MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawy oleju opałowego do kotłowni w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2011r.
Numer ogłoszenia: 31663 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach  w 2011r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego grzewczego , o wartości nie mniejszej niż 42,6 MJ/kg , do kotłowni w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2011r. Przewidywana ilość oleju w dostawie na 2011r - wynosi 50 000 litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARON Sp. z o.o., ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 154000,00

Oferta z najniższą ceną: 154000,00 

Oferta z najwyższą ceną: 161000,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dostawy oleju opałowego są powszechnie dostępne w branży obrotu paliwami płynnymi. Zaproszenie wystosowano do 6 Wykonawców, czym zapewniono warunki konkurencyjności i możliwość wyboru oferty. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 193 000 euro.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Kielce dnia  19 stycznia 2011

 

OGŁOSZENIE

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa oleju opałowego grzewczego  do  kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1  w Kielcach  w  2011r, prowadzonego w trybie zapytania o cenę , na podstawie ustawy z dnia    29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 /

Zawiadomienie  o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu została wybrana do realizacji zamówienia oferta Firmy: ARON Sp. z  o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, za cenę: 154 000,00 zł brutto ( sł: sto pięćdziesiąt cztery  00/100)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest złożona w terminie, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostały złożone cztery  oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

 KONKRET Sp.   z  o.o.

ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

 

99,35

 

99,35

2

 PIAST  Sp.  z  o.o.

ul. Igołomska 29b

31-983 Kraków

95,65

95,65

3

 ARON Sp. z  o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

100,00

100,00

4

 REGESTA   S.A.

Transport, Spedycja, Logistyka, Sprzedaż Paliw

ul. 3 Maja 40

28-400 Pińczów

98,08

98,08

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż w dniu 25 stycznia 2011r.

 

 

 

 

 

 

Powrót Stron:  1