MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 127169-2011 z dnia 2011-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
- demontaż istniejących ścianek działowych drewnianych i z cegły gr. ½ cegły - wykonanie ścian działowych z płyt G-K - montaż drzwi wewnętrznych - skucie istniejących posadzek i wykonanie nowych dostosowanych do rodzaju...
Termin składania ofert: 2011-05-17


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 140008 - 2011; data zamieszczenia: 02.06.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127169 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

- demontaż istniejących ścianek działowych drewnianych i z cegły gr. ½ cegły

 - wykonanie ścian działowych z płyt G-K - montaż drzwi wewnętrznych

- skucie istniejących posadzek i wykonanie nowych dostosowanych do rodzaju pomieszczenia - wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych

- wykonanie instalacji wewnętrznej wodno

-kanalizacyjnej, elektrycznej, instalacji ogrzewania elektrycznego

- wykonanie wentylacji wszystkich pomieszczeń wraz ze wspomaganiem poprzez nawietrzaków higrosterowanych i wentylatorów osiowych w kanałach wentylacji grawitacyjnej

- wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego , bramy szer. 5,22 mi furtki szer. 1m

- wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego

- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.21.00.00-2, 45.23.21.00-3, 45.23.24.00-6, 45.31.60.00-5, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budowlane Prace Izolacyjne Jan Tyrała, Ociesęki 87, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 525029,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 399455,13
 • Oferta z najniższą ceną: 399455,13 / Oferta z najwyższą ceną: 612928,99
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce dnia 25  maja 2011r

OGŁOSZENIE

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami  pn: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego w Kielcach.

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 13 Firmy:

Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan, 26-035 Raków, Ociesęki 87 z ceną brutto :

399 455,13 zł / słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 13/100 zł/

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze siwz, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz  oraz przedstawia najniższą cenę .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone  13  ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty n i e   p o d l e g a j ą c e odrzuceniu wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

ISKRA                                                  

 Zakład Budowlano Montażowy   Sp. z o.o.

25-734  Kielce  ul. Jagiellońska 109

83,48

83,48

 

3

ECO AUTO BUD                        

Maria Wójcik

25-114  Kielce ul. Ściegiennego 26

89,78

89,78

 

5

Firma Remontowo- Budowlana 

MAXIMUS –DOM

 Paweł Gliszczyński

25-655 Kielce  ul. 1 Maja 191

98,80

98,80

 

6

Przedsiębiorstwo Przemysłowo –Usługowe C.M.T. Snopek   HOTEX Sp. J.

25-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 57A

85,85

85,85

8

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe  Sp. z o.o.  AGAT

25-520 Kielce

ul.  Domaszowska 106

78,15

78,15

10

Zakład Handlowo Usługowy TOM-BUD

25- 671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 77/7

76,76

76,76

13

Budowlane Prace Izolacyjne

Tyrała Jan

26-035 Raków ;Ociesęki 87

100,00

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp - umowa zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego
Numer ogłoszenia: 127169 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

- demontaż istniejących ścianek działowych drewnianych i z cegły gr. ½ cegły - wykonanie ścian działowych z płyt G-K - montaż drzwi wewnętrznych - skucie istniejących posadzek i wykonanie nowych dostosowanych do rodzaju pomieszczenia - wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych - wykonanie instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, instalacji ogrzewania elektrycznego - wykonanie wentylacji wszystkich pomieszczeń wraz ze wspomaganiem poprzez nawietrzaków higrosterowanych i wentylatorów osiowych w kanałach wentylacji grawitacyjnej - wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego , bramy szer. 5,22 mi furtki szer. 1m - wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zwierają:

a) projekt budowlany stanowiący załączniki nr 7 do siwz

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 8 do siwz

c) przedmiar robót stanowiący załączniki nr 9 do siwz

Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy pzp - w stosunku do materiałów zastosowanych w w/w opracowaniach - Zamawiający dopuszcza w ofercie rozwiązania równoważne opisywanym, o parametrach jakościowych i technicznych nie mniejszych, niż wymagane dokumentacją projektową. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w trakcie realizacji robót Wykonawca na koszt własny uzyska opinie autorskiego Biura Projektowego i zgody Zamawiającego w tym zakresie. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodnie z dokumentacja projektową. Wykonawcy powinni przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej jest: kierownik Zespołu Obiektów Sportowych : Jacek Domoradzki , tel: 41 3349094 lub 608 078888. Termin wizji lokalnej powinien zostać wcześniej uzgodniony telefonicznie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.21.00.00-2, 45.23.21.00-3, 45.23.24.00-6, 45.31.60.00-5, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium 15000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej , której zakres jest zgodny z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. Przez zakres zgodny z niniejszym zamówieniem uznaje się wykonanie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie, rozbudowie , remoncie obiektu budowlanego. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły : spełnia albo nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy , wymienionego w pkt. VIII.3b) siwz sporządzonego wg wzoru załącznika nr 4 do siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie: dysponowania osobą/ami, która/e/ będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno -budowlanej. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu według: spełnia albo nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy , wymienionego w pkt. VIII.3c) siwz sporządzonego wg wzoru załącznika nr 5 do siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, wystąpienie ( udokumentowane ) dni deszczowych w liczbie powyżej 7 dni w okresie planowego wykonywania umowy, mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) wystąpienia robót dodatkowych , których termin wykonania, wpłynie na termin zakończenia zamówienia podstawowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. pok. nr 5 cena 1 egzemplarza 300,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. I. p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Zal nr 7 - Dokumentacja projektowa cz4
Zal nr 7 - Dokumentacja projektowa cz4

Zal nr 7 - Dokumentacja projektowa cz3
Zal nr 7 - Dokumentacja projektowa cz3

Zal nr 7 - Dokumentacja projektowa cz2
Zal nr 7 - Dokumentacja projektowa cz2

Zal nr 7 - Dokumentacja projektowa cz1
Zal nr 7 - Dokumentacja projektowa cz1

Zal nr 8 - Specyfikacje
Zal nr 8 - Specyfikacje
Zal nr 8 - Specyfikacje

SIWZ z załącznikami od 1 -6
SIWZ z załącznikami od 1 -6
SIWZ z załącznikami od 1 -6

Zal 9 Przedmiary
Zal 9 Przedmiary

Powrót Stron:  1