MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43700-2011 z dnia 2011-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Zakres zamówienia obejmuje: 7 komputerów stacjonarnych typ 1, 1 komputer stacjonarny typ 2; 8 monitorów LCD 19, 1 komputer przenośny; 1 przełącznik sieciowy, 1 serwer, 2 urządzenia laserowe wielofunkcyjne; 1 faks...
Termin składania ofert: 2011-03-28


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 109257 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43700 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 7 komputerów stacjonarnych typ 1, 1 komputer stacjonarny typ 2; 8 monitorów LCD 19, 1 komputer przenośny; 1 przełącznik sieciowy, 1 serwer, 2 urządzenia laserowe wielofunkcyjne; 1 faks biurowy; 4 dyski twarde 300GB 15K.5, 3.5, SCSI U320, do serwera HP DL 380G4; 7 licencji na oprogramowanie MS Office 2010 Standard PL MOLP (Government); 5 licencji na oprogramowanie NOD32 z subskrypcją na 2 lata; 1 licencję na oprogramowanie MS Windows 2008 R2 PL MOLP (Government); 20 licencji na oprogramowanie MS Server 2008 R2 CAL MOLP (Government); 1 licencję na oprogramowanie Corel Draw X5 PL; 1 licencję na oprogramowanie Norma Pro 4.33..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.13.10-3, 30.23.20.00-4, 48.82.00.00-2, 72.26.80.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe NET com Grzegorz Czerwiński pod adresem:,                            ul. Domaniówka 1/1B ,, 25-413 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 85820,79
 • Oferta z najniższą ceną: 85820,79 /
 • Oferta z najwyższą ceną: 106578,27
 • Waluta: PLN.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Kielce dnia  29 marca 2011r

 

Ogłoszenie

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych / tekst. jedn. Dz. U.  z 2010r Nr 113 poz. 759/ w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu    i Rekreacji w Kielcach.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

1.Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, informuje, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe NETcom Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, z ceną:

85 820,79 zł brutto ( sł: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia  79/100 )

2. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne, jest sporządzona zgodnie ze siwz, kompletna. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - przedstawia najniższą cenę .

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba punktów łącznie

 

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowe NETcom Grzegorz Czerwiński

ul. Domaniówka 1/1B     25-413 Kielce

 

100,00

100,00

 

 

2

InFast Sp. z o.o.

ul. Szopena 51         35-055 Rzeszów

 

92,98

92,98

 

 

3

Login  Sp.  z o.o.

ul. Chromika 5a     40-238 Katowice

 

85,61

85,61

 

 

4

System Data Sp. z  o.o.

ul. Sienkiewicza 42,     39-300 Mielec

 

95,97

95,97

 

 

5

MaN Complex

Grzywna Marek, Łapacz Norbert

ul. W. Przyborowskiego 4/1

25-417 Kielce

80,52

80,52

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż 4 kwietnia 2011r.

 

Pytania i odpowiedzi do siwz

Kielce 23 marca 2011

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

MOSiR/NE/DN/IIDU/04.03./2/2011

 

Dot. Ogłoszenia nr UZP 43700 – 2011 z dnia 14.03.2011 wpostępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego o wartościszacunkowej nie przekraczającej równowartość 193 000 euro, prowadzonego wtrybie przetargu ograniczonego, na podstawie art.47-53 oraz art.5 ustawypzp/tekst jedn. Dz. U.  z 2010r Nr 113poz.759/, pn: „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego OśrodkaSportu i Rekreacji

w Kielcach”

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP w imieniuZamawiającego informuję, że w dniu 22.03.2011r. – od jednego z Wykonawcówwpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SiWZ następującej treści:

 

Zgodnie z art. 38pkt. 1 i 2  Ustawy Prawo zamówieńPublicznych (tj. DZ.U. z 2006r. nr 164 poz 1163 z poźn. zm.) zwracamy się zprośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnastępujących kwestiach:

 

 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na oferowanie zestawów komputerowych Typ 1

       z chipsetem Intel Q67 Express?

 1.  Czy zamawiający wyraża zgodę na oferowanie zestawów komputerowych Typ 1 posiadających zewnętrzne wnęki na napędy 1x5,25 zewnętrzna + 1x3,5 wewnętrzna + 1x2,5 wewnętrzna?
 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na oferowanie zestawów komputerowych Typ 1 posiadających gniazda rozszerzeń 2xPClex 16 w tym jedno okablowane x4?
 3. Czy zamawiający wyraża zgodę na oferowanie zestawów komputerowych Typ 1 posiadających wbudowaną kartę dźwiękową  HD z kodekiem ALC269 wewnętrzny głośnik?
 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na oferowanie zestawów komputerowych Typ 1 oraz Typ 2 bez drugiego opcjonalnego portu szeregowego?
 5. Czy zamawiający wyraża zgodę na oferowanie zestawów komputerowych Typ 1 oraz Typ 2 bez zamka elektromagnetycznego?
 6. Czy zamawiający wyraża zgodę na oferowanie zestawów komputerowych Typ 1 oraz Typ 2 posiadających gwarancję: „ Standardowa gwarancja producenta  3-3-3 ( 3 lata części/ 3 lata robocizna/ 3 lata w miejscu eksploatacji) z serwisem na następny dzień roboczy”? Obecny napis jest wskazaniem na producenta i stanowi  ograniczenie uczciwej konkurencji.
 7. Czy zamawiający wyraża zgodę na oferowanie zestawów komputerowych Typ 2 posiadających zewnętrzne wnęki na napędy 2x5,25 zewnętrzna + 2x3,5 wewnętrzna + 2x2,5 wewnętrzna?
 8. Czy zamawiający wyraża zgodę na oferowanie zestawów komputerowych Typ 2 posiadających Gniazda rozszerzeń  2xPCI x16 w tym jedno okablowane jak x 4          1 x PCI, 1x PCIex 1?

 

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiającywyjaśnia co następuje:

 

Ad.1

Zamawiający dopuści zestawykomputerowe TYP1 z zainstalowanym chipsetem Intel Q67 Express.

Ad.2

Zamawiający wyraża zgodę naoferowanie zestawów komputerowych TYP1 z 1 wewnętrzną wnęką 2,5” pod warunkiem, żekomputer będzie posiadał również wnękę wewnętrzną 3,5”, gdyż posiada urządzenia 3,5” do zamontowania w w/wwnęce.

Ad.3

Zamawiający nie dopuszczakomputerów z okablowanym złączem PCIex x4. Oferowane zestawy komputerowe musząposiadać przynajmniej jedno złącze PCI Express x1 oraz 2 gniazda PCIex x 16 , gdyżposiada urządzenia i karty rozszerzeń działające na tym interfejsie.

Ad.4

Zamawiający dopuszcza komputeryTYP 1 z wbudowaną kartą dźwiękową  HD zkodekiem ALC269 z wewnętrznym głośnikiem

Ad.5

Zamawiający nie dopuszczazestawów komputerowych TYP 1 i TYP 2 bez możliwości zainstalowania dodatkowego(drugiego) portu szeregowego gdyż posiada urządzenia działające na tym porcie.

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszczazestawów komputerowych TYP 1 i TYP 2 bez zainstalowanego zamkaelektromagnetycznego. Oferowane zestawy muszą posiadać zainstalowany zamekelektromagnetyczny uniemożliwiający otwarcie obudowy przez osoby nieuprawnione.Zamawiający przewiduje możliwość użytkowania komputerów w miejscach ogólniedostępnych (recepcje hotelowe, sale konferencyjne, sale z dostępem do sieciinternet zlokalizowane w obiektach Zamawiającego)

Ad.7

Zamawiający dopuszcza zestawykomputerowe TYP 1  TYP 2 z gwarancjąproducenta ( 3 lata części/ 3 lata robocizna/ 3 lata w miejscu eksploatacji) zserwisem producenta na następny dzień roboczy.

Ad.8

Zamawiający nie dopuszcza urządzeńz wnękami 2x5,25” zewnętrzna + 2x3,5” wewnętrzna + 2x2,5 wewnętrzna”  gdyż posiada więcej niż dwa urządzenia 5.25 oraz3,5”cala, do zamontowania w dostarczanym komputerze.

Ad.9

Zamawiający dopuszcza zestawykomputerowe Typ 2 posiadających gniazda rozszerzeń  2xPCI x16 w tym jedno okablowane jak x 4, 1xPCIex x 1 oraz minimum 3 gniazda PCI gdyż posiada urządzenia i karty rozszerzeńdziałające na tym interfejsie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce 23 marca 2011

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

MOSiR/NE/DN/IIDU/04.03./2/2011

 

Dot. Ogłoszenia nr UZP 43700 – 2011 z dnia 14.03.2011 wpostępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego o wartościszacunkowej nie przekraczającej równowartość 193 000 euro, prowadzonego wtrybie przetargu ograniczonego, na podstawie art.47-53 oraz art.5 ustawypzp/tekst jedn. Dz. U.  z 2010r Nr 113poz.759/, pn: „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego OśrodkaSportu i Rekreacji

w Kielcach”

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP w imieniu Zamawiającegoinformuję, że w dniu 22.03.2011r. – od jednego z Wykonawców wpłynęła prośba owyjaśnienie treści SiWZ następującej treści:

 

Zgodnie z art. 38pkt. 1 i 2  Ustawy Prawo zamówieńPublicznych (tj. DZ.U. z 2006r. nr 164 poz 1163 z poźn. zm.) zwracamy się zprośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnastępujących kwestiach:

 

 

Pytanie 1 :Dotyczy  Umowy zawartej w załączniku nr 7do SIWZ

W celu odpowiedniego wycenienia wartości przedmiotuzamówienia prosimy o sprecyzowanie lokalizacji do których ma nastąpić dostawasprzętu wedle zapisu zawartego

w Umowie paragraf 3. pkt. 1 „Przedmiot Umowy należydostarczyć do poszczególnych obiektów/ lokalizacji MOSiR, wg. informacjiZamawiającego”

 

Pytanie 2: Dotyczyspecyfikacji technicznej komputerów stacjonarnych oraz komputera przenośnegozawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający w specyfikacji komputera stacjonarnego Typ 1,Typ 2 oraz komputera przenośnego, umieścił zapis: „Kontroler napędu dyskutwardego: Serial Ata III 3,0 GB/s.”

Z racji, że prędkośc 3,0 Gb/s odnosi się do interfejsu SATAII prosimy o poprawienie w/w zapisu w specyfikacji technicznej.

 

Pytanie 3: Dotyczyspecyfikacji technicznej komputera przenośnego zawartych w załączniku nr 1 doSIWZ.

Ze specyfikacji technicznej Zamawiającego wynika pewnarozbieżność w punktach dotyczących parametrów procesora. W pierwszym punkcieZamawiający informuje o dwurdzeniowym procesorze min. 2,4 Ghz. Lub równoważnymosiągającym min.2226 pkt., natomiast poniżej podaje prędkość procesora napoziomie 2,6 Ghz. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań. Wnioskujemyrównież o dopuszczenie możliwości zaproponowania laptopa o kolorze obudowyinnym, niż czerwony. Taki wymóg nie jest parametrem mającym znaczenie podczasużytkowania komputera natomiast może mieć wpływ na dostępność takiego laptopa.

 

 

Pytanie 4: Dotyczyspecyfikacji technicznej komputera stacjonarnego Typ 2 zawartej

 w załączniku nr 1 do SIWZ.

W komputerze stacjonarnym Typ 2, Zamawiający w punkcie„Nazwa podsystemu grafiki” określił parametr „Zintegrowany Intel ® HDGraphics”, wskazujący na rozwiązanie będące wbudowanym rdzeniem graficznym wprocesorach serii Core I5. Zamawiający wymaga procesora 4 rdzeniowego owydajności na poziomie Core I7, natomiast te procesory nie posiadają zintegrowanegordzenia graficznego. Wnioskujemy o dopuszczenie zewnętrznej kart graficznej.

 

 

 

Zgodnie z art. 38pkt. 1 i 2  Ustawy Prawo zamówieńPublicznych (tj. DZ.U. z 2006r. nr 164 poz 1163 z poźn. zm.) zwracamy się zprośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnastępujących kwestiach:

 

Ad.1

Opisany w SIWZ  sprzętnależy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Miejski Ośrodek Sportu iRekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce.

 

Ad.2

Stosowna zmiana została uwzględnionaw załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna Nowa specyfikacjatechniczna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.mosir.kielc.pl w zakładce –zamówienia publiczne/dostawy.

 

Ad.3

Oferowany komputer przenośnypowinien posiadać procesor o parametrach:
Dwurdzeniowy procesor, min 2.6 GHz, lub równoważne osiągające minimum  2512 pkt. CPU Mark.

Zamawiający dopuszcza komputerprzenośny o innym kolorze obudowy niż czerwony.

 

Ad.4

Zamawiający dopuszczazainstalowanie zewnętrznej karty graficznej o parametrach: Złącze PCI Express16x, 512 MB pamięci DDR3 800 MHz, obsługa sprzętowa OpenGL 3.0, DirectX10, CPU min 400 MHz,

 

 

 

Załączniki:

zał. nr 1 do siwz
zał. nr 1 do siwz

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach
Numer ogłoszenia: 43700 - 2011; data zamieszczenia: 14.03.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                              w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje: 7 komputerów stacjonarnych typ 1, 1 komputer stacjonarny typ 2; 8 monitorów LCD 19, 1 komputer przenośny; 1 przełącznik sieciowy, 1 serwer, 2 urządzenia laserowe wielofunkcyjne; 1 faks biurowy; 4 dyski twarde 300GB 15K.5, 3.5, SCSI U320, do serwera HP DL 380G4; 7 licencji na oprogramowanie MS Office 2010 Standard PL MOLP (Government); 5 licencji na oprogramowanie NOD32 z subskrypcją na 2 lata; 1 licencję na oprogramowanie MS Windows 2008 R2 PL MOLP (Government); 20 licencji na oprogramowanie MS Server 2008 R2 CAL MOLP (Government); 1 licencję na oprogramowanie Corel Draw X5 PL; 1 licencję na oprogramowanie Norma Pro 4.33..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67. Ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp, tj. dostaw sprzętu i oprogramowania komputerowego do 20 % wartości zamówienia podstawowego;

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.13.10-3, 30.23.20.00-4, 48.82.00.00-2, 72.26.80.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie , rozumiane jako wykonanie lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych - również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 / dwóch / dostaw sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości nie mniejszej, niż 70 000 zł ( siedemdziesiąt tysięcy złotych ) brutto każda, potwierdzonych dokumentem o należytym wykonaniu zamówienia.
  • Ocena spełnienia tego warunku udziału odbędzie się wg formuły: spełnia lub nie spełnia; na podstawie wykazu dostaw Wykonawcy sporządzonego wg wzoru jak w zał. nr 5 do siwz ,
  • Uwaga : Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

 a) zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacji: - zmiany będącej następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano zamawiającego, - zmiany przepisów prawa,

b)zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w sytuacji: - rezygnacja Zamawiającego z części zamówienia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, pok. nr5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. , sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ z załącznikami od 1 do 7
SIWZ z załącznikami od 1 do 7
SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Powrót Stron:  1