MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawy wody i odprowadzanie ścieków z obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i R

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Dostawy wody i odprowadzanie ścieków z obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu                          i Rekreacji w Kielcach: Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 47316 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy wody i odprowadzanie ścieków z obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach: Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy wody i odprowadzanie ścieków z obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach: Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach od dnia 11 marca 2011r- na czas nieokreślony..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.10.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WODOCIĄGI KIELECKIE Spółka z o. o., Ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 196800,00
  • Oferta z najniższą ceną: 196800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 196800,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, który w rejonie położenia nieruchomości jest dostawcą wody i właścicielem sieci i instalacji do dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zamówienia udzielono zgodne z przepisami art. 67 ust.1 pkt. 1 lit.a), art. 68 i art. 143 ustawy pzp.

 

 

Powrót Stron:  1