MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa środków do utrzymania czystości i art gospod w roku 2011

Dostawa środków do utrzymania czystości i art gospodarczych w roku 2011

Dostawa środków utrzymania czystości do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie: od 01.01.2011r do 31.12.2011r,


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Kielce: Dostawa środków utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych do obiektów sportowych MOSiR w Kielcach w roku 2011:
Numer ogłoszenia: 412812 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych do obiektów sportowych MOSiR w Kielcach w roku 2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa środków utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych do obiektów sportowych MOSiR w Kielcach w roku 2011:

1. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1

2. Hala Sportowa ul. Krakowska 72

3. ZOS ul. Szczecińska 1,Basen Letni-Lodowisko

4. ZOS ul. Boczna 15 Wielofunkcyjna Hala Sportowa, Hotel MARATON, Stadion l. a.

5. ZOS ul. Ściegiennego 8 Hotel STADION, Hala Sportowa

 6. Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2

7. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18

8. Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96

9. Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31

10. Kryta Pływalnia ul. Jurajska 7

11. Dział Ekonomiczno-Administracyjny - ul. Żytnia 1 Biuro MOSIR

12. Dział Marketingu, Sportu ,Rekreacji i Turystyki - ul. Boczna 15.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.50.00-8, 39.83.12.50-0, 39.83.00.00-9, 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180327,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 198764,96

Oferta z najniższą ceną: 198764,96 / Oferta z najwyższą ceną: 218755,52

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż równowartość 193 000 euro. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów o ustalonych standardach jakościowych, powszechnie dostępnych na rynku i oferowane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Ilość zaproszonych Wykonawców zapewnia warunki konkurencyjności i wybór najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

awiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Kielce dnia  8 grudnia 2010r

O G Ł O S Z E N I E

 

Postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 tys euro na: dostawy środków utrzymania czystości do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie: od 01.01.2011r do 31.12.2011r, prowadzone w trybie  zapytania o cenę  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami/


Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt  1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych - w  imieniu Zamawiającego  informuję, że:

- w niniejszym postępowaniu złożono 3  oferty  niepodlegające odrzuceniu,

- wybrana została oferta Firmy:  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak , 25-116  Kielce ul. Pińczowska 1a, za cenę: 198 764,96 zł.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium:  cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy  Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

CENA 100 %

2

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

„ DTJ” Tomasz Jurczak

25-116  Kielce ul. Pińczowska 1a,

 

 

100,00

3

Biuro Handlowe AMED  SERVICE

Daniel  Krawiec, Małgorzata Krawiec

25-217  Kielce ul. Hauke Bosaka 11

 

98,35

1

PUH  „IMPOLEX”

R. Szczepaniak i s-ka

25-416 Kielce,  ul. Zbożowa 9c

 

90,86

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym,              niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty.

 

 

 

 

 

 

Powrót Stron:  1