr 7.8 do siwz
Zał. nr 7.8 do siwz

Zał. nr 7.9 do siwz
Zał. nr 7.9 do siwz

Zał. nr 7.10 do siwz
Zał. nr 7.10 do siwz

Zał. nr 7.11 do siwz
Zał. nr 7.11 do siwz

Zał. nr 7.12 do siwz
Zał. nr 7.12 do siwz

Zał. nr 7.13 do siwz
Zał. nr 7.13 do siwz

Zał. nr 7.14 do siwz
Zał. nr 7.14 do siwz

Zał. nr 7.15 do siwz
Zał. nr 7.15 do siwz

Zał. nr 7.16 do siwz
Zał. nr 7.16 do siwz

Zał. nr 7.17 do siwz
Zał. nr 7.17 do siwz

Zał. nr 7.18 do siwz
Zał. nr 7.18 do siwz

Zał. nr 8 Przedmiar system CCTV Stadion Kielce
Zał. nr 8 Przedmiar system CCTV Stadion Kielce

Powrót Stron:  1