MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełno

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76670-2011 z dnia 2011-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie od: 01.06.2011r do...
Termin składania ofert: 2011-04-21


Kielce: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 149917 - 2011; data zamieszczenia: 27.05.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76670 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zaklad budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie od: 01.06.2011r do 31.05.2013r

Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenia dotyczące pracowników, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci w zakresie nw. grup ryzyk:

1. ubezpieczenia na życie

2. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (wypadkowe) będące uzupełnieniem ubezpieczeń na życie

3. ubezpieczenia medyczne (specjalistyczne) będące uzupełnieniem ubezpieczeń na życie i wypadkowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3, 66.51.22.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group,, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 167400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 167400,00
 • Oferta z najwyższą ceną: 183744,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Kielce dnia  6 maja  2011r

OGŁOSZENIE

MOSIR/ DN/NE/ II DU/ 04.03/24/2011

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą: Ubezpieczenie  grupowe na  życie pracowników, współmałżonków oraz  pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, prowadzonego na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami/ - w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

1.Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, informuje, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Firmy: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą:                     

 02-342 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 132, z ceną oferty: 76,00zł

( słownie : siedemdziesiąt sześć 00/100 pln),  w tym ze składką:

- za zakres I – 42,80 zł.;

-za zakres II -33,20 zł -  miesięcznie od jednego ubezpieczonego

2. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne, jest sporządzona zgodnie ze siwz, kompletna. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - przedstawia najniższą cenę.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba punktów łącznie

 

 

1

COMPENSA

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 132

02-342 Warszawa

100,00

100,00

 

 

2

Powszechny zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Oddział Regionalny w Krakowie

Pion Klienta Korporacyjnego

ul. Solna 3

25-006 Kielce

86,38

86,38

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż 12 maja 2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76670-2011 z dnia 2011-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie od: 01.06.2011r do...
Termin składania ofert: 2011-04-21


Numer ogłoszenia: 84576 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76670 - 2011 data 13.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2011 godzina 10:00,.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2011 godzina 10:00,.

 

 

Ogłoszenie o zmianie treści siwz

Kielce dnia 19.04.2011

 

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą: Ubezpieczenie  grupowe na  życie pracowników, współmałżonków oraz  pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, prowadzonego na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami/ - w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając w trybie art. 38 ust. 4  ustawy pzp– Zamawiający zmienia treść  pkt. XVI SIWZ  w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie: :

Termin składania wszystkich ofert upływa w dniu   22 kwietnia 2011r. o godz. 10:00

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018  Kielce ul. Żytnia 1, Ip.

w dniu  22 kwietnia 2011r. o godz. 10:15

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Kielce dnia 19.04.2011

 

PYTANIA I WYJASNIENIA DO TREŚCI SIWZ

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą: Ubezpieczenie  grupowe na  życie pracowników, współmałżonków oraz  pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, prowadzonego na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami/ - w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp, Zamawiający informuje, że w dniu 18.04.2011r wykonawca zwrócił się pismem w sprawach dot. treści siwz:: cyt: 

 

1. SIWZ pkt. 1.2 str. 2 oraz pkt. 7.13 str. 24 - SIWZ str. 2 pkt. 1.2 oraz str. 24 pkt. 7.13. – Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu „komisje lekarskie” wyrażeniem „badanie lekarskie”, gdyż w praktyce badanie wykonywane jest jednoosobowo poprzez zorganizowanie badania lekarskiego.

2. SIWZ pkt. 1.2 str. 2 oraz pkt. 7.13 str.24 - SIWZ str. 2 pkt. 1.2 oraz str. 24 pkt. 7.13. - Proponujemy zmianę zapisu „likwidacja szkód” na „ zgłoszenie świadczenia”  - Zgłoszenie świadczenia może być dokonywane w placówce w Kielcach lub innych placówkach Wykonawcy natomiast likwidacja świadczeń będzie realizowana w Regionalnym Centrum Likwidacji Szkód w Krakowie. Możliwe formy zgłoszenia roszczenia Internet, telefon, poczta, dowolna placówka Wykonawcy.

3. SIWZ pkt.7.14 str. 24 „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie stosował dowolności w zakresie doręczania dokumentów, tj. zwykłe listy wysyłane przez ubezpieczyciela na ostatni znany adres ubezpieczonego nie będą rodzić skutków prawnych” Prosimy o usunięcie tego zapisu. Wykonawca nie stosuje dowolności w doręczaniu dokumentów, korespondencja jest przesyłana zgodnie z podanym adresem na deklaracji.

4. SIWZ pkt. X oświadczenia i dokumenty – Czy zapisy w punktach 3e i 3f „wymagana forma dokumentu – oryginał” oznaczają, że wystarczającym potwierdzeniem tych punktów jest podpisanie oświadczenia z załącznika nr 4 do SIWZ.

5. SIWZ, część 2.2, definicje - cytat „ubezpieczony – osoba fizyczna, pozostająca w stosunku prawnym      z ubezpieczającym, w szczególności w stosunku zatrudnienia bądź członkostwa, bądź powołania, bądź mianowania, bądź też każdym innym zaakceptowanym przez Wykonawcę, w tym zwłaszcza sędziowie w stanie spoczynku, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników Zamawiającego – która przystąpiła do ubezpieczenia na mocy złożonej deklaracji i zadeklarowała chęć opłacania składek” - prośba o potwierdzenie, że wskazana grupa osób ma znaleźć się w szczególności w ramach definicji Ubezpieczonego.

6. SIWZ, część 2.2, definicje, fragment końcowy (str. 20) - cytat „ W odniesieniu do pozostałych pojęć, terminów i definicji obowiązywać będą zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczyciela/Wykonawcy w całości i/lub części Zamawiający dopuszcza także wprowadzenie zmian w treści definicji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Każda zmiana może zostać dokonana wyłącznie za aprobatą Zamawiającego, chyba że zakres stosowanej przez ubezpieczyciela definicji będzie tożsamy lub też szerszy od zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia”- prosimy o poprawę wyróżnionego zdania - w obecnej formie (prawdopodobnie opuszczono kropkę rozdzielającą dwa zdania) jest ono niejasne.

7. SIWZ, część 2.2, definicje, fragment końcowy (str. 20) - cytat „W odniesieniu do pozostałych pojęć, terminów i definicji obowiązywać będą zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczyciela/Wykonawcy w całości i/lub części Zamawiający dopuszcza także wprowadzenie zmian w treści definicji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Każda zmiana może zostać dokonana wyłącznie za aprobatą Zamawiającego, chyba że zakres stosowanej przez ubezpieczyciela definicji będzie tożsamy lub też szerszy od zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia” . Przy założeniu, że pierwsze podkreślone zdanie zaczyna się zgodnie z oznaczeniem,  zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie - W JAKI SPOSÓB (dokładniej „kiedy? w jakiej formie?”) Wykonawca może dokonać zmian zapisanych w SIWZ „za zgodą Zamawiającego”, oraz - co oznacza mechanizm że zmiana może zostać dokonana „chyba że jest szersza od zapisu w OPZ” - prośba o doprecyzowanie zapisu. (czy reguluje je § 5 Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ?)

8. SIWZ, część 7.10. (strona 24) - cytat „W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartej na podstawie niniejszej SIWZ umowy ubezpieczenia, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, wiążące są zapisy umowy”. - prosimy Zamawiającego o doprecyzowania, o jaką „umowę” chodzi, gdyż zapis ten jest niejasny i potencjalnie sprzeczny? Czy o umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie SIWZ? (CO WTEDY Z ZAPISAMI SAMEGO SIWZ, skoro Zamawiający dopuszcza wprowadzanie w nim zmian?!) Czy o umowę, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ czy też o SIWZ oraz ww. umowę? Czy zapis ten reguluje § 4 Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ?

9. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 2. podpunkt 2.2, definicje – „poważne (ciężkie) zachorowanie ubezpieczonego – w max możliwym do zaoferowania przez ubezpieczycieli zakresie; minimalny wymagany zakres chorób objętych ubezpieczeniem:

a) zawał serca, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, udar mózgu, choroba Creutzfelda–Jakoba, utrata wzroku, utrata słuchu, choroba aorty piersiowej, paraliż, utrata kończyny, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, zapalenie mózgu,

zapalenie opon rdzeniowo mózgowych - jeżeli nie są one spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem;

a) chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – bypass (angioplastyka naczyń wieńcowych) i przeszczep narządów (nerki, serca, płuca lub wątroby, pod warunkiem, że Ubezpieczony jest biorcą) - w wyniku przeprowadzenia operacji;

b) zakażenie wirusem HIV, sepsa, tężec – jako następstwo zakażenia;

c) oparzenia, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata kończyny i/lub kończyn – jako następstwa nieszczęśliwego wypadku;

d) inne, zgodnie z odnośnymi OWU ubezpieczycieli, które nie wymieniono powyżej, a znajdują zastosowanie w przypadku wariantu maksymalnego.”

Prosimy o wyjaśnienie jak Wykonawcy powinni rozumieć powyższy zapis?  Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na następujący fakt. Jeżeli przyjąć, iż obligatoryjne jest zaoferowanie z jednej strony wszystkich jednostek chorobowych wyszczególnionych przez Zamawiającego w SIWZ a z drugiej strony maksymalnego zakresu jednostek chorobowych wynikającego z OWU Wykonawcy (zgodnie z punktem d cytowanym powyżej), powstaje pytanie czy w przypadku różnej ilości jednostek chorobowych oferowanych w OWU przez poszczególnych Wykonawców możliwe jest dokonanie przez Zamawiającego rzetelnej oceny ofert.

Jak bowiem Zamawiający zamierza ocenić oferty Wykonawców, z których jeden w swoich OWU posiada np. tylko tyle jednostek chorobowych ile Zamawiający umieścił w SIWZ a inny znacznie więcej jednostek chorobowych. Tak skonstruowany przez Zamawiającego, cytowany powyżej zapis powoduje dyskryminację Wykonawców posiadających w swoich OWU większą ilość jednostek chorobowych niż wymienione w SIWZ, ponieważ objęcie odpowiedzialnością większej ilości tych jednostek przekłada się na wyższą cenę, która z kolei jest jedynym kryterium wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż obligatoryjne są choroby wymienione z nazwy w SIWZ natomiast punkt d w brzmieniu „inne, zgodnie z odnośnymi OWU ubezpieczycieli, które nie wymieniono powyżej, a znajdują zastosowanie w przypadku wariantu maksymalnego” Wykonawcy powinni traktować jako fakultatywny.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

 

Ad.1 Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu „komisje lekarskie” na „badanie lekarskie”

Ad.2. Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „likwidacja szkód” na „zgłoszenie świadczenia”

Ad.3. Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów

Ad. 4. Odpowiedź:

Nie.

Z treści SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełniania warunków udziału Wykonawca przedłożył o d d z i e l n i e  wymagane dokumenty , o których mowa w tytule sekcji III.4.1( …”oprócz”…)i  zdanie 3  Ogłoszenia, tj: oświadczeń wymienionych w pkt. X.3. a) , e) i f)  SIWZ.

Ad.5. Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzana zmianę w treści definicji „Ubezpieczony”:

Ubezpieczony- osoba fizyczna, pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym, w szczególności w stosunku zatrudnienia bądź członkostwa, bądź też każdym innym zaakceptowanym przez Wykonawcę, w tym współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników Zamawiającego – która przystąpią do ubezpieczenia na mocy złożonej deklaracji i zadeklarowała chęć opłacania składek”

Ad.6. Odpowiedź:

Zamawiający poprawia treść zapisu na:

W odniesieniu do pozostałych pojęć, terminów i definicji obowiązywać będą zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczyciela/Wykonawcy w całości i/lub części. Zamawiający dopuszcza także wprowadzenie zmian w treści definicji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Każda zmiana może zostać dokonana wyłącznie za aprobatą Zamawiającego, chyba że zakres stosowanej przez ubezpieczyciela definicji będzie tożsamy lub też szerszy od zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia”- prosimy o poprawę wyróżnionego zdania - w obecnej formie (prawdopodobnie opuszczono kropkę rozdzielającą dwa zdania) jest ono niejasne

Ad.7. Odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp- zamawiający może zmienić treść siwz  przed upływem terminu składania ofert. Również na podstawie art. 38 ust.1 pkt.3 ustawy - zmiana siwz może nastąpić w drodze odpowiedzi/ wyjaśnienia  zamawiającego na pytanie wykonawcy, najpóźniej na 2 dni przed terminem do składania ofert.

§ 5. umowy mówi o zmianach postanowień  umowy w sytuacjach, które mogą nastąpić po podpisaniu umowy, w kontekście art.144 ustawy pzp.

Ad.8.Odpowiedź:

Zamawiający pooprawia zapis na:

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartej na podstawie niniejszej SIWZ umowy ubezpieczenia, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, wiążące są zapisy SIWZ.

Ad.9.Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zachowany został obligatoryjny zakres określony w definicji jako minimalny. Intencją Zamawiającego jest, aby każdy Wykonawca miał możliwość złożenia oferty. Jeżeli u danego wykonawcy zakres jest szerszy niż minimalny Zamawiający nie będzie oceniał dodatkowo ofert wykonawców, za złożenie w szerszym zakresie. Zamawiający zmienia treść definicji na następujące brzmienie:

poważne (ciężkie) zachorowanie ubezpieczonego – minimalny wymagany zakres chorób objętych ubezpieczeniem:

zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – bypass, nowotwór złośliwy, udar mózgu,, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda–Jakoba, zakażenie wirusem HIV będące następstwem bezpośredniego wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach
Numer ogłoszenia: 76670 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie od: 01.06.2011r do 31.05.2013r

2. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenia dotyczące pracowników, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci w zakresie nw. grup ryzyk:

1) ubezpieczenia na życie

2) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (wypadkowe) będące uzupełnieniem ubezpieczeń na życie

3) ubezpieczenia medyczne (specjalistyczne) będące uzupełnieniem ubezpieczeń na życie i wypadkowych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji, klauzule dodatkowe, i inne postanowienia szczególne preferowane, zawiera załącznik nr 1 do siwz:.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, do wysokości nie większej 50% wartości zmówienia podstawowego, polegających na wykonaniu usługi ubezpieczeń zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3, 66.51.22.20-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium-nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • 1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj:

a)posiadają wymagane zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm, tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.),

b) działają w formie Spółki Akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców musi być uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

Oceny spełniania tych warunków dokonana będzie według formuły: spełnia albo nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy wymienionego w pkt X ppkt 3a, 3b) siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • 1.3. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia rozumiane, jako wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych -również wykonywanie usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie mniej niż 3 usług grupowego ubezpieczenia na życie , o wartości rocznej składki co najmniej 70 000,00 zł każda.
  • Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
  • Ocena spełniania tych warunków dokonana będzie według formuły: spełnia albo nie spełnia. na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt X ppkt 3d) siwz
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • posiadają Oddział lub inna jednostkę organizacyjną, posiadającą potencjał techniczny i osobowy zdolny do pełnej obsługi grupowego ubezpieczenia na życie, zapewniającą na terenie miasta Kielce obsługę grupowego ubezpieczenia (komisje lekarskie, obsługę klienta, likwidację szkód),
  • Ocena spełniania tych warunków dokonana będzie według formuły: spełnia albo nie spełnia. na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt X ppkt 3c) siwz
  • Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • posiadają Oddział lub inna jednostkę organizacyjną, posiadającą potencjał techniczny i osobowy zdolny do pełnej obsługi grupowego ubezpieczenia na życie, zapewniającą na terenie miasta Kielce obsługę grupowego ubezpieczenia (komisje lekarskie, obsługę klienta, likwidację szkód),
  • Ocena spełniania tych warunków dokonana będzie według formuły: spełnia albo nie spełnia. na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt X ppkt 3c) siwz
  • Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • 1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj:
  •  a) posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31.12.2009 r. lub na inny bliższy termin, co najmniej 100% wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi.
  • Ocena spełniania tych warunków dokonana będzie według formuły: spełnia albo nie spełnia. na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt X ppkt 3e) siwz
  • b) posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31.12.2009 r. lub na inny bliższy termin, co najmniej 100% wskaźnik pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych brutto aktywami..
  • Ocena spełniania tych warunków dokonana będzie według formuły: spełnia albo nie spełnia. na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt X ppkt 3f) siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oświadczenie o zapewnieniu na terenie miasta Kielce obsługi grupowego ubezpieczenia (komisje lekarskie, obsługę klienta, likwidację szkód), poprzez oddział lub inna jednostkę organizacyjną, posiadającą potencjał techniczny i osobowy zdolny do pełnej obsługi grupowego ubezpieczenia na życie,

2)Oświadczenie o posiadaniu, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31.12.2009 r. lub na inny bliższy termin, co najmniej 100% wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi( dot. spr. zdanie 3.sekcja III.4.1. )

3)Oświadczenie o posiadaniu, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31.12.2009 r. lub na inny bliższy termin, co najmniej 100% wskaźnik pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych brutto aktywami( dot. spr. zdanie 3.sekcja III.4.1.)

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

5)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym tych podmiotów.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli:

1) zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym (zmiana przepisów prawa, wielkości podatków itp),

2) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić włącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis i uzasadnienie zmiany oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki( do pobrania )

 

SIWZ z załącznikami : od 1 do 6

Załączniki:

SIWZ z załacznikami 1-6
SIWZ z załacznikami 1-6

Powrót Stron:  1