MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Budowa parkingu przy Hali Wielofunkcyjnej ul. Boczna 15 w kielcach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 105408-2010 z dnia 2010-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Budowa parkingu na 295 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, o nawierzchni z kostki brukowej ( drogi wewnętrzne ) i płyt ażurowych ( miejsca postojowe) oraz wykonanie oświetlenia lampami ulicznymi w ilości 28 szt. ...
Termin składania ofert: 2010-05-04


Kielce: Budowa parkingu przy Hali Wielofunkcyjnej ul. Boczna 15 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 9317 - 2011; data zamieszczenia: 10.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 105408 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy jst.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu przy Hali Wielofunkcyjnej ul. Boczna 15 w Kielcach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa parkingu na 295 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, o nawierzchni z kostki brukowej ( drogi wewnętrzne ) i płyt ażurowych ( miejsca postojowe) oraz wykonanie oświetlenia lampami ulicznymi w ilości 28 szt. Powierzchnia dróg manewrowych 2920,0 m2 Powierzchnia miejsc parkingowych 3563,0 m2 Powierzchnia chodników 426,0 m2, Przed dostaniem się wody z parkingu do sieci kanalizacyjnej będzie ona podczyszczona w istniejącym separatorze zlokalizowanym przy ul. Okrężnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9, 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2, 45.11.12.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.60.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2010
.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Zakład Usługowo Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź, ul. Wesoła 51/403, 25-363 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2105758,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1970841,94
Oferta z najniższą ceną: 1970841,94 
Oferta z najwyższą ceną:
2340050,98
Waluta: PLN.  

Powrót Stron:  1